BASINDAN YAZILAR
Ücret Kazançlarının Beyanı (2) / Engin Malay - MuhasebeTR

Ücret Kazançlarının Beyanı (2) / Engin Malay

 Dün başladığımız “ücret kazançlarının beyanı” konusuna bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Ücretin Safi Tutarının Tespiti

Ücretin safi tutarı, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan yararlar toplamından (yani ücretin gayrisafi tutarından) belli indirimlerin yapılmasından sonra kalan miktardır.

Bu indirimler şunlardır:

a- Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri,

b- Sosyal güvenlik destekleme primi,

c- İşsizlik sigortası primi,

ç- Hayat/Şahıs sigorta primleri,

d- OYAK ve benzeri kamu kurumlarınca yapılan yasal kesintiler,

e- Sendikalara ödenen aidatlar (işçi ve memur sendikaları),

f-Engellilik indirimi.

Yıllık Beyan Esasında Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yeri

1 Ocak- 31 Aralık 2014 döneminde elde edilen beyana tabi ücret gelirlerinin 2015 yılının Mart ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar (1 Mart–25 Mart) verilecek gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Beyanname mükellefin ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine verilecektir. Ücret kazançları nedeniyle verilecek beyannameler ihtiyari olarak elektronik ortamda gönderilmek istenilmesi halinde, elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları vasıtasıyla gönderilebilecektir.

- Takvim yılı içinde ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde ölü namına varislerce yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunulması gerekmektedir.

- Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin, memleketi terkten önceki 15 gün içinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunması gerekmektedir.

Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, resmi tatili izleyen ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilmektedir.

Hesaplanan Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 2015 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir. Birinci taksit 01-31 Mart 2015, ikinci taksit ise 01-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında ödenecektir. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren durumlarda, beyan üzerine tarh edilen vergiler beyanname verme süreleri içinde ödenecektir. Hesaplanan vergi;

- Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,

- Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine,

- Tahsile yetkili banka şubelerine ödenebilir.

(Kaynak: Gazete Yenigun | 20.03.2015)

GÜNDEM