YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comSermaye Artımı İndiriminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Diğer indirimler başlıklı 10/1-ı maddesi ile 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı için indirim imkanı tanınmıştır.

Sermaye şirketlerinin nakit olarak artırılan veya karşılanan tutarları üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Ticari kredilere uygulanan (TL cinsinden) ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan faiz tutarın %50 ‘sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili Usul ve Esaslar 1 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 9 ve 10 sıra nolu Genel Tebliğlerle yapılmıştır.

Sermaye Artımı İndiriminde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1) İndirim Uygulamasından Sadece Nakdi Sermaye Artışları Dikkate Alınmalıdır.

Mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, yeni kurulan sermaye şirketlerinde ise ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı indirim hesabında dikkate alınacak olup; sermayenin nakit olarak karşılanmayan kısmı için indirim uygulamasından yararlanılamayacaktır.

2) Nakdi Sermayenin Şirketin Banka Hesabına Yatırıldığı Tarih Dikkate Alınmalıdır

Nakden taahhüt edilen sermayenin;

- Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi,

- Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise; şirketin banka hesabına yatırılma tarihi,

esas alınarak İndirim hesaplanmalıdır.

3) Sermaye Avansı Olarak Şirketin Banka Hesabına Aktarılan Tutarların Doğru Hesapta Takip Edildiği Kontrol Edilmelidir

İleride gerçekleştirilecek sermaye artırımından kaynaklanan sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla, sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan tutarların; Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmesi şartıyla, söz konusu kararın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih esas alınarak indirim hesaplanacağından; Sermaye Avansının, doğru hesapta takip edilip edilmediği kontrol edilmelidir.

4) Sermaye Avansı Ödemesinin Yapıldığı Yılda Sermaye Artırımı Kararının Ticaret Siciline Tescil Ettirildiğine Dikkat Edilmelidir.

Sermaye Avansı nedeniyle İndirim Uygulamasından yararlanabilmek için bir diğer şart; Sermaye Avansının, banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi gerektiğinden; Sermaye Artırımı Kararının Ticaret Siciline Tescil Ettirildiğine Dikkat Edilmelidir.

5) Geçmiş Dönemlerde Gerçekleştirilen Nakdi Sermaye Artışları İçin 2019 Yılında İndirim Hesaplanmalıdır

Nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir hesap dönemi için ayrı ayrı indirim uygulamasından yararlanılır. Bu nedenle, 2019 hesap dönemi için İndirim hesaplanırken; 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Nakdi Sermaye Artırımları için de ayrı ayrı İndirim hesaplanmalıdır.

6) İndirimden Yararlanmaya Başladıktan Sonra Sermaye Azaltımı Yapılıp Yapılmadığı Kontrol Edilmelidir

İndirimden yararlanan sermaye şirketlerinin daha sonra sermaye azaltımı yapmaları halinde, nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı için sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği ayı izleyen aydan itibaren bu indirimden yararlanamazlar.

Diğer taraftan, nakdi sermaye artışı yapılmadan önce sermaye şirketlerinin sermaye azaltımına gitmiş olmaları halinde; indirimin hesaplanmasında azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısım dikkate alınmaz.

7) Pasif Nitelikli Gelirlerin Toplam Gelirlere Oranının % 25’in Altında Olup Olmadığı Kontrol Edilmelidir

Gelirlerinin % 25 veya daha fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kar payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış gelirleri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için indirim oranı % 0 olarak belirlendiğinden; bu şirketler, indirimden yararlanamazlar.

8) Mali Duran Varlıkların, Aktif Toplamının % 50’den Az Olup Olmadığı Kontrol Edilmelidir

Aktif toplamının % 50 ve daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı % 0 olarak belirlendiğinden; bu şirketler, indirimden yararlanamazlar.

9) Artırılan Nakdi Sermayeyi, Şirket Dışına Aktarılıp Aktarılmadığına Dikkat Edilmelidir

Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı % 0 olarak belirlendiğinden; bu şirketler, aktarılan kısım için indirimden yararlanamazlar.

10) İndirimden Yararlanılan Hesap Dönemi/Dönemlerinde Arsa ve/veya Arazi Alınıp Alınmadığı Kontrol Edilmelidir

Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı % 0 olarak belirlendiğinden; bu şirketler, alınan arsa ve arazi tutarı kadar indirimden yararlanamazlar.

11) Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yatırım Yapılmakta ise; İndirim Oranının Doğru Olarak Dikkate Alınıp Alınmadığı Kontrol Edilmelidir

Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda, yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan ilave edilmek suretiyle söz konusu indirim uygulanacaktır. Dolayısıyla, yatırımda kullanılan tutarla sınırlı olmak üzere; indirim oranı (50 + 25 =) % 75 olarak dikkate alınmalıdır.

12) İndirimin Hesaplanacağı Faiz Oranının Doğru Oran Olup Olmadığı Kontrol Edilmelidir

TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları"ndan "Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)" faiz oranı esas alınacaktır.

2019 takvim yılına ilişkin indirim uygulanmasında faiz oranı olarak TCMB tarafından en son açıklanan %12,02 oranı dikkate alınarak Kurumlar Vergisi beyannamesinde yararlanılması gerekmektedir.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan sermaye şirketleri, şartların sağlanması kaydıyla, hesap dönemlerinin sona erdiği ay itibarıyla TCMB tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranını dikkate alarak indirimden yararlanabileceklerdir.

13) Onaylı Banka Hesap Özetinin, Kurumlar Vergisi Beyannamesine Eklenmesi Unutulmamalıdır

İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, taahhüt edilen sermaye artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini, kağıt ortamında veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

14) Artırılan Nakdi Sermaye ve İndirim Tutarlarına İlişkin Bilgilerin, Bildirimi Yapılmalıdır

İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, nakdi olarak artırdıkları sermaye ile indirime konu edecekleri tutara ilişkin bilgileri, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekmektedir.

21.04.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM