BASINDAN YAZILAR
Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Silinir Mi? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Silinir Mi? / Vedat İlki

 Bir çok okurum bugünlerde gazetelerde,tv'lerde GSS silineceğini duymuşlar.Bunun nedenli doğru olduğunu soruyorlar.

 

Kimi okurumuzda yeni bir kanun yada düzenleme varda biz mi duymadık diyorlar.

 Bu alanda yazmaya başladığımda ben de bir çok konuya şahit oldum.

 

 Ortaya bir iddia atılıyor ,iddiayı atan kişi dahil herkes buna inanıyor.

 

Konuyu ana hatları ile siz okurlarımızla paylaşmıştık.

 

 İşsiz çalışmayan ,işten ayrılan yada zamanında GSS ile ilgili Gelir Testi yaptırmayanlara 2012 yılından itibaren borçlar ortaya çıkmaya başladığında , sağlık hizmeti de alamıyorlardı.

 Testi SYDV yaparken , tahsilatı SGK yapacaktı.

Davul başkasının boynunda ,tokmak bir başkası elinde olduğundan ortaya bir karmaşa çıkıyordu.

2012 -2014 YILLARI ARASINDA GELİR TESTİ YAPTIRMAYANLARA UYGULANAN GSS PRİMİ NEDİR

2012 İlk Altı Ayı İçin Gelir Testine Tabi Olmayanlar için 1773*%12=212,76

2012 İkinci Altı Ayı İçin Gelir Testine Tabi Olmayanlar için 1881*%12=225,72

2013 İlk Altı Ayı İçin Gelir Testine Tabi Olmayanlar için 1957,2*%12=234,86

2013 İkinci Altı Ayı İçin Gelir Testine Tabi Olmayanlar için 2043*%12=245,16

2014 İlk Altı Ayı İçin Gelir Testine Tabi Olmayanlar için 2142*%12=257,04

2014 İkinci Altı Ayı İçin Gelir Testine Tabi Olmayanlar için 2268*%12=272,16

 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan1/10/2014 tarihinden itibaren 31/03/2015 tarihine kadar(6 ay) gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk edecektir.

 Bu süreyi 6 ay kadar uzatmaya Bakanlar Kurulunun yetkisi var.

 

 Önümüzde seçimler olduğundan sürenin uzama ihtimali gündem de yerini tutuyor.

 

 Bizleri takip eden ,danışan okurlarımız SIFIR GSS BORCU ÇIKTI

 

 Reform yasa ile 76 milyon vatandaşımız Sağlık Şemsiyesi altına alınmış.

 

 Gelir Testi uygulaması ile birlikte sağlık paralı hale gelmiştir.

 

 Gelir testi uygulanarak yeşil kart uygulaması da kaldırılmıştır.

 

 Bugünlerde GSS borcu çıkanlar en yakın SYDV müracaat ederek gelir testi yaptırmaları halinde ,belirlenen esaslara göre GSS borçları silindiği gibi ,en az seviyelere de düşebilir.

GSS BORCU OLANLAR

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan genel sağlık primi alacakları yönünden en geç 30.4.2015 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir

 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim alacakları için örneği genelge ekinde bulunan ,Ek:10 'da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulacaktır.

 İlk defa gelir testine başvuracak olan genel sağlık sigortalıları ile ilgili yapılacak işlemler

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, geçici 53. maddenin Resmi Gazete’de yayımlandığı (11.9.2014) tarihi takip eden aybaşından itibaren altı ay içerisinde (31.3.2015 tarihi mesai bitimine kadar ) yerleşim yerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi başvurusunda bulunmaları durumunda genel sağlık sigortası tescili, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.

 10.09.2014 ve öncesinde gelir seviyesi tespit edilmiş genel sağlık sigortalıları ile ilgili yapılacak işlemler

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde, gelir testi yaptırmak için 28.12.2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte öngörülen sürenin (60/C-1 için 6 ay, 60/G için 1 ay) dışında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunan kişilerin, tescil başlangıç tarihinden gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar aile içerisindeki kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilmekte ve primleri (60/G-3) seviyesi esas alınarak tahakkuk ettirilmektedir. Gelir testinin sonuçlandığı tarihten sonra ise tespit edilen gelir testi sonucuna göre (C-1), (G-1) (G-2) veya (G-3) gelir seviyesi üzerinden prim tahakkuku yapılmaktadır.

5510 sayılı Kanunun geçici 53. maddesinde, gelir testi sonucuna göre belirlenen gelir seviyesinin tescil başlangıç tarihinden itibaren esas alınacağı öngörüldüğünden, bu nitelikteki kişilerin genel sağlık sigortası primleri, tespit edilen gelir seviyesi esas alınarak tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

Ayrıca yine anılan geçici 53. madde uyarınca gelir testi sonucunun primi ödenmemiş süreler için uygulanacağı öngörüldüğünden, bu kişilerin tescil işlemleri gelir testi sonucuna göre güncellenecek ancak, 10.9.2014 tarihinden önce ödenen genel sağlık sigortası primlerin iadesi yapılmayacaktır.

6552 sayılı Kanun kapsamında genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması talebinde bulunanlardan daha önce gelir testine müracaat etmeyenlerin mutlaka gelir testine başvuruda bulunması ve tespit edilecek gelir seviyesine göre tahakkuk ettirilecek genel sağlık sigortası prim borcunun yapılandırılması, gelir testi yaptırmak istemeyenlerin ise gelir testine başvurmak istemediğine dair yazılı beyanda bulunmaları gerekmektedir.

 Gelir testi yaptırmak istemeyenlerin yapılandırmaya esas genel sağlık sigortası prim borç tutarları, tescil başlangıç tarihi itibarıyla Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı (60/G-3) üzerinden tahakkuk ettirilen prim tutarları olacaktır. Tescil başlangıç tarihinden itibaren (60/G-3) statüsünden tahakkuk ettirilen genel sağlık sigortası primleri bu statü üzerinden yapılandırılacaktır.

PEŞİN ÖDEME FAİZ YOK

Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu hariç diğer borçların bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu maddenin yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu aslının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde ödeme tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmez.”

TAKSİTLE ÖDEME VAR

Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) Oniki eşit taksit için (1,10),

4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

(Kaynak: alitezel.com | 11.03.2015)

GÜNDEM