BASINDAN YAZILAR
Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesi ve Tecili / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesi ve Tecili / Veysi Seviğ

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 48/A maddesi gereği olarak devlete ait olup Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile vadesinde ödenmesi veya haczin uygulanması veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilmektedir.

Söz konusu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçlunun;

  • Başvuru tarihi itibarıyla en az üç yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
  • Başvuru tarihinden geriye doğru üç yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması, (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmamaktadır.)
  • Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi bir yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması zorunludur.

Ayrıca; bu düzenleme ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un yukarıdaki koşullara uygun olarak tecil edilen veya özel kanunlarına göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması hali dahi yukarıda öngörülen düzenlemelerden yararlanmada herhangi bir engel oluşturmamaktadır.

Öngörülen koşullara uygun olarak tecil edilen alacaklara bu maddeye göre belirlenen faiz oranı uygulanarak borcun taksitlendirilmesi mümkün olmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanı tecil yetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak koşuluyla oluşturulacak tecil komisyonlarına devredebilir. Bu bağlamda oluşturulacak komisyonların oluşumu ve çalışma esasları Maliye Bakanınca belirlenir.

Tecil şartlarına riayet edilmemesi nedeniyle muaccel hale gelen amme alacağının tecili talep edilmesi halinde en fazla iki defa geçerli sayılabilmektedir.

Haczin tatbiki halinde mahcuz (hacizli mal) değeri tutarınca teminat yerine geçer. Tecil edilen amme alacakları ile ilgili olarak daha önce tatbik edilen ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminat iade edilir. Ancak mahcuz (hacizli) malların değeri tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla olması halinde, tatbik edilen hacizler, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı mahcuz mal değerinin altına inmediği sürece kaldırılamaz. Tecilli borca karşılık alınan teminat ise tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır.

Tecil edilen amme alacağının 2 milyon Türk Lirası’nı (bu tutar dahil) aşmaması, mahcuz malın “ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresinde haciz vakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul malları olması ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’a göre belirlenmiş değerinin yüzde 50’sinden aşağı olmamak üzere satış bedelinin yüzde 50’sinin tahsil dairesine ödenmesi koşuluyla söz konusu malın satışına izin verilir. Bu takdirde kalan tecilli borç tutarı için zorunlu teminat tutarını karşılayacak mahcuz (hacizli) mal ve / veya teminat bulunması şartıyla satılan mal üzerindeki haciz kaldırılır. Bu hüküm 2 milyon Türk Lirası’nın aşan tecilli borçlarda, değeri 2 milyon Türk Lirası’na kadar olan mahcuz mallar için uygulanır.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 48’inci maddesi ile 6 Eylül 2018 tarihinden itibaren, daha önce yıllık yüzde 12 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 6 Eylül 2018 tarihinden itibaren yüzde 22 olarak uygulanmaya başlamıştır. (Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No:3 6 Eylül 2018 gün ve 30527 sayılı Resmi Gazete)

Söz konusu tebliğin Resmi Gazete’de yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilen ve edilecek olan amme alacakları ile bu tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının uygulanması öngörülmüştür.

(Kaynak: İto | 15.04.2019)

GÜNDEM