BASINDAN YAZILAR
İstihdama Yönelik Üç Aylık Ücret Teşvikinde Sağlanması Gerekli Koşullar / Şevket Tezel - MuhasebeTR

İstihdama Yönelik Üç Aylık Ücret Teşvikinde Sağlanması Gerekli Koşullar / Şevket Tezel

7166 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen

“1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.”

fıkra ile net ücret istihdam desteği getirilmişti.

Böylelikle 31.12.2020 tarihine kadar sürecek prim+vergi istihdam teşvikine ek olarak 01.02.2019 – 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmış işçilerle alakalı olarak net ücret desteği sağlanacak.

Bu teşvike konu olacak sigortalının;

 • 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
 • İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla SSK’lı veya memur çalışan olarak SGK’ya bildirilmemiş olması ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1 -(b), ek 6 (Taksi, minibüs şoförü) ek 9 uncu madde (Ev hizmetlisi) kapsamında sigortalı olmaması,

Gerekiyor.

İşyeri yönünden ise;

 • Özel sektör işvereni olması,
 • 2018 yılında SGK’ya uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmış olması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmiş olması,
 • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
 • İşyerinin 2019 yılında kurulan bir işyeri olmaması,

şartlarının birlikte sağlanması gerekiyor.

Bu bağlamda, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden ücret ve prim desteğinden yararlanılmasında SGK’ya 2018 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekiyor.

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için, kapsama giren sigortalıların, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları gerekiyor.

(Kaynak: Alitezel | 29.04.2019)

GÜNDEM