YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comFirmalarca, Sahte Fatura Kullanıcısı Durumuna Düşmemek İçin Neler Yapılmalıdır?

520 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin amacı, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından bir an önce tespit edilerek bu fiillerinin sonlandırılmasıdır. Bu amaçla sahte fatura düzenleyicisi olan firmaların özellikleri bu tebliğde açıklanmış olup, bu özellikler aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit edilir:

A-Sahte Fatura Düzenleyen Firmalar, Maliye Bakanlığınca Hangi Bilgi ve Belgelere Göre Tespit Edilir?

1-213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin birinci fıkrasında, mükellefiyet süresi,

2-Aktif ve öz sermaye büyüklüğü,

3- Bilinen iş yeri adresinde faal olunup olunmadığı,

4- Cari dönem ve tespitin ilgili olduğu dönem itibarıyla faaliyetin bulunup bulunmadığı,

5- Üretim ve/veya ticaret/faaliyet kapasitesi,

6- Depo, tesis, taşıt, makine, teçhizat, demirbaş vb. varlığı,

7- Emtia mevcudu,

8-Ödenen vergi tutarı,

9-Çalışan sayısı,

10-Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği,

11-Mükellefler tarafından verilen beyanname ve bildirimler,

12-Sicil, tahakkuk, tahsilat ve mükellefiyete ilişkin diğer bilgiler,

13-Kurum ve kuruluşlardan alınan gümrük beyannameleri, kapasite raporu, yatırım teşvik belgesi gibi bilgi ve belgeler,

14- Mükelleflerin aktif ve öz sermaye büyüklükleri, iş yeri, taşıt, makine, teçhizat, demirbaş bilgileri ve çalışan sayıları itibarıyla üretim ve/veya ticaret/faaliyet kapasitesi ile beyan ve bildirimlerinin uyumlu olup olmadığı,

15-Haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma yönünden rapor/tespit bulunup bulunmadığı,

16-Alış ve satış yaptıkları mükellefler hakkında düzenlenen/yapılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme/kullanma rapor/olumsuz tespit bilgileri,

17-Ortaklık yapısı ile ortaklara ilişkin bilgiler,

18-Bakanlık ilgili birimlerinin re’sen ya da ihbar, şikâyet, diğer kurum ve kuruluşlar veya Başkanlık birimleri tarafından yapılan bildirimler,

19- Tarh zamanaşımı süresi içindeki dönemlere ilişkin beyannameler ve Ba-Bs bildirimleri,

20- Daha önce yapılmış yoklamalara ilişkin tutanaklar,

21- Tahakkuk, tahsilat ve vergi borcu bilgileri,

22- Alış ve satış ilişkisi içinde olunan mükelleflere ilişkin bilgiler.

B-Firmalarca, Sahte Fatura Kullanıcısı Durumuna Düşmemek İçin Neler Yapılmalıdır?

1-Mal alışı yapmış oldukları firmaların alış faturaları istenmelidir,

2-Alış yapılan firmanın;

a- Üretim ve/veya ticaret/faaliyet kapasitesi,

b- Depo, tesis, taşıt, makine, teçhizat, demirbaş vb. varlığı,

c- Emtia mevcudu,

d-Ödenen vergi tutarı,

e-Çalışan sayısı,

talep edilmeli ve incelenmelidir.

3-Mal alınan firmanın işyeri ve depoları bizzat görülmelidir.

4-Ödemeler kesinlikle banka havalesi ile yapılmalıdır,

5-Taşımaya ilişkin fatura, taşıma irsaliyesi ve kantar fişleri sağlanmalı ve saklanmalıdır.

6-HGS kayıtlarına ilişkin fişler istenmeli ve saklanmalıdır.

Kaynakça:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
07.10.2020-31267 520 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

20.10.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM