YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comÜcretsiz İzne Ayrılanlara Nakdi Ücret Desteği Ne Zaman Ve Nasıl Verilecek?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 24 üncü madde eklenmiştir. Bu madde ile; çalışanlara belli şartlarla nakdi ücret Desteği verilecektir.

A) NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ HANGİ ÇALIŞANLARI KAPSAMAKTADIR?

a- İş sözleşmesi bulunmakla birlikte işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan,

b- 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan,

İşçileri kapsamaktadır.

B) ÇALIŞANINI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANDIRMAK İÇİN FİRMALAR, NEREYE NASIL BAŞVURACAKTIR?

1- İşveren Tarafından Ücretsiz İzne Ayrılan İşçiler İçin;

Bu kapsamdaki işçilere ilişkin Aylık Bildirimler, https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar İŞVERENLERCE yapılacaktır.

Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilmesi gerekmektedir.

Ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemleri, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya bildirilir.

Uygulamanın yürürlükte olduğu sürenin tamamlanmasından sonra izleyen ay sonuna kadar yapılan ve hak doğrucu nitelikteki başvurular en fazla bir önceki ay için yapılabilir.

2- Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanamayan İşçiler İçin;

Kısa Çalışma Ödeneğine hak kazanamayanlar için Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bildirilmiş olan “18-Kısa Çalışma Ödeneği” gerekçesinin, takip eden ayın sonuna kadar, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak güncellenmesi ve işverenler tarafından ücretsiz izin başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

3- İşveren Tarafından Yapılması Gereken Diğer Bildirimler;

İşveren, Nakdi Ücret Desteğinin uygulama süresi kapsamında, ilgili ayda işçinin,

 • Ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısını,
 • TC Kimlik Numarasını,
 • İBAN Numarasını,
 • Cep telefonu bilgilerini,

SGK başvuru ekranı üzerinden bildirmelidir.

C) KANUNUN YAYIMINDAN ÖNCE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANACAKLAR?

1- 15.03.2020 ila 16.04.2020 tarihlerinde işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler, ayrıca başvuru yapmalarına gerek olmadan, İŞKUR tarafından re’sen yararlandırılacaktır.

2-  15.03.2020 ila 16.04.2020 tarihlerinde işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olan işçiler,

 • “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya,
 • e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları,

üzerine nakdi ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

D) HANGİ ÇALIŞANLAR, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE HAK KAZANIR?

1- Ücretsiz İzne Ayrılan İşçiler

 • İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılmış olmak,
 • Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanmamak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
 • SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

Şartlarını taşıyan işçilerin, işverenler tarafından gerekli bildiriminin yapılması durumunda; ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar Nakdi Ücret Desteğine hak kazanırlar.

2- Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanamayan İşçiler

Kısa Çalışma Ödeneğine hak kazanamayan işçiler, yukarıdaki şartları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin Ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar Nakdi Ücret Desteğine hak kazanırlar.

3- Kanunun Yayımından Önce İşten Çıkarılan İşçiler

15.03.2020 ila 16.04.2020 tarihlerinde işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları şartıyla işsiz kaldıkları süre kadar Nakdi Ücret Desteğine hak kazanırlar.

E) NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMANA KADAR VERİLECEKTİR?

Şartları taşıyan işçilere, 17.04.2020 – 17.07.2020 tarihleri arasında işsiz olarak geçen süreler/ücretsiz izinli olunan süreler için, her ayın 8’inde Nakdi Ücret Desteği ödenmeye başlayacaktır.

Belirlenen günlerin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü ödeme işlemi yapılır.

Cumhurbaşkanı tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre ile uzatılarak ödenecektir.

Nakdi Ücret Desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde; Nakdi Ücret Desteği ödenmeyecektir.

F) NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR VERİLECEKTİR?

Nakdi Ücret Desteğini hak eden işçilere, bir günlük 39,24 TL üzerinden sadece Damga Vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu çıkan tutar kadar Nakdi Ücret Desteği ödemesi yapılacaktır.

Nakdi Ücret Desteği tutarının tespitinde bir ay içerisinde en çok 30 gün dikkate alınacaktır.

Bu durumda bir ay için verilecek azami tutar aşağıdaki gibi hesaplanır.

Günlük Tutar

39,24

Damga Vergisi

0,30

Net Günlük Tutar

38,94

Çalışılmayan Gün Sayısı

30 gün

 Aylık Azami Tutar

1.168,27

G) BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE ÇALIŞANLARA NE KADAR DESTEK ÖDEMESİ YAPILIR?

Birden fazla işyerinde çalışırken, bu işyerlerinden ücretsiz izne ayrılan işçiler adına işverenler tarafından bildirilen prim ödeme gün sayıları toplanacak ve 30 günden eksik kalan gün sayısı kadar Nakdi Ücret Desteği ödenecektir.

İlgili ayda toplamda 30 gün ve üzeri prim bildirimi yapılması durumunda bu kişilere Nakdi Ücret Desteği ödemesi yapılmayacaktır.

I) NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANANLARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ KİMLER TARAFINDAN ÖDENECEKTİR?

Nakdi Ücret Desteğinden yararlananlardan,

 • 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya
 • genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler,

aynı kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.

Bu madde kapsamında SGK tarafından tescili yapılan kişilere ait genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından SGK’ya ödenecektir.

J) HAKSIZ YERE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANILDIĞININ TESPİTİNDE KİME, NE KADAR CEZA KESİLİR?

1- Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin, fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde; işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanacaktır.

Fazla ve yersiz ödemeye sebep olan işverenlerden, ödenen Nakdi Ücret Desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

2- Ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılacak düzeltme ve güncelleme bildirimleri nedeniyle oluşan fazla ve yersiz ödemeler, işçiye takip eden ay için yapılacak Nakdi Ücret Desteğinden mahsup edilecektir.

3- Fesih işleminin yapılamayacağı dönemi izleyen ayın sonuna kadar (uzatılmaması durumunda 31.08.2020) mahsuba yeter veya hiç Nakdi Ücret Desteği alamayacak kişi bakımından ortaya çıkan fazla ve yersiz ödemeler, işverenden genel hükümlere göre İŞKUR tarafından tahsil edilecektir.

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yasal Dayanak

17.04.2020 – 31102

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 24 üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

 

22.04.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM