BASINDAN YAZILAR
İşe Gelmeyen İşçi Tazminatsız İşten Çıkarılabilir Mi / Yaşar Aydın - MuhasebeTR

İşe Gelmeyen İşçi Tazminatsız İşten Çıkarılabilir Mi / Yaşar Aydın

İş Kanununun 25. maddesi gereğince, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı birnedene dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde işveren iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilmektedir.

Başka bir ifade ile işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın;

-Ardı ardına iki işgünü veya

-Bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yada

-Bir ayda üç işgünü

Devamsızlığı halinde işveren herhangi bir bildirim yapmaksızın ve kıdem tazminatı da ödemeksizin işçinin iş akdini fesh edebilecektir.

İşçinin işe devamsızlığı nedeniyle iş akdinin bildirimsiz ve tazminatsız feshedilebilmesi için devamsızlık süresinin ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olması gerekiyor. Aksi halde ayda bir gün veya ardı ardına olmayan iki gün yada ayda iki iş günü olmakla birlikte tatil sonrası ilk iş günü haricinde yapılan devamsızlıklar, iş akdinin işveren tarafından haklı nedenle feshine imkan vermez.

İşçinin devamsızlığı geçerli bir nedene dayanıyor ise, bu durum iş akdinin haklı nedenle feshine imkan vermez.

İşçinin devamsızlığının İş Kanununda öngörülen süreler içinde olmasına rağmen, haklı bir nedene dayanması (örneğin işçinin hastalanması ya da aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü gibi haller) işverene bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkı vermez.

Bir ay ifadesi, ilk devamsızlıktan sonra geçecek olan bir ayı ifade eder.

Yasada yer alan “bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde” ibaresinde geçen "bir ay" ifadesi takvim ayını değil ilk devamsızlıktan sonra geçecek olan bir ayı ifade etmektedir. İlk devamsızlığın yapıldığı gün ayın kaçıncı günüyse, bir aylık süre takip eden ayın aynı gününde sona erer. Sürenin bittiği ayda ilk devamsızlığının gerçekleştiği günün bulunmaması halinde ise son ayın son gününde bir aylık süre dolmuş olur. Sonraki devamsızlar söz konusu ise takip eden aylık dönemler içinde değerlendirilir.( 9.HD. 2007/ 15152 2008/ 10326)

Yarım gün çalışılan günlerdeki devamsızlıklar tam gün devamsızlık sayılır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2012/ 23462 E. 2012/ 37672 K. Sayılı kararında, cumartesi yarım gün çalışılan işyerinde, yarım gün çalışılsa dahi Cumartesinin de iş günü olduğuna ve Cuma ve Cumartesi devamsızlık yapan işçinin ard arda iki gün devamsızlık yapmış sayılacağına karar vermiştir.

Her bir devamsızlık hali için ayrı tutanak düzenlenmesi gerekir.

İşçinin devamsızlık yaptığını ispat etmek işverene, mazeretin bulunduğunu ispatlamak işçiye aittir.

Devamsızlık yapılan günlerin tamamı için tek bir tutanak düzenlenmesi halinde bu tutanağa itibar edilmemektedir. Bu nedenle devamsızlık yapılan her gün için ayrı ayrı tutanak düzenlenmesi ve bu tutanağın iki şahit tarafından imzalanması gerekir.

Ayrıca işçiye devamsızlık yapmasının haklı bir mazerete dayanıp dayanmadığını bildirmesi için ihtar gönderilmeli ve savunması istenmelidir.

(Kaynak: sgkrehberi | 11.06.2015)

GÜNDEM