YAZARLARIMIZ
Yusuf Yurdakul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
yusufyurdakul@msn.comGoogle ve Facebook’a Ödenen Reklam Bedelleri Üzerinden Tevkifat Yapılır

Gelir/Kurumlar Vergisi Açısından:

18 Aralık 2018 Tarihli 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkralarında sayılan kişi ve kurumlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alındı. Anılan maddelerde sayılan kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilere, internet ortamında reklam hizmeti almaları halinde bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verene ve hizmetin verilmesine aracılık edenlere yapacakları ödemeler üzerinden stopaj yapma zorunluluğu getirilmiştir.

Ödeme yapılan kişinin mükellef olmaması durumunda dahi stopaj yapılacak. Karara göre, internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere bu hizmetlere ilişkin olarak yapılacak ödemelerden, kendisine ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılacaktır.

Kararla, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 2009/14592 sayılı BKK’da yapılan değişiklikle stopaj oranı %15 olarak belirlendi. Dolayısıyla tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile mükellef olup olmadığına bakılmaksızın hizmeti veren veya hizmete aracılık edenlere yapılacak internet reklamı bedeli ödemelerinden %15 oranında gelir vergisi stopajı yapılacak. Ayrıca; Karar ile tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerden yapılacak kurumlar vergisi stopajı oranı da belirlenmiş olup Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine ilişkin 2009/14594 sayılı BKK’da yapılan değişlikle oran %0 olarak belirlenmiştir.

Özetle, İnternet ortamında reklam hizmetini veren veya reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlerin;

Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefi olmaları halinde, bu kişilere yapılacak ödemelerden %0,

Mükellef olsun olmasın gerçek kişi olmaları halinde, bu kişilere yapılacak ödemelerden %15,

Dar mükellef kurum olmaları halinde, bu kişilere  yapılacak ödemelerden %15,

Stopaj yapılması gerekmektedir.

KDV Açısından:

Genel olarak 3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre bir hizmetin KDV’nin konusuna girebilmesi için Türkiye’de ifa edilmesi gerekmektedir. Aynı Kanunun (6/b) maddesinde ise Türkiye'de yapılan veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye'de ifa edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV’nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. Hizmetin vergiden müstesna olması ve hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir. KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir. KDV mükellefiyeti bulunmayanlar da söz konusu hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı yaparak 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmek ve ödemek zorundadır.

Google ve Facebook üzerinden reklam hizmeti satın alma işleminde, söz konusu hizmetten Türkiye'de faydalanılmış olması ve Google firmasının yurt içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması kaydıyla, söz konusu işlemden doğan KDV'nin, reklam hizmeti alanlar tarafından KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde 2 No.lu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Örnek;

Ödenen reklam bedeli 5.000 TL

Stopaj: 5.000/85= 5.882,35*15% =882,35

KDV : 5.882,35*18/100=1.058,82

Stopaj muhtasar beyanı ile beyan edilerek ödenecek, KDV, Kdv2 beyanı ile beyan edildikten sonra 1 Nolu KDV beyanı ile indirim konusu yapılabilecektir.

Özet;

Google ve Facebook’a yapılan reklam bedeli ödemeleri üzerinden 476 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı gereği %15 vergi tevkifatı, 3065 Sayılı KDV Kanun’u gereği %18 kdv tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Kaynak

Özelge: Sayı: 49327596-120[GVK.2019.ÖZ.50]-E.71713

16.12.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM