YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comBelediyelere Yapılan 700 Bin Liralık Çöp Kamyonu Bağışının Ne Kadarlık Kısmı Geçici Vergiden İndirilemez?

Belediyelere Çöp Kamyonu bağışlayan firmalarca sorulan bazı sorular da;

“1- Bağışlanan taşıtların maliyet bedeli, Kurumlar Vergisi matrahından indirilebilir mi?

 2-İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı nasıl hesaplanır?

3-Belediyelere yapılan çöp kamyonu bağışı nasıl belgelenir?

4- Çöp kamyonunun belediyelere bağışlanması işlemi KDV’ye tabi mi?

5- Belediyelere bağışlanan çöp kamyonunun alımında yüklenilen KDV’lerinin, KDV indiriminden çıkarılması şart mı, şart ise hangi dönemde indirimden çıkarılmalıdır?

Şeklindedir. Sözü edilen sorulara ilişkin açıklamalar aşağıda anılan Özelgede yapılmış, özetle şöyledir:

1-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10.Maddesi uyarınca Belediyelere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebilir.

Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.

Yine, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin, "10.3.2.1. Kurum Kazancının %5 İ İle Sınırlı Bağış Ve Yardımlar" başlıklı bölümü uyarınca, matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın;

 - Belediyelere yapılması,

 - Makbuz karşılığı olması,

 - Karşılıksız yapılması,

 - Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi

 - Beyannamede ayrıca gösterilmesi

 gerekir. İndirilemeyen kısım diğer yıla nakledilemez.

 Kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımların tutarı, o yıla ait kurum kazancının %5'i ile sınırlıdır.

2-1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin, "10.3.2.1. Kurum Kazancının %5 İ İle Sınırlı Bağış Ve Yardımlar" başlıklı bölümü uyarınca indirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutardır. Buna ilişkin formül şöyledir:

Bağışta Esas Alınan Kazanç = [Ticari Bilanço Kârı – (İştirak Kazançları İstisnası + Geçmiş Yıl Zararları)] – Bağış Tutarı (Ticari Bilanço Karının %5’İ)

3-Yukarıda anılan Tebliğin "10.3.2.2.4. Bağış ve yardımın belgelendirilmesi" başlıklı bölümü uyarınca ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.

a-Belediyeye Bağışlanacak Çöp Kamyonunun Şirketin Aktifinden  Çekilerek Bağışlanması Halinde Belgelendirme Nasıl Yapılır?

Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için;

- Fatura düzenlenmesi;

-Düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması,

Yeterlidir.

b-Belediyeye Bağışlanacak Çöp Kamyonunun Satın Alınarak Bağışlanması Halinde Belgelendirme Nasıl Yapılır?

Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması şarttır. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunmalıdır.

Buna göre belediyelere bağışlanacak olan çöp kamyonunun maliyet bedeli veya kayıtlı değerinin, bu değer mevcut değil ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değerinin, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek ve o yıla ilişkin kurum kazancının %5'ini aşmamak şartıyla indirim konusu yapılabilmesi mümkündür.

4- Şirket aktifinde yer alan çöp kamyonunun belediyelere bağışlanması işlemi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 17/2-b maddesi uyarınca KDV’nden istisnadır.

5-KDV Kanununun 30/a maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV'nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilememesi nedeniyle, belediyesine bağışlanacak in için yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, çöp kamyonu ile ilgili yüklenilen KDV’nin bağış işleminin / teslimin yapıldığı dönemde Hesaplanan KDV tutarına dahil edilmesi şarttır.    

Örnek:

(T) Halı A.Ş., 10.01.2022 tarihinde belediyeye bağışlanmak üzere çöp kamyonu satın almıştır. Bu bağış ile ilgili işlemler şöyledir:                                 

1-İşlemler:

İşlemler Tutar (TL)
Çöp Kamyonu Alış Bedeli 700.000
Ödenen KDV 126.000
Toplam Alış Bedeli 826.000
Ticari Bilanço Kârı (Ocak 2022 - Mart 2022) 10.000.000
Ticari Bilanço Kârının %5'i 500.000
Geçici Vergi Matrahından İndirilecek Tutar 500.000
Geçici Vergi Matrahından İndirilemeyecek Tutar 326.000
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 326.000

2-Geçici Vergi Bildirimi:

Vergi Bildirimi Tutar (TL)
Ticari Bilanço Kârı 10.000.000
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 326.000
Bağış ve Yardımlar -500.000
Geçici Vergi Matrahı 9.826.000

3-Muhasebe Kayıtları:

Aktif Pasif Borç Alacak
157-DİĞER STOKLAR   826.000  
  102-BANKALAR   826.000

 

Aktif Pasif Borç Alacak
689-DİĞER OLAĞANDIŞI ZARARLAR   826.000  
  157-DİĞER STOKLAR   826.000

 

Aktif Pasif Borç Alacak
900-NAZIM HESAPLAR   326.000  
KKEG      
  900-NAZIM HESAPLAR   326.000
  KKEG KARŞILIKLARI    

Kaynak:

Özelge Tarihi ve Numarası Özelgeyi Veren Vergi Dairesi Başkanlığı / Defterdarlık
15.11.2012 - 26  Ordu Defterdarlığı

14.01.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM