BASINDAN YAZILAR
Vergicilere Adli Tatil Notları / Recep Bıyık - MuhasebeTR

Vergicilere Adli Tatil Notları / Recep Bıyık

 07. 07. 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yargı Hizmetleri İle İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la yapılan değişiklikler çerçevesinde;

- Danıştay Kanunu’nun 86. maddesi gereği Danıştay daireleri,
- İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61. maddesi gereği de bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri,

20 Temmuz 2015-31 Ağustos 2015 döneminde çalışmaya ara verecek, diğer bir ifadeyle adli tatilde olacaklardır.

Çalışmaya ara veren / vermeyen mahkemeler
Adli tatil bazı mahkemeler için söz konusu değildir. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61. maddesine göre, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermemektedir. Buna göre vergi mahkemesi itiraz mercii olan bölge idare mahkemesiyle aynı ildeyse çalışmaya ara verir, farklı ilde ise çalışmaya ara vermez. Hak kayıplarının önlenmesi açısından bu konuya özellikle dikkat edilmesinde yarar vardır.

Adli tatilin sürelere etkisi
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8. maddesine göre bu kanundaki sürelerin son gününün adli tatile rastlaması halinde süre, adli tatilin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzamaktadır. Buna göre, adli tatil kapsamına giren tüm dilekçelerin en geç 7 Eylül mesai bitimine kadar mahkemeye sunulması gerekmektedir.
Adli tatil nedeniyle uzayacak süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu’yla belirlenen bütün süreleri kapsamaktadır. Adli tatil nedeniyle uzayacak sürelerden önemli bazıları şunlardır:

- İYUK’nın 7. maddesinde yer alan dava açma süresi.
- İYUK’nın 16. maddesinde yer alan cevap verme süresi.
- İYUK’nın 27. maddesinde yer alan yürütmenin durdurulması hakkında karara itiraz süresi.
- İYUK’nın 45. maddesinde yer alan itiraz süresi.
- İYUK’nın 46. maddesinde yer alan temyiz süresi.
- İYUK’nın 53. maddesinde yer alan yargılamanın yenilenmesi süresi.
- İYUK’nın 54. maddesinde yer alan kararın düzeltilmesi talep süresi.

Öte yandan, yukarıda da belirtildiği üzere, bazı mahkemeler çalışmaya ara vermemektedir. Çalışmaya ara vermeyen mahkemelerle ilgili sürelerin adli tatilden etkilenmediği unutulmamalıdır.

Adli tatilden etkilenmeyen süreler
İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki sürelerin son gününün adli tatile rastlaması halinde süre, adli tatilin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzamaktadır.

Buna göre, adli tatilden etkilenen süreler sadece İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki sürelerdir. Diğer kanunlarda yer alan süreler adli tatilden etkilenmemektedir. Bu çerçevede örneğin, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan ödeme emrine ve haciz işlemlerine karşı açılan davalarda süre uzamamaktadır. Yine uzlaşmanın sağlanamaması halinde Vergi Usul Kanunu’nun ek 7. maddesi uyarınca tanınan dava açma süresi ile ilgili de, ödeme emirleri yönünden geçmişte verilen Danıştay kararlarından hareketle, sürenin uzamayacağı sonucuna varılabilir.

Mali tatil nedeniyle uzayan sürelerin son gününün adli tatile rastlaması
Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi gereği 01.07.2015 – 20.07.2015 dönemi mali tatildir.
Kural olarak, dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlememektedir.
Mali tatil nedeniyle işlemeyen sürenin dikkate alınmasıyla bulunan dava açma süresinin son gününün adli tatile rastlaması halinde süre, adli tatilin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzamaktadır.

► Adli tatilde dava açılması

Adli tatil dönemi içerisinde dava açılmasına ve adli tatilden etkilenen diğer başvuruların yapılmasına hukuken bir engel yoktur. Bu çerçevede adli tatil dönemi içinde dava açılması mümkündür.

► Nöbetçi mahkemeler görevde

-İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61. maddesine göre, adli tatilde, bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, her bölge idare mahkemesi merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyeleri arasından görevlendirilen üç hâkimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulmaktadır.

Nöbetçi mahkeme, yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler ile kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işleri yapmaktadır. Benzer şekilde Danıştay Kanunu’nun 86. maddesi gereğince Danıştay’da bir nöbetçi daire kurulmaktadır. Bu daire esas olarak hükümetçe verilen ivedi ve kanunen belli sürede karara bağlanması gereken işler ile yürütmenin durdurulmasına veya delillerin tespitine ait işleri yapmaktadır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 15.07.2015)

GÜNDEM