YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comDevralınan Şirketin Geçmiş Yıl Zararının Ne Kadarlık Kısmı İndirim Konusu Yapılabilir?

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına verilen bir özelge talep formunda; limitet şirket statüsünde olan şirketin nev’i değiştirerek anonim şirkete dönüştürüldüğü,  şirketin 2008, 2010, 2011 yıllarına ait geçmiş yıl zararlarının bulunduğu, nev’i değişikliğinden önce bu yıllara ait zararların ortaklarca karşılanarak sıfırlanacağı belirtilerek, söz konusu geçmiş yıl zararlarının, nev’i değişikliği sonrası anonim şirkette kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek suretiyle;

1- İlgili dönem ticari bilanço karından mahsup edilip edilemeyeceği,

2-Geçmiş yıl zararlarının ne kadarlık kısmının mahsup edilebileceği,

Sorulmuştur.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 25.09.2013 Tarih ve 1587 Sayılı Özelgesinde

verilen cevapta şöyle denilmiştir.

1-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Zarar Mahsubu” başlıklı 9 uncu maddesinde;

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır:

a) 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar.

Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilen tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararların indirilmesinde aşağıdaki şartlar ayrıca aranır:

1) Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması.

2) Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az 5 yıl süreyle devam edilmesi.

 Bu şartların ihlâli halinde, zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılır.

hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, aynı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında;

1-Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni ve iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması,

2-Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi,

şartıyla gerçekleşen birleşmelerin devir hükmünde olduğu belirtilmiştir.

Yine, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “9. Zarar Mahsubu” başlıklı bölümü uyarınca şirkete ait geçmiş yıl zararları, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla kurum kazancından indirebilecektir. Söz konusu zararların ortaklarca karşılanmak suretiyle muhasebe hesaplarında sıfırlanması indirime engel teşkil etmeyecektir.

Bununla beraber nev'i değiştiren şirket, son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş olması ve nev’i değişikliği sonucu kurulacak anonim şirketin faaliyetine, devrin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam etmesi kaydıyla, şirketin devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararlarının, nev’i değişikliği sonrası  anonim şirketin kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkündür.

Dönem Dönem Zarar Tutarı Devir Özsermaye Tutarı İndirilemeyecek Zarar Tutarı
A A.Ş. 2015 1.000.000 750.000 250.000
B A.Ş. 2016 1.000.000 1.750.000 0
C A.Ş. 2018 1.000.000 400.000 600.000
D A.Ş. 2019 1.000.000 1.050.000 0

Kaynakça:

Özelge Tarih No Özelgeyi Veren Vergi Dairesi Bşkanlığı
25.09.2013 - 1587 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

02.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM