BASINDAN YAZILAR
Evde Çocuk Bakan Da Sigortalanacak - MuhasebeTR

Evde Çocuk Bakan Da Sigortalanacak

 Ev hizmetlerindekilerin sigortalı çalıştırılması hakkında tebliğ bugün Resmi Gazetede yayınlandı. Artık ev temizliği yapanda, çocuk bakanda zorunlu sigortalı sayılacak.

Süleyman Demir - SGK Başkan Danışmanı

Ev hizmetlerinde 5510 sayılı yasanın ek 9. Maddesi kapsamında sigortalı çalıştırılması hakkında tebliğ bugünkü (1 Nisan 2015/29313) Resmi Gazetede yayınlandı. Ev hizmetlerinde çalışanlar 1 Nisan 2015 tarihine itibaren zorunlu sigortalı sayılacak.Buna göre Ev Hizmetlerinde çalışanlar yapılacak işlemler açısından 10 gün ve daha fazla olanlar ile 10 günden az çalışanlar şeklinde ikiye ayrılacak. Üçüncü dereceye kadar olan akrabalar dışında ev hizmeti nedeniyle işe alınan, aynı evde yaşayanlar sigortalı sayılacak. Bu haktan evinde sigortalı çalıştıran gerçek kişiler yararlanacak. Tüzel kişilikler bu haktan yararlanamayacak.

Ev Hizmetlerinde 10 Günden fazla çalışanlar

Bu sigortalılar hakkında Kanunun uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre işsizlik sigortası hükümleri uygulanacak. İşverenler “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” (Ek 1) ile ikamet ettikleri yere en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracak. Ev hizmetinde birden fazla kişi çalıştırılması halinde her bir sigortalı için ayrı bildirge düzenlenecek.

Bildirge verilecek

Bildirge işverence çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi gerekiyor. Bildirgenin yasal süresinde verilmemesi halinde işverene her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak.Kurumca işveren için işyeri numarası oluşturulmayacak, işveren kayıtları T.C. kimlik numarası ile takip edilecek. Bildirge ile aynı anda sigortalının tescili de yapılacak. İşverenler sigorta primlerini sigortalı çalıştırdıkları ayı takip eden ayın sonuna kadar kuruma ödeyecekler.

Ev çalışanının iş kodu 9700

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran gerçek kişi işverenler için işkolu kodu “9700 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri” olarak dikkate alınacak.Ev hizmetinde çalışan sigortalılar bir veya birden fazla işveren yanında sigortalı olabilecekler.

10 günden fazla çalışanların hizmet çakışması halinde:

Bağ-Kur kapsamında iken ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışması bulunanlar bu sürelerde öncelikle 4 (a) kapsamındaki sigortalılığı (SSK’lı) geçerli sayılacak, Bağ-Kur’luluk geçerli sayılmayacak. Memur iken ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ayrıca sigortalılığı sayılmayacak.Çalışma gün sayısı ayda 10 günden fazla 30 günden az olanlar kalan süreler için isteğe bağlı sigortalı olabilecekler. SSK’ya tabi çalışması nedeniyle yaşlılık aylığı alanların ev hizmetlerinde çalışması durumunda sigortalıların sosyal güvenlik destek primi ya da tüm sigorta kollarına tabi olup olmayacaklarını tercih etmeleri gerekiyor.Bağ-Kur ve Emekli sandığına tabi emekli aylığı ve adi malullük aylığı alanların çalışmaları halinde sosyal güvenlik destek primi ödenecek.

İş göremezlik geliri alana kesinti yok

Sürekli iş göremezlik geliri alanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışmaları halinde bağlanan gelir kesilmeyecek. Kurumdan hak sahibi eş, çocuk, ana ve baba olarak gelir/aylık alıp ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlar hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olan sigortalılar gibi işlem yapılacak. Malullük aylığı alanların çalışması halinde bağlanan malullük aylığı kesilecek. Çalışan sigortalının işten ayrılması halinde işten ayrılışını takip eden on gün içerisinde Kuruma verilmesi gerekiyor.

Genel sağlık sigortalılığı ve yararlanma şartları

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı bulunanlar genel sağlık sigortalısı sayılacak. Ayda 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı olanların prim oranı % 34,5. Bu primin % 20’si uzun vadeli sigorta kolları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir. İşverenler ayrıca % 1 sigortalı, % 2 işveren hissesi olmak üzere % 3 oranında işsizlik sigortası primi de ödeyecekler.Ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıranlar 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde ve 4447 sayılı Kanunun 50 inci maddesinde belirtilen şartları sağlamaları halinde ilgili kanunlarda öngörülen teşviklerden yararlanabilecek.

Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar nedeniyle işveren ayılmayacak. Sadece prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecekler. 10 günden az çalışmanın tespitinde günlük 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 gün olarak kabul edilecektir. 10 günden az çalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği gibi ayın farklı günleri de olabilir.

Evde 10 günden az çalışan nasıl bildirilecek

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” (Ek 2) ile yapılacaktır. Form çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar ünitelere verilecek. % 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini banka aracılığı ya da www.sgk.gov.tr adresinin “e-sgk” menüsünden “Kart ile Prim Ödeme”, “Diğer Ödemeler” seçeneğinden kredi kartları veya banka kartları aracılığıyla Kuruma ödeyebilecekler. Ayrıca SMS yoluyla ödeme imkanı getirilmektedir. 10 günden az sigortalı çalışanlar % 32,5 oranındaki uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde ayrıca uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yardımlarından da yararlanabilecektir.

Yabancı Uyruklular

Yabancı uyruklular ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılabilir. Yabancıların ülkemizde çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan gerçek kişi işverenler müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye ekleyecekler.Ancak 10 günden az süre ile yabancı uyruklu sigortalı çalıştırılamayacak.

Sigortalılar kendini bildirebilecek

Sigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “Sigortalı Bildirim Belgesi” ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirebilirler. Sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmeyecektir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 02.04.2015)

GÜNDEM