YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comDeğersiz Alacaklar İçin Hangi Belgeler Kabul Edilebilir?

A-Değersiz Alacaklar İçin Hangi Kanaat Verici Vesikalar Kabul Edilebilir?

Bir alacağın değersiz alacak olarak değerlendirilebilmesi için kazai bir hükme veya kanaat verici bir belgeye göre tahsiline imkan kalmadığının ispatı gerekmekte olup, bahse konu madde uygulamasında esas itibariyle, kaybedilmiş, tahsiline artık imkan kalmamış, değeri sıfıra inmiş alacaklar değersiz alacaklar kapsamında değerlendirilmektedir.

Alacağın tahsil güçlüğünün objektif ve inandırıcı belgelerle ortaya konması, değersiz alacak uygulaması bakımından önem taşıdığından, Kanun koyucu tarafından, değersiz hale geldiği ileri sürülen alacağın ciddi olarak takip edildiğine ilişkin çabaların kazai bir hüküm veya kanaat verici bir vesika ile tevsiki öngörülmüştür.

1-Kazai Hüküm Nedir?

Kazai bir hüküm, alacağın tahsili için;

a-Kanun yollarına başvurulmuş olması,

b-İcra takibinin yapılmış bulunması,

c-Bu müracaatlar ve takipler sonunda, alacağın ödenmeyeceğine hakim tarafından hükmedilmiş olması,Dır.

2-Kanaat Verici Vesikalar Nelerdir?

Ödemeyi imkansız hale getirmiş hal ve sebepler sonucu ortaya çıkmış belgelerdir. Vergi hukuku uygulaması bakımından kanaat verici vesikalar şunlardır:

a- Borçlunun herhangi bir mal varlığı bırakmadan ölümü veya Türk Medeni Kanununun 32 nci ve izleyen maddelerine göre mahkemelerce borçlu hakkında verilen gaiplik kararı ve mirasçıların da mirası reddettiklerine dair sulh hukuk mahkemelerince verilmiş bulunan mirası red kararı,

b- Borçlu aleyhine alacaklı tarafından açılan davayı borçlunun kazandığına dair mahkeme kararı,

c- Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildiğine ilişkin olarak düzenlenmiş belgeler,

d- Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması,

e- Borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması ve herhangi bir mal varlığı bulunmadığını belgeleyen resmi evrak,

f- Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat dosyasının kaldırıldığını ve yasal süresi içerisinde yenileme talebinde de bulunulmadığını gösteren icra memurluğu yazısı,

g- Gerek doğuşu gerekse vazgeçilmesi bakımından belli ve inandırıcı sebepleri olmak şartıyla alacaktan vazgeçildiğini gösteren anlaşmalar

h- Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili masa tarafından tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan iflas kararına ilişkin belgeler

Kanaat Verici Belgeler

1- Alacaktan Açıkça Vazgeçildiğini Gösteren Bir Belge

2-Alacağın Tahsil İmkansızlığını Gösteren Bir Delil

3- Alacaktan Vazgeçildiğini Gösteren ve İnandırıcı Olan Anlaşmalar

4-Alacaktan Vazgeçildiğini Gösteren ve Noterde Düzenlenmiş Olan Anlaşmalar

5-Mektup, Muhasebe Evrakı ve Yazılı Her Türlü Belge (Noterden Gönderilen Yazı)

6-Borçlunun Yurtdışına Çıkmış Olduğunu Gösteren Belgeler

7-Ölüm veya Gaiplik Kararı ile Miras Ret Kararı

8-Alacak Davasının Borçlu Tarafından Kazanıldığına İlişkin Mahkeme Kararı

9-Mahkeme Huzurunda Alacaktan Vazgeçildiğine İlişkin Olarak Düzenlenmiş Belgeler

10-Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması

11- Borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması ve herhangi bir mal varlığı bulunmadığını belgeleyen resmi evrak,

12 Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat dosyasının kaldırıldığını ve yasal süresi içerisinde yenileme talebinde de bulunulmadığını gösteren icra memurluğu yazısı

13- Gerek doğuşu gerekse vazgeçilmesi bakımından belli ve inandırıcı sebepleri olmak şartıyla alacaktan vazgeçildiğini gösteren anlaşmalar

 

14- Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili masa tarafından tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan iflas kararına ilişkin belgeler

3-Noterden Gönderilen Alacaktan Vazgeçildiğine İlişkin İhtarnameler Kanaat Verici Vesika Sayılır mı?

Alacaklının tek taraflı irade beyanı ile alınmasından vazgeçilen alacakların, değersiz alacak olarak zarar kaydına imkan bulunmamaktadır.

B-Değersiz Alacaklar Hangi Yıl Gider Yazılmalıdır?

Alacağın değersiz hale geldiği yıl hesaplara zarar olarak yazılması gerekmekte olup, ilgili olduğu yılda zarar yazılmayan alacağın sonraki yıllarda dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu alacakların değersiz alacak olarak dikkate alınabilmesi ve gider olarak kayıtlara intikal ettirilebilmesi için, bu alacakların değersiz olduğuna ilişkin kanaat verici belgelerin veya mahkeme kararının ilgili olduğu yıl hesaplara alınması gerekmektedir. Aksi halde bu alacağın değersiz alacak olarak hesaplara intikal ettirilmesi ve gider olarak kayıtlara alınmasına imkan bulunmamaktadır.

Kaynakça:

Yasal Dayanak Madde, Bölüm veya Sayı
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Özelgesi(Vazgeçilen Alacaklar) 25.10.2018 - 6541

 

14.06.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM