BASINDAN YAZILAR
GSS Krizini Yasal Düzenleme Çözer / Vedat İlki - MuhasebeTR

GSS Krizini Yasal Düzenleme Çözer / Vedat İlki

 2012 yılından itibaren uygulamaya alınan GSS ile birlikte gelir testi ile tanışmış olduk.

Gelir testini ikamet ettiğiniz yerdeki SYDV müracaat ederek ,bütünleşik gelir testi ile SOYBİS üzerinden elde edilen sonuca göre GSS ödemek sorumluluğunuz başlayacaktır.

Bugünlerde 31/03/2015 tarihini sayılı günler kaldığı için yoğun bir şekilde hem SGK hem de SYDV gelir testi tüm hızıyla devam ediyor.

Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında temel şartlardan birisi, Türkiye'de ikamet etmektir. 
 

1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmiş.

Kanun hükümlerine göre genel sağlık sigortası kapsamına girmeyenler

Ø  İkametgâhı Türkiye’de bulunmayanlar,

Ø  Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular,

Ø   Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri,

Ø  Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişiler,

Ø  Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanlar,

Ø   Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler,

Ø  Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hallerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar,

Ø  Ülkemizde oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve yerleşim süresi bir yılı geçmeyenler,

Ø  Yurtdışında geçen hizmetlerini borçlanarak aylık bağlanan kişilerden Türkiye’de ikamet etmeyenler,

Ø  3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun 4. maddesi uyarınca milletvekilleri, Yasama Organı Üyeliği ile açıktan atandığı Bakanlık görevi sona erenler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri; ölenlerin aylık veya 5. madde gereğince tazminat alan veya müstahak olup da, bu tazminatı 5. maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlar sebebiyle alamayan dul ve yetimleri,

Ø  6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 71. maddesine göre Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler,

genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmaz.

 

Gelir testi işlemleri              

03.06.2011 tarihli ve 633 sayılı KHK ile genel sağlık sigortalılığının tespitinde esas alınacak gelir tespit testlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla işbirliği yaparak uygulamak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın görev alanı arasında sayılmıştır.

Yönetmeliğin 4. maddesinin ikinci fıkrasında gelir testi işlemlerinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yapılması öngörülmüştür.  

01.01.2012 tarihinden itibaren Kanunun (60/c-1) alt bendi veya (60/g) bendi kapsamında olanların anılan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gelir testi ve tescil işlemleri aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

 

Gelir testi işlemlerinde aile ve hane

Gelir tespitinde aile olarak, aynı hane içinde yaşayan MERNİS kayıtlarında yer alan eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ve genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişinin ana ve babası esas alınacaktır. Ancak, aynı hanede yaşamayan ve öğrenim nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan çocuklardan 25 yaşını doldurmayanlar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilecektir.

Aynı hanede yaşayan aile bireylerinden genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişiler de gelir tespiti işleminde dikkate alınacak, ancak bu kişiler hakkında gelir testi sonuçlandığı tarihe göre herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişinin kanuni temsilcisinin eş, evli olmayan çocuk, ana ve baba dışında bir kişi olması halinde bu kişi gelir tespiti işleminde dikkate alınmayacaktır.

Gelir tespiti işlemlerinde hane olarak ADNKS sisteminde yer alan adres dikkate alınacaktır. ADNKS’ de yer alan adreste birden fazla aile olması halinde her bir aile için ayrı ayrı gelir tespiti işlemi yapılacaktır.

ADNKS sisteminde yer alan adreste yaşamayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olunan kişisi olan ana ve baba hakkında ayrı gelir tespiti işlemi yapılacaktır.

Tescil işlemleri

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından yapılan gelir testi işlemi sonucunda gelir testine esas alınan aile ve gelir testi bilgileri, “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” aracılığıyla elektronik ortamda SGK  bildirilecektir.

 “Gelir testine müracaat ”  sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuranlardan;

Kurumumuza elektronik ortamda bildirilen gelir testi işlemine esas tutulan ailenin gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenler, (60/c-1) alt bendi kapsamında tescil edilecektir.

Gelir testi işlemine esas tutulan ailenin, Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescil edilecek ve yapılan gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı;

 

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2015 ila 30.6.2015 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar (60 g1) olduğu tespit edilenler için, 1.201,50 TL / 3 = 400,50 TL x % 12 = 48,06 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar (60 g2) olduğu tespit edilenler için, 1.201,50 TL x % 12 = 144,18 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla (60 g3) olduğu tespit edilenler için, 1.201,50 TL x 2 = 2.403,00 TL x % 12 = 288,36 TL,

1.7.2015 ila 31.12.2015 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar (60 g1) olduğu tespit edilenler için, 1.273,50 TL / 3 = 424,50 TL x % 12 = 50,94 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar (60 g2) olduğu tespit edilenler için, 1.273,50 TL x % 12 = 152,82 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla (60 g3) olduğu tespit edilenler için, 1.273,50 TL x 2 = 2.547,00 TL x % 12 = 305,64 TL,

olacaktır.

Bu kapsamda tescil edilen genel sağlık sigortalısının Kanuna göre bakmakla yükümlü olduğu tespit edilen kişiler, bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalandırılacaktır.

 

TBMM YAPILACAK DÜZENLEME İLE BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE AF GELEBİLİR

5510 sayılı Kanunda yapılacak geçici bir madde ile düzenlemeye gidilerek 2014 yılına kadar birikmiş GSS borçları bir defaya mahsus af kapsamına dahil edilir ,2015 yılı için gelir testi düzenlemesi için yıl sonuna kadar SYDV gelir testi için başvuru süresi tanınarak 2015 yılından itibaren GSS şekillenir.

HANE GELİRİ KAVRAMI KALKMALI

Kişi 18 yaşından sonra Medeni Kanuna göre Medeni Hakları Kullanma Ehliyetine sahip ise hane geliri değil ,kişisel geliri dikkate alınmalıdır bu konuda düzenlemeye ihtiyaç vardır.

GSS BORCUNDA SINIR 3-4 AY OLABİLİR.

(Kaynak: Ali Tezel | 23.03.2015)

GÜNDEM