BASINDAN YAZILAR
Bağ Kur Sigortası Durdurulan İhya Yapabilir / Vedat İlki - MuhasebeTR

Bağ Kur Sigortası Durdurulan İhya Yapabilir / Vedat İlki

 1.Mayıs .2015 tarihinden itibaren Bağ-Kur borcu olanlara torba yasadan af çıktı.

"Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içerisinde ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur.''

Ø  Esnaf,Şirket ortağı olan Bağ-Kur'lu

Ø  Tarım Bağ-Kur'lu

Ø  30.04.2015 tarihinde 12 ay ve daha fazla prim borcu varsa

Ø  01.05.2015 tarihinden itibaren 3 ay içinde ödemez

Ø  Yapılandırmasını devam ettirmez

Ø  Prim ödemesi varsa o ayın sonu

Ø  Hiç prim ödemesi yoksa tescil tarihi dikkate alınır

Ø  Bağ-Kur Borcu durdurulur.

''Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden aybaşı itibariyle yeniden başlatılır.''

Ø  Durdurulan süre sigortalılık süresi olarak dikkate alınmaz

Ø  SGK takip etmez

Ø  SGK Prim alacağı olarak kayıtlarında göstermez

Ø  Mükellefiyeti devam edenler için Bağ-Kur Borcu 01.05.2015 Başlar.

GSS BORÇLARI NE OLDU?

Bağ-Kur  sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden 30.04.2014  tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

İHYA VAR

''Sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.''

Ø  Bağ-Kur Sigortalısı yada hak sahibi SPEK Tavan ve Taban arasında belirlenerek durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı

Ø  Borçlanılarak ihya edilir

Ø  SGK İhya müracaat edilerek 3 ay içinde ödenir.

Ø  İhya da kısmi ödeme değil ,tamamı vardır.

 

(Muhtar,Esnaflar,Şirket Ortakları,Tarım Bağ-Kur'lusu ihya şartları)

5510 sayılı Kanunun 4-1 (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (4) numaralı alt bendi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerin bulunması halinde, sigortalı ya da hak sahiplerinin talep ettiği kapsamdaki sigortalılık sürelerinin tamamı ihya edilecektir.

Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere diğer alt bentlerine göre sigortalı sayılanlar için;

İhya tutan = Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X %34,5 formülüyle,

5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarları için ise;

İhya tutarı = Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X %34,5 X 22/30 formülüyle,

hesaplanacaktır.

5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların 2015 yılındaki ihya tutarı 22 gün üzerinden hesaplanacak olup, "22" ibaresi prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılacaktır.

Tebliğ edilen borç tutarının üç ay içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.

Eksik ya da süresi dışında yapılan ödeme nedeniyle ihya talebi geçersiz hale gelen sigortalı ya da hak sahipleri yeniden ihya talebinde bulunabileceklerdir.

Diğer taraftan, sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanların ihya borcu da 2015/13 Genelge  hükümlerine göre hesaplanacaktır.

(Kaynak: alitezel.com | 07.05.2015)

GÜNDEM