BASINDAN YAZILAR
Torba Kanun 10 Yılla Emeklilik Hakkını - MuhasebeTR

Torba Kanun 10 Yılla Emeklilik Hakkını

 Anayasa Mahkemesi 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 206 ncı maddesindeki;

“8.9.1999  tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya re'sen emekliye ayrıldıklarında fiilî hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar”

hükmündeki "8.9.1999  tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan" ibaresini 18.01.2014 tarihli RG’de yayımlanan 2012/147 Esas ve 2013/78 Karar sayılı kararlarıyla 18.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere iptal etmişti.

Bu konuda geçen bir yıllık süre zarfında yeni düzenleme yapılmadığı için de iptal 18.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.

İptal o şekilde yapılmıştı ki kalan kısmın anlaşılması konusunda bir belirsizlik doğmuştu.  Zira “8.9.1999  tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan" ibaresi iptal edilince "50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya re'sen emekliye ayrıldıklarında fiilî hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar" bölümü kalmıştı.

Hangi Tarihte 50 Yaşından Büyük Olanlar?

Bu durumda "50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar" ibaresi "Hangi tarihe göre 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar?" sorusuna cevap bulunmadığından anlam dayanağını yitirmişti.

İptal edilirken bu anlam yitmesi göz önüne alınmalıydı, Yasa Koyucu 1 yıllık süreçte düzenleme yapmayınca da meydan uygulayıcı SGK'ya kalmıştı. SGK da bu anlam bütünlüğünü maddenin ilk çıktığı tarih olan 08.09.1999 tarihini tekrar baz alarak bu tarih itibariyle 50 yaşında olanlarla sınırlı olarak uygulayacağını duyurmuştu.

SGK konu ile ilgili basın açıklamasında da bu hususa işaret ederek;

"Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararının yürürlüğü sonrasında, 8 Eylül 1999 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışma (fiilen görevde bulunma) şartı aranmayacak olup, bu tarihte ya da bu tarihten önce 5434 sayılı Kanuna tabi çalışması olanlardan, bu tarih itibari ile 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlara 5434 sayılı Kanuna göre emekli aylığı bağlanabilmesi için yine 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga 39 uncu maddesinde yer alan 61 yaşının doldurulmuş olması ve 10 yıllık hizmetinin bulunması koşulları bir arada aranılacaktır. Buna göre, 8 Eylül 1999 tarihinde ya da bu tarihten önce 5434 sayılı Kanuna tabi çalışması olan ve bu tarih itibari ile 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlara, en az 10 yıl hizmet süresi bulunması ve 61 yaşının doldurulmuş olması halinde, mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri gözetilmek suretiyle 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga hükümlerine göre emekli aylığı bağlanabilmesi mümkün olabilecektir"

demişti.

Torba Kanun Ne Diyor?

İşte seçim öncesi son çıkartılan Torba Kanun olan 6645 sayılı Torba Yasa ile bahse konu anlam kaybı gideriliyor, ancak bu giderme tamamen SGK'nın yukarıdaki görüşüne uygun olarak giderilip aşağıdaki şekilde yasalaştırılıyor.

GEÇİCİ MADDE 206- 8/9/1999 veya bu tarihten önce iştirakçiliği bulunup, 8/9/1999 tarihi itibarıyla 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılı doldurmuş olması şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar.

8/9/1999 tarihinden önce geçen ve aylık bağlanmasında dikkate alınan hizmetler nedeniyle bu madde hükümlerinin uygulanması talep edilemez.

Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlara maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra olmak üzere müracaatlarını takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır ve bunlara geçmişe yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.”

Şimdi Ne Olacak?

61 yaşını doldurup 10 yıl memuriyeti bulunanların 10 yılla emeklilik hakkından faydalanması için;

1. 08.09.1999 tarihinden önce bir şekilde Emekli Sandığı iştirakçisi olmaları,

2. 08.09.1949 tarihinden önce doğmuş olmaları,

3. En 10 yıl fiili hizmetleri var iken memuriyetten ayrılmış olmaları,

4. Bu hizmetlerin daha önce aylık bağlanmasında kullanılmamış olması,

şartlarının hepsini birden sağlamaları gerekecek.

Bu da demek oluyor ki Anayasa Mahkemesinin iptaline karşın getirilen bu madde ile hem şu anda 66 yaşında olup 08.09.1999’dan önce 10 yıllık memuriyeti olmasına rağmen hala emekli olamamış biri varsa o emekli olabilecek. Bu duruma karşı dava ile hakkını aramaya çalışacak bir memur için ise 6645 sayılı Kanunla getirilen bu düzenlemenin de iptal amacıyla ilgili mahkeme tarafından Anayasa Mahkemesine taşınması gerekiyor.  

(Kaynak: alitezel.com | 17.04.2015)

GÜNDEM