BASINDAN YAZILAR
Cezalı Duruma Düşmemek İçin İşçi Molalarında Bu Hususlara Dikkat! / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Cezalı Duruma Düşmemek İçin İşçi Molalarında Bu Hususlara Dikkat! / İsa Karakaş

Çalışanların günlük çalışma süresi içinde aralıksız-kesintisiz olarak hiç ara vermeden çalışması insan fizyolojisi ve psikolojisine uygun değildir.

Keza günlük iş süresi içinde işçinin yemek, çay-kahve, sigara gibi ihtiyaçlar sebebiyle ve ibadet için ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyacı bulunduğu kuşkusuzdur. Başta işçi sağlığı açısından ve işçi ihtiyaçlarının giderilmesi için İş Kanununda işçilere ara dinlenmesi (mola) verilmesi zorunlu olarak öngörülmüştür.

Çalışma süresine göre mola verilmesi zorunlu

İş Kanununda ara dinlenme süresi, günlük çalışma süresine göre kademeli bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre;

  • Dört saat veya daha kısa süreli günlük çalışmalarda ara dinlenmesi en az 15 dakika,
  • Dört saatten fazla ve yedi buçuk saatten az çalışmalar için en az yarım saat ve
  • Günlük yedi buçuk saati aşan çalışmalar bakımından ise en az bir saat

Ara dinlenmesi verilmesi zorunludur. Bu süreler verilmesi gereken en az sürelerdir. Daha fazla verilmesi mümkündür.

Uygulamada yedi buçuk saatlik çalışma süresinin çok fazla aşıldığı günlük çalışma sürelerine de rastlanılmaktadır. İş Kanununa göre, günlük çalışma süresi 11 saati aşamayacağı hükme bağlanmıştır. Buradan hareketle Yargıtay’ın vermiş olduğu bazı kararlarında yedi buçuk saati aşan çalışmalar yönünden en az bir saatlik ara dinlenmesi süresinin, günlük en çok on bir saate kadar olan çalışmalarla ilgili olduğunun kabul edilmesi yönündedir. Başka bir anlatımla günde on bir saate kadar olan (on bir saat dâhil) çalışmalar için ara dinlenmesi en az bir saat, on bir saatten fazla çalışmalarda ise en az bir buçuk saat olarak verilmesi gerekmektedir.

Mola süresince işçi serbesttir

İşçi, ara dinlenme saatinde tamamen serbesttir. Bu süreyi iş yeri içinde ya da dışında geçirebilir. İş yerinde geçirmesi ve bu süre içinde çalışmaya devam etmesi durumunda ara dinlenmesi verilmemiş sayılır.

Ancak işçi iş yerinde kalsa bile, ara dinlenmesi süresini serbestçe kullanabilir, bu süre içinde çalışmaya zorlanamaz.

Ara dinlenmesi için ücret ödenmez

Ara dinlenmesi için ücret ödenmesi gerekmez. Ancak, bu süre işçiye dinlenme zamanı olarak tanınmamışsa, işçinin normal ücretinin ödenmesi gerekir.

Yargıtay’ın vermiş olduğu bazı kararlarında bu sürenin haftalık 45 saati aşan kısmını oluşturması hâlinde ise, zamlı ücret ödenmesi gerekmektedir.
Ara dinlenme süreleri kural olarak aralıksız olarak kullandırılır.

Ara dinlenmesinin belirlenmesi işverenin takdirinde

Ara dinlenmesinin kullandırılması zorunlu ise de, bunun kullanılacağı zamanı belirlemek işverenin yönetim hakkıyla ilgilidir.

İşçilerin tamamı aynı anda ara dinlenme zamanını kullanılabileceği gibi, belli bir plan dâhilinde sırayla kullanmaları da mümkündür. Ancak ara dinlenme süresinin, işe, ara dinlenme süresi kadar geç başlama veya aynı süreyle erken bırakma şeklinde kullandırılması doğru olmaz. Ara dinlenme süresinin günlük çalışma içinde belli bir zamanda amaca uygun şekilde kullandırılması gerekir. (Yargıtay 9. HD. 17.11.2008 gün 2007/35281 E, 2008/30985 K.)

Diğer yandan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğine göre ara dinlenmelerinin iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliğine göre 24 saat içinde kesintisiz 12 saat dinlenme süresi dikkate alınarak verileceği hükme bağlanmıştır.

Mola vermeyen işverene ceza var

İşçilere ara dinlenmesi verilmesi yasal bir zorunluluk olarak öngörülmüştür. Bu bağlamda açıklanan esaslara uygun olarak çalışanlara ara dinlenmesi vermeyen işverenlere 2.292 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Bu ceza sabit olmayıp her yıl artırılarak uygulanmaktadır.

               ***

“Mutluluk, problemsiz bir hayat değildir. Problemlerle başa çıkabilme yeteneği demektir.” Brown

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 13.11.2019)

GÜNDEM