YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comFirmalar 5 Puanlık Kurumlar Vergisi İndiriminden Nasıl Yararlanabilir?

A- 5 Puanlık Kurumlar Vergisi İndiriminden Hangi Firmalar Yararlanabilir?

1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesi uyarınca Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden gerekli şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.

2-Hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz.

3-İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen 1 tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez.

B- 5 Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi İçin Hangi Koşullar Aranır?

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) olması,

2-Beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz. Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),

3. İndirimin hesaplanacağı yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıl ile ilgili olarak mükellef hakkında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),

4. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

şarttır.

C- 5 Puanlık Kurumlar Vergisi İndiriminden Hangi Firmalar Yararlanamaz?

1-Kanuni süresinden sonra beyanname veren mükellefler,

2-Tahakkuk eden vergileri Kanuni süresinden sonra ödeyen mükellefler,

3-301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "4.2.” bölümü uyarınca beyana tabi vergi türleri itibarıyla İndirimin hesaplanacağı yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıl ile ilgili olarak haklarında ikmalen, re'sen veya idarece tarhiyat yapılmış olan mükellefler.

D- Düzeltme Beyannameleri İle Tenzil Taleplerinin Vergi İndirimine Etkisi Var mıdır?

1-Kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmemektedir.

2-Mükelleflerin nakden iade taleplerinin gerçekleştirilmesinden sonra fazladan iade edildiği "KDV İadesi Kontrol Raporu" veya diğer suretlerle tespit edilen tutarların kendilerinden geri alınmasına ilişkin olarak yazılı talepte bulunmaları (KDV iade uygulamasında kullanılan haliyle mükelleflerin tenzil dilekçesi vermeleri) halinde, bu talepleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergi indirimi açısından kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen beyanname olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, haksız yapılan iadenin geri alınmasına yönelik olarak mükelleflerin söz konusu yazılı taleplerine istinaden yapılan ikmalen, resen veya idarece tarhiyatlar vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmez

Örnek-1:

İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesinin mükellefi olan (T) Motorlu Araçlar A.Ş., 2016, 2017 ve 2018 hesap dönemleriyle ilgili

1-Tüm beyannamelerini süresinde vermiştir,

2-Tüm vergilerini vadesinde ödemiştir,

3- 2016 yılında 2017 hesap dönemi ile ilgili yapılan bir vergi incelemesinde vergi inceleme elemanlarınca şirket hakkında olumlu vergi inceleme raporu düzenlenmiştir. Diğer bir ifade ile şirket hakkında herhangi bir vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi önerilmemiştir. Firma incelemeden temiz çıkmıştır.

4-Şirketin 2018 hesap dönemi matrahı 1.000.000.-TL’dir.

Buna göre şirketin maksimum yararlanabileceği Kurumlar Vergisi indirimi şöyle hesaplanır:

Matrah ve Vergiler Tutar(TL)
Kurumlar Vergisi Matrahı 1.000.000
Normal Kurumlar Vergisi (%22) 220.000
İndirim Tutarı (200.000%5) 11.000
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 209.000
Fiilen Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranı %20,9

Örnek-2:

Gaziantep Gazikent Vergi Dairesinin mükellefi olan (K) Halı A.Ş., 2016, 2017 ve 2018 hesap dönemleriyle ilgili

1-Tüm beyannamelerini süresinde vermiştir,

2-Tüm vergilerini vadesinde ödemiştir,

3- 2018 yılında 2017 hesap dönemi ile ilgili yapılan bir vergi incelemesinde vergi inceleme elemanlarınca şirket hakkında 100.000.-TL Özel Usulsüzlük Cezası kesilmesi önerilmiştir.

4-Şirketin 2018 hesap dönemi matrahı 2.000.000.-TL’dir.

Buna göre vergi incelemesi sonucunda şirket hakkında 100.000.-TL Özel Usulsüzlük Cezası kesilmesi, şirketin %5 Kurumlar Vergisi indiriminden yararlanmasına engel değildir. Zira, ilgili Kanun, Genel Tebliğ ve İç Genelge uyarınca  mükelleflerin kurumlar vergisi indiriminden yararlanması koşulları içinde beyana tabi vergi türleri itibariyle ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması şart öngörülmüş ise de usulsüzlük, özel usulsüzlük yönünden bir şart öngörülmemiştir.

Buna göre şirketin maksimum yararlanabileceği Kurumlar Vergisi indirimi şöyle hesaplanır:

Matrah ve Vergiler Tutar(TL)
Kurumlar Vergisi Matrahı 2.000.000
Normal Kurumlar Vergisi (%22) 440.000
İndirim Tutarı (440.000%5) 22.000
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 418.000
Fiilen Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranı %20,9

Örnek-3:

İzmir Alsancak Vergi Dairesinin mükellefi olan (B) Enerji A.Ş., 2016, 2017 ve 2018 hesap dönemleriyle ilgili

1-Tüm beyannamelerini süresinde vermiştir,

2-Tüm vergilerini vadesinde ödemiştir,

3- 2018 yılında 2015 hesap dönemi ile ilgili yapılan bir vergi incelemesinde vergi inceleme elemanlarınca şirket hakkında 500.000.-TL Kurumlar Vergisi önerilmiştir.

4-Şirketin 2018 hesap dönemi matrahı 8.000.000.-TL’dir.

Buna göre vergi incelemesi sonucunda şirket hakkında 2015 hesap dönemi ile ilgili olarak 500.000.-TL Kurumlar Vergisi tarhiyatı önerilmesi, şirketin %5 Kurumlar Vergisi indiriminden yararlanmasına engel değildir. Zira, ilgili kanun maddesi uyarınca mükelleflerin kurumlar vergisi indiriminden yararlanması koşulları içinde indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl(2018) ile bu yıldan önceki son 2 yılda(2016 ve 2017 yıllarında) beyana tabi vergi türleri itibariyle ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması şart öngörüldüğünden, 2015 hesap dönemi ile ilgili bir vergi tarhiyatı indirimin ihlaline neden olmamaktadır.

Buna göre şirketin maksimum yararlanabileceği Kurumlar Vergisi indirimi şöyle hesaplanır:

Matrah ve Vergiler Tutar(TL)
Kurumlar Vergisi Matrahı 8.000.000
Normal Kurumlar Vergisi (%22) 1.760.000
İndirim Tutarı (1.760.000%5) 88.000
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 1.672.000
Fiilen Uygulanan Kurumlar Vergisi Oranı %20,9

Kaynakça:

Yasal Dayanak Madde veya Sayı
Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 121.Madde
Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Seri Numarası 2019/1
Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri Numarası 301

22.04.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM