YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comDİİB Malını Yurtiçinde Satan Firma Sahipleri Kaç Yıl Hapis Yatar?

A- DİİB Malını Yurtiçinde Satan Firma Sahipleri Kaç Yıl Hapis Yatar?

1567 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3.Maddesi uyarınca Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen hammaddenin ya da bu hammaddeden üretilen mamulün yurt içinde satılması halinde firma sahipleri hakkında uygulanacak azami hapis cezası süresi ile firmalar hakkında kesilecek azami adli para cezaları tutarları aşağıdaki tabloya alınmıştır(Ayrıca ithalat ve ihracat ile ilgili suç sayılan diğer fiiller ve cezaları da aynı tabloda gösterilmiştir):

Suç Hapis Cezası Para Cezası (Gün) Para Cezası (TL)
DİİB'li Eşyayı İhraç Etmiş Gibi Gösterererk Yurtiçinde Bırakmak 3 Yıl 5.000 500.000
Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutulmaksızın İthal Etmek 5 Yıl 10.000 1.000.000
Sahte Belge İle Eksik Gümrük Vergisi Ödeyerek İthalat Yapmak 5 Yıl 10.000 1.000.000
Transit Ticaret Malını İç Piyasaya Sokmak 2 Yıl 5.000 500.000
DİİB Malını, Kaçak Eşyayı Bilerek Almak ve Satmak 2 Yıl 5.000 500.000

1-Yukarıda anılan suçların, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır. 

2-Bu suçların, 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

3- Bu suçların, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi halinde, ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

4-Bu suçların, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur.

5- Kaçak akaryakıt satışının, sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezalar iki kat artırılır.

B- DİİB Malının Denetim Elemanlarınca Stoklarda Bulunamaması Halinde Hangi Yaptırımlar Uygulanır?

1-2016/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine ilişkin Tebliğin 46.Maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, dahilde işleme rejimi uyarınca firmanın veya yan sanayicisinin stoklarında bulunması gereken ithal eşyasının işlem görmüş ürün veya ithal edildiği şekliyle stoklarında bulunmadığının tespit edilmesi durumunda;

a- 2016/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine ilişkin Tebliğin 45.Maddesi uyarınca stokta bulunmayan, diğer bir ifade ile şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatı gerçekleştirilmeyen hammaddenin ithali esnasında alınmayan vergi, ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

b- Firma sahipleri hakkında kanuni işlem yapılır(Hapis cezası ve adli para cezası uygulanması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur)

c-İthal edilen ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır.

2-Dahilde işleme rejimi uyarınca firmanın veya yan sanayicisinin stoklarında bulunması gereken ithal eşyasının işlem görmüş ürün veya ithal edildiği şekliyle stoklarında bulunmadığının kapatma müracaatından önce tespit edilmesi durumunda;

a-Taahhüt kapatma müracaatı beklenilmeksizin, stokta bulunmayan eşyaya ilişkin verginin, tahsilatının yapılmasını teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunulur.

b-Bu belge/izin sahibi firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgeler/izinler kapsamında, belirtilen tespitin yapılmasını müteakiben 1 (bir) yıl süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde indirimli teminat uygulanmaz.

C- DİİB de Yapılan Beyan İle Muayene, Denetleme veya Teslimden Sonra Kontrol Sonucunda Farklılık Tespit Edilemsi Halinde Hangi Yaptırımlar Uygulanır?

7190 Sayılı Yasanın 11.Maddesi ile, 4458 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. Buna göre, Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; aşağıda belirtilen farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilir.

1- a) Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görülmesi,

b) Beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri arasındaki farkın %5’i aşması,

(Bu takdirde, ithalat vergilerinden ayrı olarak bu farkın 3 katı para cezası alınır).

2- Kıymeti üzerinden ithalat vergilerine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, 23 ila 31 inci maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan bulunması (Bu takdirde, bu noksanlığa ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının 3 katı para cezası  alınır)

3- Satış birimine göre miktar itibarıyla %5’i geçmeyen bir fark bulunması ile maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanı saptanması(bu farklara ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının yarısı tutarında para cezası alınır.

D- DİİB Rejiminin İhlal Edilmesi Halinde Hangi Yaptırımlar Uygulanır?

7190 Sayılı Yasanın 14.Maddesi ile 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. Buna göre, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali hâlinde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası kesilir.

E- DİİB Kapsamında İşlem Görmüş Ürünün İhraç Edilmemesi Halinde Hangi Yaptırımlar Uygulanır?

7190 Sayılı Yasanın 14.Maddesi ile 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. Buna göre, dahilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin hükümler ihlal edilmekle birlikte, rejim kapsamı ithal eşyasının işleme faaliyetindeki hâli veya işlem görmüş ürün hâli de dahil olmak üzere, gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tespiti hâlinde, ithal eşyasının gümrük vergileri ile ilgili rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar idari para cezası uygulanır.

Kaynakça:

Resmi Gazete Tarihi-No Yasal Dayanak
20.12.2006 -26382 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006/12)
31.03.2007 - 26479 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
07.11.2019 - 30941 Gümrük Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 7190 Sayılı Kanun

12.11.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM