BASINDAN YAZILAR
Barolara Önemli GSS Uyarısı / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Barolara Önemli GSS Uyarısı / Şevket Tezel

 SGK’nın 06.05.2015 tarihinde yayımladığı Genelgesi ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu öğrenciler ve yabancı uyruklu kişilerin GSS bildirimi yükümlülüğü konusunun yanında özellikle baroların yapması gereken GSS bildirimine işaret ederek idari para cezası konusuna değiniyor.

Stajyer avukatların GSS’liliği

1 Mart 2011 tarihinden beri avukatlık stajı yapan stajyer avukatlardan kendileri genel sağlık sigortalısı veya bir genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda olmayanlar genel sağlık sigortalısı sayılmıştı.

Bahse konu stajyer avukatların bildirimleri ise avukatlık stajına başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde Türkiye Barolar Birliğince genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmaması nedeniyle GSS’li olarak tescil edilmesi gereken stajyer avukatların, Türkiye Barolar Birliğince bildirimleri için tanınan “staja başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre” geçtikten sonra SGK’ya bildirimlerinin yapılması halinde Türkiye Barolar Birliğine her bir sigortalı için asgari ücret (Halen 1201,50 TL, Temmuz 2015’ten itibaren 1273,50 TL) tutarında idari para cezası uygulanacak.

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Ne Demek?

Bakmakla yükümlü olduğu kişi, (aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim görenler ile içinde bulundukları ailenin aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlar, koruma altındaki çocuklar,  vatansızlar, yabancı uyruklu öğrenciler ve stajyer avukatlar hariç) genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

a) Eşini,

b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını,

c) Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı SGK’ca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasını,

belirtiyor.

Yabancı Uyruklu GSS Bildirimlerine Ceza yok

Buna karşın 29/5/2013 tarihinden itibaren ise ülkemizdeki yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten sonra 1 ay içinde talepte bulunma zorunlulukları kaldırıldığından bir başka deyişle kendileri GSS’li olmak istedikleri için bir yıllık ikamet süresinden sonra 1 aylık süre zorunluluğu olmaksızın ne zaman talepte bulunurlarsa o tarihi izleyen günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaya başladıklarından ikamet süresi dolduktan sonraki 1 ayın bitiminden sonra bildirdiler diye idari para cezası (İPC) uygulanmayacak.

Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, bir yıl ikamet etme şartı aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Merkezlerine talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar.

Ayrıca, 6552 sayılı Kanun ile 11 Eylül 2014’te getirilen hükme göre Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrencilerin bildirimlerinin ise Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından görevlendirilen kurum tarafından yapılması gerekiyor.

6486 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonucu 29/5/2013 tarihinden itibaren her iki yabancı uyruklu öğrenci grubu için de üniversiteler ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından görevlendirilen kurumca yapılacak bildirimlerde idari para cezası uygulanmayacak. 

(Kaynak: alitezel.com | 11.05.2015)

GÜNDEM