BASINDAN YAZILAR
Meslek Mensuplarının Yönetmelik Değişiklikleri (2) / Engin Malay - MuhasebeTR

Meslek Mensuplarının Yönetmelik Değişiklikleri (2) / Engin Malay

 Geçtiğimiz hafta “Meslek mensuplarının yönetmelik değişiklikleri” konusunun ana başlıklarını vermiş ve bunlardan, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”ten; “Tabela asılması” başlıklı 15’inci maddesi ile yürürlük tarihini paylaşmıştık.

Bugün aynı yönetmeliğin 20, 23 ve 30’uncu maddelerini, arkasından

“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” konusunu paylaşacağız.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 20 – Meslek mensupları, hizmet verdikleri müşterilerle düzenleyecekleri sözleşmelerin bilgilerini, Birliğin belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı oldukları odalara iletmek zorundadırlar.” der ve devam eder.

Önceki Yönetmelikte ise; “Meslek mensupları hizmet verdikleri müşterilerini kayıtlı oldukları odalara 6 ayda bir ilişikteki form ile bildirmek zorundadırlar.” denmekteydi.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23'üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mesleki bürolarda bağımlı çalışmakta iken bu görevlerinden ayrılan meslek mensupları işten çıkış tarihinden itibaren, stajını tamamlayarak mesleği yapmaya hak kazanan meslek mensuplarının ise meslek ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe, ayrıldıkları yahut yanında staj yaptıkları meslek mensuplarının rızası olmadan onların müşterilerine hizmet veremezler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30'uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki (ı) ve (i) bentleri eklenmiştir.

“ı) Kanunen yetkili kuruluşlardan yetki almış bağımsız denetim kuruluşları, mesleki unvandan sonra gelmek kaydıyla, şirket unvanlarında “bağımsız denetim” ibaresini kullanabilirler.

i) Çalışanlar listesine kayıtlı olmayan veya farklı odanın çalışanlar listesine kayıtlı olan meslek mensupları ortaklık bürosu kuramazlar. Ortaklık büroları şube açamazlar.”

Yürürlülük tarihi yayımı olan 22 Mayıs 2015 tarihidir.

Bahsedeceğimiz ikinci önemli değişiklik ise “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” konusunda yapılan değişiklik. Buna göre

Değiştirilen söz konusu Yönetmelikle beraber; 21/11/2007 tarihli ve 26707 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin adında yer alan “Serbest Muhasebecilik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlülük tarihi yayımı olan 15 Mayıs 2015 tarihidir.

(Kaynak: Gazete Yenigun | 17.06.2015)

GÜNDEM