BASINDAN YAZILAR
Kira Gelirinin Beyanında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Kira Gelirinin Beyanında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? / İbrahim Işıklı

  Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Kira gelirine konu mal ve haklar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde tanımlanmıştır. 
• Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı, 
• Voli mahalleri ve dalyanlar, 
• Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri, 
• Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, 
• Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar, 
• Telif hakları, 
• Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları, 
• Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri olarak ifade edilmektedir.
Bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri o yılda elde edilmiş gelir kabul edilecektir. Ayrıca, gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kira bedelleri, ilgili yılın geliri olarak kabul edilerek ilgili yıllarda beyan edilir.

Yıllık beyanname verilmesi

Beyana tabi geliri, sadece kira gelirlerinden ibaret olan mükellefleri; 
1- 2014 yılında (1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında) tahsil ettiği konut kira geliri 3 bin 300 TL’yi aşanlar, 
2- İşyeri kira geliri elde eden ve bu gelirleri üzerinden tevkifat (vergi kesintisi) yapılanlardan, 2014 yılı kira gelirlerinin brüt tutarı (vergi kesintisi yapılmadan önceki tutarı) 27 bin TL’yi aşanlar, 
3- Hem konut hem de işyeri kira geliri elde edenlerden, 2014 yılında elde edilen konut kira gelirinin 3 bin 300 TL’yi aşan kısmı ile tevkifata tabi tutulmuş işyeri kira geliri toplamı 27 bin TL’yi aşanlar, 
4- Konut dışındaki gayrimenkulünü (büro, dükkân, mağaza ya da depo gibi) bedelsiz olarak oğluna, kızına, annesine, babasına, kardeşine ya da başka kişilere tahsis edenler, 
5- Konutlarını oğlu, kızı, torunu, kardeşi, annesi, babası, büyük annesi ve büyük babası dışındaki kişilere kullanımları için bedelsiz olarak tahsis edenler, 
6- İşyerini vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayanlara (örneğin basit usulde vergiye tabi olan mükelleflere veya yabancı elçiliklere) kiralayanlar, 
7- Diğer mal ve haklardan (örneğin, özel taşıt veya makine kiralamalarından) kira geliri elde edenler,

Yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundalar.

Dolayısıyla 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında tahsil ettiği konut kira geliri 3 bin 300 TL’yi aşanlar, elde ettikleri konut kira gelirlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. 2014 yılında tahsil ettiği konut kira geliri 3 bin 300 TL’yi aşmayanlar ise beyanname vermeyecekler. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar konut kira gelirlerinin olması halinde, istisnadan yararlanamayacaktır.

Ayrıca, istisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettikleri ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarı gelir vergisi tarifesinin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar, konut kira geliri istisnasından yararlanamazlar.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 18.03.2015)

GÜNDEM