YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comAna Faaliyet Kodu Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamına Girmeyen Firmalar Ne Yapmalı?

Tarih ve No

Yasal Dayanak

24.03.2020 – 31078

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

03.04.2020 – E.42718

2020/03 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVİD-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve mezkur Tebliğle belirlenen mükelleflerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalar yapılmıştır.

2020/03 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesiyle de; firmaların, Genel Tebliğ uyarınca mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespit edilmesine yönelik başvuruların şekli ve sonraki uygulamaların nasıl olacağı hüküm altına alınmıştır.

A) Ana Faaliyet Kodu Nedir?

Ana faaliyet kodu, firmaların vergi dairesindeki sicil kayıtlarında ilk sırada yer alan altı haneli NACE meslek kodudur.

Mücbir sebep kapsamında olunup olunmadığında; tebliğin yayınlandığı 24.03.2020 tarihteki vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.

Firmaların, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu nedeniyle mücbir sebep kapsamına alınmayan; ancak ana faaliyet alanı olarak mücbir sebep kapsamındaki bir sektörde fiilen faaliyet gösterdiğini ispat ve tevsik edilmesi halinde, ana faaliyet kodu yerine fiilen faaliyet gösterilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

B) Ana Faaliyet Kodu Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamına Girmeyen Firmalar Ne Yapmalı?

Vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu, fiilen faaliyet gösterilen ana faaliyetinden farklı olan firmalar, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurarak ana faaliyet alanının ispat etmeye matuf tüm belgeleri, “Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Raporu”na eklemelidir.

C) Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Raporunda Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ana faaliyet kodu değişikliği için; firmaların esas alınmasını talep ettiği ana faaliyet alanından (ana faaliyet kodu olarak kaydedilmesi gerektiğini iddia ettiği faaliyet kodundan) elde ettiği brüt hasılatın, diğer faaliyet kodlarından elde ettiği brüt hasılattan fazla olması şarttır.

Brüt satış hasılatın tespitinde;

1- 2019 hesap dönemi veya 2019 IV. Dönem geçici vergi dönemi,

2- Özel hesap dönemine tabi firmalarda 2019 yılında sonuçlanan özel hesap dönemi,

3- Bir yıldan kısa süredir faaliyette bulunulması durumunda faaliyette bulunulan dönem sonuçları,

dikkate alınacaktır.

Sunulacak Raporda hasılat tespitine yönelik olarak;

1- Firmaların son dört geçici vergi dönemine ilişkin verdiği beyannameleri ekinde yer alan ve en yüksek hasılatı elde ettiğini bildirdiği meslek kodlarına ilişkin bilgiler,

2- Ayrıntılı Gelir Tablosu bilgileri,

3- Form Ba-Bs bildirimlerine ilişkin değerlendirmeler,

ile benzeri bilgi, belge, veri ve değerlendirmelere yer verilerek firmaların gerçekte kayıtlı olması gereken ana faaliyet kodu ortaya konulur ve ana faaliyet kodu değişikliği işleminin gerçekleştirilmesi talep edilir.

Örnek

Ninova İnşaat A. Şirketi öteden beri faaliyetine devam eden bir şirkettir. Firma, vergi dairesi kayıtlarına göre 3 ayrı faaliyet kodunda faaliyette bulunmakta olup; kodlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Ana Faaliyet Kodu- 812101- Binaların genel temizliği (daire, apartman, büro, fabrika, kurum, mağaza vb. her türlü binanın genel temizliği dahil; pencere, baca, sanayi makinesi vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri hariç)

Faaliyet Kodu- 812903- Park ve caddelerin süpürülerek yıkanması, temizlenmesi faaliyetleri

Faaliyet Kodu- 412002- İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb. nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Ninova İnşaat A. Şirketi, ana faaliyet kodu nedeniyle mücbir sebep kapsamında bulunmamaktadır. Bununla birlikte firma; ana faaliyet alanının ikamet amaçlı binaların inşaatı olduğunu ve ana faaliyet kodunun mücbir sebep kapsamında bulunan “412002” kodu olması gerektiğini iddia etmektedir.

Sunulan Raporun incelenmesinde; firmanın, 2019 hesap döneminde elde ettiği hasılatın faaliyet kodları itibariyle aşağıdaki gibi olduğu anlaşılmıştır.

Faaliyet Kodu

Dönem Hasılatı

Hasılatın Yüzdesi

812101 No.lu Kod Hasılatı

1.150.000

% 36,51

812903 No.lu Kod Hasılatı

600.000

% 19,05

412002 No.lu Kod Hasılatı

1.400.000

% 44,44

Toplam Hasılat

3.150.000

% 100

Ninova İnşaat A. Şirketi 2019 hesap döneminde “412002” kodundan elde ettiği hasılatın tüm kodlardan elde ettiği hasılata oranının % 44,44 olduğu ve bu oranın, oransal olarak en yüksek hasılatın elde edildiği kod olduğu dikkate alındığında; firmanın, ana faaliyet kodunun “412002” olarak değiştirilmesi ve mücbir sebep kapsamına alınması gerekir.

D) Ana Faaliyet Değişikliği Başvurusunda Süreç Nasıl İşleyecektir?

Ana faaliyet kodunun değiştirilmesine yönelik başvuruları ve firmaların mücbir sebep kapsamında olup olmadığını değerlendirmek amacıyla Vergi Dairesi Başkanlıklarına/Defterdarlıklara bağlı olarak görev yapacak “Ana Faaliyet Kodu Değerlendirme Komisyonu” kurulacaktır.

Komisyon, rapor ve ekinde yer alan bilgi, bulgu veya verilerden hareketle firmaların fiilen iştigal ettiği ana faaliyet alanına ve dolayısıyla olması gereken ana faaliyet koduna ilişkin çalışmalarını, başvurudan itibaren 15 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Başvurunun uygun görülmemesi halinde; bu durumu içeren bir yazı, firmaya tebliğ edilecektir.

09.04.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM