BASINDAN YAZILAR
Ekim 2008 Sonrası İlk Defa Sigortalı Olanların Emekli Aylığı Karma Olmayacak / Vedat İlki - MuhasebeTR

Ekim 2008 Sonrası İlk Defa Sigortalı Olanların Emekli Aylığı Karma Olmayacak / Vedat İlki

 5510 Sayılı Kanun ile birlikte ;

Ø  4-1(a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar(SSK)

Ø  4-1(b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar(BAĞ-KUR)

Ø  4-1(c) Kamu idarelerinde çalışanlar(EMEKLİ SANDIĞI)

5510 Sayılı  Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008 tarihinten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4 -1 (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanma taleplerinde,

1.)En fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali,

2.) Hizmet sürelerinin eşit olması ile malûllük ve ölüm halleri ile yaş haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali esas alınır.

EMEKLİLİK İÇİN ARANAN SİGORTALILIK SÜRELERİ

İlk defa 5510 Sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlara;

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞINA GÖRE SİGORTALI OLMUŞ İSE

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

SSK OLMUŞ İSE

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 7200 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

01/01/2048 yılından sonra Kadın ve Erkek 65 yaşında emekli olacaklardır.

5400 gün ile de emekli olunacaktır.

Madenlerde,erken yaşlanma ve engelli şartı ile emeklilik süreleri de yeniden bu kanun ile ele alınmıştır.

Emeklilik ile ilgili prim gün ve sürelerini  2011/58 sayılı Genelge de görebilirsiniz.

Yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4 -1(a/SSK) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan, (b/BAĞ-KUR) bendinde belirtilen sigortalının sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra yazılı istekte bulunmaları, 4 -1(c/EMEKLİ SANDIĞI) bendinde belirtilen sigortalıların ise istekleri üzerine yetkili makamdan emekliye sevk onayı alındıktan sonra ilişiklerinin kesilmesi şarttır.

 4 -1(b/BAĞ-KUR) bendinde belirtilen sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için ayrıca, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması zorunludur

YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMA ESASI

4 -1(a/SSK) , (b/BAĞ-KUR) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile (c/EMEKLİ SANDIĞI) bendine göre 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığı, ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır.

ORTALAMA AYLIK KAZANÇ NEDİR?

Sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibarî hizmet süresi ile fiilî hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır.

YIL

PRİM GÜNÜ

PRİM TUTARI

GÜNCELEME KATSAYISI

GÜNCELENEN KAZANÇ

2012

C

A

B

AXB

2013

C

A

B

AXB

TOPLAM

E

 

TOPLAM

D

         

FORMÜL

D/E=F

     

OAK

FX30

     

 

AYLIK BAĞLAMA ORANI

Aylık bağlama oranı, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı % 90'ı geçemez.

ABO =PRİM GÜNÜ/360X2

ÖRNEK=7200/360X2=40

45 YIL PRİM TAM ÖDENİRSE AYLIK BAĞLAMA ORANI%90 OLUR.

ALT SINIR AYLIK KONTROLÜ

Ortalama aylık kazancın % 35'inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40'ından az olamaz.

SONUÇ:

EKİM 2008 sonrası ilk defa 5510 sayılı SS ve GSSK göre sigortalı olanlardan statü farkına bakılmadan yukarıdaki esaslara göre emeklilik aylığı bağlanacaktır.

Ölüm,Malullük ve diğer şartları ile emekli olma konusunda  5510 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde bulabilirsiniz.

Umarım ilerleyen yıllarda 2008 yılı sonrası ilk defa işe girenler maaşlarını bugünlerdeki gibi karma değil basit şekilde hesaplayacaklar , statü farkı gözetmeden bulabilecekler.

 

Tabi bu maaşlar ile nasıl geçinirler onun içinde şimdiden kafa yormaları gerekir.

(Kaynak: alitezel.com | 20.03.2015)

GÜNDEM