YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comGıda Bankacılığı Kapsamında Bağış Yapmanın Şartları Nelerdir?

A- Gıda Bankacılığı Kapsamında Bağış Yapmanın Şartları Nelerdir? 

Gıda Bankacılığı nedeniyle vergi avantajlarından yararlanılabilmesi için; 

- Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi bağışının dernek veya vakfa yapılmış olması, 

- Bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması, 

- Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğinde olması, 

- Bağışların şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılması, 

gerekmekte olup; gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliği taşımayan veya şartlı olarak yapılmayan bağışlar gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağış olarak değerlendirilemeyecektir. 

B- Gıda Bankacılığı Kapsamında Nakit Bağış Yapılabilir mi? 

Yukarıda açıklanan şartların taşınması kaydıyla; 

- Dekontun açıklama kısmında "Gıda bankacılığı faaliyetinde kullanılmak üzere gönderilmiştir." ibaresinin yazması, 

- Bağış Yapılan Dernek veya Vakfın aldığı gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesine ilişkin faturaları bağış yapan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri adına düzenlettirmesi, 

Şartıyla, gıda bankacılığı kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin vergi matrahının tespitinde bağış yapanın hukuki statüsüne göre gider veya indirim olarak dikkate alınması mümkündür. 

C- Gıda Bankacılığı Kapsamında Bağış Yapan Tarafından Fatura Düzenlenir mi? 

251 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Bağış yapanlarca düzenlenecek belge" başlıklı bölümünde Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesi hükmü çerçevesinde indirim konusu yapılacak bağışların, bağışa konu mal bedeli, Vergi Usul Kanunu’nun 232 inci maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek ve bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecek fatura ile belgelendirileceği hüküm altına alındığından; yapılan bağışla ilgili olarak fatura düzenlenmesi gerekir. 

Ayrıca bağışlanan malların taşınmasında sevk irsaliyesinin de düzenlenmesi gerekir. 

D- Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Bağışlar İçin Düzenlenecek Faturada KDV Hesaplanacak mı? 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/2-b maddesi ile; fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 

Bu nedenle Dernek veya Vakıf adına düzenlenecek Faturada KDV hesaplanmayacak olup; söz konusu faturaya "İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır." ibaresi eklenmelidir. 

20.05.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM