YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comŞirketler Hangi Kâr’ı Dağıtamaz? Bilinmesi Gereken Hususlar

7244 Sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Geçici 13 üncü maddesi eklenmiştir. Söz konusu Geçici Madde ile; şirketlerin, 2020 yılında yapacakları Genel Kurullarda alınacak kar payı dağıtımlarına kısıtlama getirilmiştir.

17.05.2020 tarihli 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile de kar payı kısıtlamasının usul ve esasları belirlenmiştir.

A) Hangi Kar’lar Dağıtalamaz? Hangileri Kısmen Dağıtılabilir?

Sermaye şirketlerinde;

 1. 2018 ve önceki yıllara ilişkin geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtılamaz.
 2. 17.04.2020 ila 30.09.2020 tarihleri arasında 2019 yılı net dönem karının en fazla % 25’i nakden dağıtılabilir.

Bu sınırlama, iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmaz.

Dağıtılması öngörülen kar payı tutarı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda bulunan kar dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamaz.

B) 2020 Yılında Kar Payı Avansı Verilebilir mi?

Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından 30.09.2020 tarihine kadar Anonim Şirketlerinde Yönetim Kurulana, Limited Şirketlerde ise müdür veya  müdürler kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Dolayısıyla 30.09.2020 tarihine kadar kar payı avansı verilemez.

Geçici 13 üncü maddenin yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden önce yapılan genel kurulda kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir. Ancak kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden önce ödenen kar payı avansları için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

C) 17.04.2020 Tarihinden Önce Genel Kurulunu Yapan Firmalarda Kar Payı Dağıtımı Nasıl Olacak?

Geçici 13 üncü maddenin yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden önce yapılan genel kurulca kar payı dağıtımı kararı alınmışsa;

 1. Tamamı 17.04.2020 tarihinden önce ödenmemişse, hiçbir işlem yapılmayacaktır.
 2. Henüz ödeme yapılmamışsa veya kısmen ödenmişse,
 1. 2019 yılının net dönem karının % 25’ini aşmayan kar paylarının ödemesi yapılacaktır.
 2. % 25’i aşan kar payları ile 2019 yılında zarar edilmiş olunmasına rağmen serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir.

Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.

D) Kar Payı Kısıtlamasının İstisnaları Var mıdır?

Aşağıda belirtilen şartları sağlayan şirketlere, Ticaret Bakanlığından uygun görüş almak koşuluyla, kar payı kısıtlaması uygulanmaz.

 1. Koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret desteğinden yararlananları istihdam edenler ile Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 TL ve altında kar dağıtımı kararı alan şirketler,
 2. Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kar payının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kar payı dağıtımı kararı alan şirketler,
 3. Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kar payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kar payı dağıtımı kararı alan şirketler, bu şirketlerde pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler, 30.09.2020 tarihine kadar ertelenir.

E) Ticaret Bakanlığından Uygun Görüş Almak İçin Hangi Belgeler Hazırlanmalıdır?

1- Genel Kurul yapılamasına ilişkin Anonim Şirketlerinde Yönetim Kurulu kararı, Limited Şirketlerde ise müdür veya müdürler kurulu kararının noter onaylı örneği,

2- 2019 hesap dönemi Finansal Durum Tablosu ile Kar veya Zarar Tablosu,

3- Koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret desteğinden yararlanılmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alınacak tevsik edici belge,

4- Dağıtılacak kar payının yarısından fazlasını alma hakkı olan ortakların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belge,

5- Kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini tevsik edici belge.

F) Kar Dağıtımında Hangi Finansal Tablolar Esas Alınmalıdır?

Kar payının hesaplanmasında;

 1. Bağımsız Denetime tabi şirketlerde, bağımsız denetimden geçmiş,
 2. Bağımsız Denetime tabi olmayan şirketlerde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan,

Finansal tablolar esas alınacaktır.

Resmi Gazete Tarih ve Sayı

Yasal Dayanak

17.04.2020 – 31102

7244 Sayılı Kanunun 12. Maddesi

17.05.2020 – 31130

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

18.05.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM