YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comYurtdışındaki Varlıklar Ne Zamana Kadar Türkiye’ye Getirilebilir?

7256 Sayılı Kanununun 21.Maddesi ile varlık barışı getirilmiştir. Bu konuya ilişkin düzenlemeler şöyledir:

A-Yurtdışındaki Varlıklar Ne Zamana Kadar Türkiye’ye Getirilebilir?

1-Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

2-Sözü edilen varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır.

3-Kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır.

4-213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.

5-Türkiye’ye getirilen varlıklar için herhangi bir vergi ödenmez.

6-Bu madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Bu hükümden faydalanılabilmesi için birinci fıkra uyarınca bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

B-Yurtiçindeki Varlıklar Ne Zamana Kadar Beyan Edilebilir?

1-Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30.06.2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilir. Bildirilen söz konusu varlıklar, 30.06.2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen 10.ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.

2-Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.

3-Vergi dairesine bildirilen Türkiye’deki varlıklar için herhangi bir vergi ödenmez.

                     Önemli Sorular

                  Yurtiçi

  Yurtdışı

Varlık Barışı'ndan Kimler Yararlanabilir ?

Gerçek Ve Tüzel Kişiler

    Gerçek Ve Tüzel Kişiler

Varlık Barışı Kapsamına Giren Varlıklar Nelerdir ?

Para,Döviz,Altın,Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları, Taşınmazlar

  Para,Döviz,Altın,Menkul    Kıymet, Ve Diğer Sermaye  Piyasası Araçları

Para Ne Zaman Bankaya Yatırılmalıdır?

 Beyanname Verildikten Sonra

 Beyanname Verildikten Sonra 3 Ay İçinde

Bildirim veya Beyan Nerelere Yapılabilir?

Vergi Dairesi

  Banka ve Aracı Kurum.

En Son Beyan Tarihi Ne Zamandır ?

     30.06.2021

   30.06.2021

Beyan Edilen Varlıkların Deftere Kayıt Zorunluluğu Var mı ?

Defter Tutmak Zorunda Olanlar İçin Kayıt  Zorunluluğu Vardır.

  Defter Tutmak Zorunda Olanlar İçin Kayıt  Zorunluluğu Yoktur

Vergi Oranı Nedir?

0

0

Beyan Edilip Kayıtlara Alınan Varlıklarda Sermayeye İlave Zorunlu mu ?

Sermayeye İlave Zorunlu Değil

 Sermayeye İlave Zorunlu Değil

Ödenen Vergiler Gider Yazılabilir mi ?

    Gider Yazılamaz

           Gider Yazılamaz

Beyan Edilen Taşınmazlar İçin Amortisman Ayrılabilir mi ?

  Amortisman Ayrılamaz

       Amortisman Ayrılamaz

Birden Fazla Beyanda Bulunulabilir mi?

            Evet

                   Evet

Serbeste Tasarruf İmkanı Var mıdır

Vardır

Vardır

Varlıkların Yurdışı Kredilerin Kapatılamsında Kullanılmasında Son Tarih Ne Zamandır?

 

30.06.2021

Varlıkların İşletmeden Çekilmesi Mümkün mü?

Evet

Evet

Varlıkların sermaye avanslarının Karşılanmasında Kullanılması Mümkün mü?

Hayır

Evet

Varlıkların Türkiye’ye Getirilme Süresi Ne Kadardır?

 

Bildirimden İtibaren 3 Ay

Varlıkların Yurdışından Getirilmesinde Son

Tarih Ne Zamandır?

 

30.09.2021

Kaynakça:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
17.11.2020-31307 7256 Sayılı Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi Hakkinda Kanun

20.11.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM