BASINDAN YAZILAR
Seçim Öncesi Son Torbadan Çalışan ve Emeklilere Neler Çıktı? - 2 - / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Seçim Öncesi Son Torbadan Çalışan ve Emeklilere Neler Çıktı? - 2 - / Şevket Tezel

 Henüz RG'de yayımlanarak yürürlüğe girmemiş olsa bile TBMM'de kabul edilmiş olan 6645 sayılı Torba Kanunun 4857 sayılı İş Kanununu, 6331 sayılı İş Güvenliği Kanununu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu değiştiren maddeleri bulunuyor.

Bir önceki (Cuma günkü) yazımızda 6645 sayılı son Torba Kanunun çalışanlara ve emeklilere ne getirdiğinden bahsetmiş, getirilen değişikliklerden bir kısmına değinmiştik.

Ele aldıklarımız;

  • 1 Mayıs 2015 tarihine kadar 12 ay ve daha fazla süre Bağ-Kur’a prim borcu olanların bu sürelerinden borçlarıyla birlikte kurtulma hakkının tanınmış olması,
  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz 2015’ten itibaren 1000 TL’den az aylık kalmayacak biçimde zam yapılacak olması,
  • İşçilere eşinin doğum yapması halinde beş gün ücretli izin hakkının tanınması,
  • Asgari geçim indiriminde üçüncü çocuğa ait oranın %5 artırılmasıyla ücret ve maaşlarda 9 TL artış olması,
  • Emekli olarak bağımsız çalışanların emekli aylıklarından yapılan yüzde 15’lik SGDP kesintilerinin Temmuz 2015 ayından itibaren yüzde 10’a indiriliyor olmasıydı.

konularıydı.

Bugün de bu önemli değişikliklere değinmeye devam edeceğiz.

Patrona Bağ-Kur Prim Beyanında Zorlayıcı Hüküm Kalktı

Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil ediliyordu. 6645 sayılı Kanunla bu zorunluluk 1 Ekim 2008 tarihinden geçerli olarak ortadan kaldırılıyor.

Yeraltı Çalışma Süresi Arttı

Yeraltı maden işçilerinin haftalık çalışma süresi 36 saatten 37,5 saate çıkartılıyor. Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, zorunlu hallerde ve olağanüstü hâllerde haftalık otuz altı saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödeniyordu. Şimdi artık 37,5 saati aşan çalışmalar yüzde yüzden az olmamak koşuluyla zamlı ödenecek.

Ücretli Mazeret İzni

Ayrıca işçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilebilecek. Erkek işçiye doğum izni de bu izin süreleri de hafta tatili ücreti hakkının hesabında ve yıllık izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak.

Yeni Genç ve Kadın İşçi İstihdamı Teşviki Geliyor

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 4/1-a (SSK) sigortalısı olarak işe alınması ve

b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması

kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanacak.

Ermenek İşçilerine Parasal Destek

Karaman ili Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesi Cenne mevkiinde 28/10/2014 tarihinde maden kazasının meydana geldiği işyerinde aynı tarih itibarıyla 4/1-a sigortalısı olarak çalışmakta olanlar ile bunlardan hayatını kaybedenlerin 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde sayılan hak sahiplerine aynı maddede belirtilen oranlara göre, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren altı ay süre ile brüt asgari ücretin iki katı tutarında İşsizlik Sigortası Fonundan aylık ödeme yapılacak. Bu ödemelerden herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacak.

Ayrıca, aynı mevkide faaliyette bulunan ve bu maddenin yayımı tarihinden önce 6331 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereği kapalı olan diğer işyerlerinde çalışan ve 28/10/2014 tarihi itibarıyla 4/1a sigortalılığı kapsamındaki sigortalılara; işverenin başka bir iş verip vermediğine bakılmaksızın kanuni ve özel kesintileri hariç ödenmeyen net ücretleri, işyerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak, bu maddenin yayımı tarihini takip eden aydan başlamak ve üç ayı geçmemek üzere İşsizlik Fonundan aylık olarak ödenecek ve yapılan bu ödemeler yasal faiz uygulanmak suretiyle işverenden tahsil edilerek Fona gelir kaydedilecek.

65 Yaş Aylığına da Zam Var

2022 sayılı Kanuna göre 65 yaşını doldurmuş muhtaç Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (1.620) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanması öngörülüyor olup bu (1.620) rakamının 2015 yılı Bütçe Kanunu ile 1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasında (1.751) olarak uygulanması öngörülmüştü. Şimdi 6645 sayılı Yasa ile 01.07.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında (2.332) olarak uygulanacak. Yani 65 yaş aylığı alanlara yüzde 33 zam getirilmiş olunuyor. Bu da şu anki katsayıya göre 46 TL zam demek oluyor.

Bu konuya devam edeceğiz. 

(Kaynak: alitezel.com | 13.04.2015)

GÜNDEM