BASINDAN YAZILAR
Ücret Kazançlarının Beyanı (1) / Engin Malay - MuhasebeTR

Ücret Kazançlarının Beyanı (1) / Engin Malay

 Mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gereken kazançlardan “kira gelirlerinin beyanı” konusunu geçtiğimiz hafta iki gün üst üste ele alıp sizlerle paylaşmıştık.

Bugün, “ücret kazançlarının beyanını” ele alacağız.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 61’inci maddesi ücretin tarifini şu şekilde yapmaktadır:

“Ücret; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. (Konut, araç sağlanması vb.)

Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabidir. Ücret bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen hâsılayı ifade eder. Bu hâsıla para şeklinde olabileceği gibi, ayni (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) veya para ile temsil edilebilen menfaat şeklinde de olabilir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması bile ücretin niteliğini değiştirmez.”

Kimler beyanname verecek?

- Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 27.000 TL’yi aşan ücretliler,

- Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı (istisna kapsamında olanlar hariç),

- İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri,

- Maliye Bakanlığı'nca yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ücret ödemesi yapılanlar,

- Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretliler.

Öte yandan dar mükellef gerçek kişiler, tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücret gelirleri için yıllık beyanname vermeyecekler ve diğer gelirleri için beyanname vermeleri halinde de bu gelirlerini beyannameye dahil etmeyeceklerdir.

Ücret gelirlerinin yıllık beyannameye dahil edilmesi halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi düşülmeden önceki tutarı mahsup edilecektir.

Kimler beyanname vermeyecek?

Tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için ise bu rehberin „4.2. Diğer Ücretler‟ bölümünde açıklanan diğer ücretler hariç, tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecektir.

Devam edecek.

(Kaynak: Gazete Yenigun | 18.03.2015)

GÜNDEM