BASINDAN YAZILAR
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışması / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışması / İbrahim Işıklı

 17/3/1981 tarihli 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu'nun 1 ve 2'nci maddelerinde ulusal bayram ve genel tatil günleri belirtilmiştir. Bir takvim yılı içinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinin toplamı 14,5 gündür.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 44. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılabilecektir. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin Kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz.

4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenecektir. Ancak toplu iş sözleşmeleri (TİS) ile bu tutarın daha yüksek rakamlarla belirlenmiş olması halinde TİS ile belirlenen tutar uygulanacaktır.

İş Kanun'a göre örneğin, 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs günlerinde çalışılması halinde normal ücrete ilave olarak çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmektedir.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinin Cuma günü akşamı sona ermesi ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre cumartesi gününün izin günü sayılması, doktrinde söz konusu cumartesi günü çalışmasının, ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması olarak mı yoksa normal çalışma olarak mı değerlendirileceği hususunu tartışmaya açmıştır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2003/17723 Esas, 2003/17653 Karar ve 23.10.2003 tarihli sayılı kararında da 1475 sayılı Yasa'da genel tatil günü ücretinin hangi günler için ödeneceği belirtilmektedir. Son günü Cumaya gelen genel tatil gününü takip eden cumartesi gününün de genel tatil günü olarak kabul edilmesinin mümkün olamayacağı Yargıtay tarafında da belirtilmiştir.

Dolayısıyla 2 Mayıs 2015 Cumartesi günü yapılan çalışmaların da, kıyasen, ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması olarak ücretlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 06.05.2015)

GÜNDEM