BASINDAN YAZILAR
Maliye’den E-Beyan Cezasında Geri Adım / Yusuf Keleş - MuhasebeTR

Maliye’den E-Beyan Cezasında Geri Adım / Yusuf Keleş

Maliye geçtiğimiz günlerde çıkardığı tebliğ ile geçmiş dönemlerde gelir getirici faaliyet yaptığını tespit ettiği mükelleflere kestiği bazı cezaları artık kesmeyeceğini ilan etti.

 

 

Bilindiği gibi, vergi daireleri mükellefiyet tesis ettirmeleri gerekirken bunu yapmayan ve kayıtdışı faaliyet gösteren kişilerin bu durumunu tespit ettiğinde hesaplanan vergi ve cezaların yanında elektronik ortamda beyanname ve Ba-Bs bildirim formlarını vermediklerinden dolayı her ay için özel usulsüzlük cezası kesiyordu. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan tebliğde yer alan hükümlere göre artık bu cezalar otomatikman kesilemeyecek.

Vergi mükellefiyeti, mükelleflerin doğrudan başvuruları üzerine tesis edilebildiği gibi, müfettişler tarafından yazılan vergi inceleme raporları, vergi dairesi tespitleri veya diğer tespitler dikkate alınarak idare tarafından da tesis edilebiliyor. Tabii olarak harici donelerle yapılan bu tespitler çoğu zaman objektif deliller olmuyor. Buna rağmen vergi daireleri göreceli bu tespitleri kendilerine dayanak göstererek ağır vergiler ve cezalar kesiyor. Kendisinden habersiz gıyabında bir işlem yapılan veya meramını bir türlü anlatamayan vatandaşlar da haklarını mahkemelerde arama yoluna gidiyor.

Mahkemeler hukuksuzluğa dur dedi

Kesilen bu cezalara karşı açılan davalarda mahkemeler, geçmişe yönelik mükellefiyetleri başlatılan kişilerin vergi dairelerine karşı sorumluluklarını ancak ileriye yönelik olarak yerine getirmelerinin beklenmesi gerektiğini belirtti. Kararlarda işe başlama tarihi ile mükellefiyetin tesis edildiği tarih arasındaki dönemlerde elektronik ortamda beyanname verilmesinin hukuken ve fiilen mümkün olmadığı, elektronik ortamda beyanname vermesi gerektiğinden haberdar olmayan bu mükellefler adına beyanname vermediklerinden hareketle ceza kesilemeyeceği gibi gerekçeler de ifade edildi. Bu ve buna benzer kararlarla söz konusu cezaların kaldırılması yönünde verilen kararlar müstakar (sürekli) hale gelmeye başlamıştı.

Gelir İdaresi bu yargı kararları ile sürekli kaldırılan söz konusu cezalarla ilgili olarak, bundan sonra geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, söz konusu beyanname ve bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak ceza kesmeyeceğini deklare etme gereği duydu. Gerekçe olarak mahkemelerin verdikleri bu kararlar sebebiyle idarenin gereksiz yere ödediği yargılama giderleri gösterildi. Bu konuda cesaretli adım atma becerisi gösteren idare buna benzer mükellefler lehine müstakar hale gelmiş kararlar için de aynı şeyi düşünür mü acaba?

Vergi daireleri yazı gönderecek

Diğer taraftan, beyanname verilmemesi nedeniyle söz konusu mükellefler hakkında geçmişe yönelik olarak verginin tarh edilmesine, süresinde tahakkuk etmeyen vergiler için vergi ziyaı cezası kesilmesine ve işe başlamanın süresinde bildirilmemesi nedeniyle usulsüzlük cezası kesilmesine yönelik işlemlere devam edilecek.

Geçmişe yönelik olarak mükellefiyet tesis edilen mükelleflerden beyannamelerini ve Form Ba ile Form Bs bildirimlerini elektronik ortamda göndermek zorunda olanlara, vergi dairesince bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda uyarıcı yazı yazılacak. Mükellefler, vergi türleri de belirtilmek suretiyle haklarında mükellefiyet tesis edildiği konusunda bilgilendirildikten sonra, yazının tebliğ edildiği tarihten sonra verilme süresi gelen elektronik ortam beyannamelerini ve Form Ba-Bs bildirimlerini artık zamanında vermeleri gerektiği konusunda uyarılacak.

Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü, vergi dairesince yazılan yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içindeki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin sürelerinde elden, posta vasıtasıyla veya elektronik ortamda verilmemesi durumunda, vergi dairesince özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek, sadece usulsüzlük cezaları kesilecek. Beyannamenin verilmemesi sebebiyle vergi ziyaı doğması halinde vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük cezası karşılaştırılacak ve ağır olan ceza uygulanacak. Buna mukabil beyanname ve bildirim verme süresinin son günü, vergi dairesince yazılan yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonraki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin sürelerinde elektronik ortamda verilmemesi durumunda ise mahkeme kararlarına uygun olacak şekilde özel usulsüzlük cezası kesilebilecek. Bu cezadan başka vergi ziyaı cezası doğması halinde vergi ziyaı cezası da kesilecek.

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 21.04.2015)

GÜNDEM