YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comNakliye Hizmetlerinde KDV Tevkifatı

Tarih: 28.10.2014 

Nakliye hizmetinde bulunanlar tarafından en çok sorulan soru; faturalarını tevkifatlı mı tevkifatsız mı düzenleyecekleri, tevkifat oranın ne olacağı olmakta. Anlayacağınız, kafaları biraz karışık.

Haksız da sayılmazlar aslında. Daha önce nakliye hizmetinde KDV tevkifatı söz konusu değilken; nakliye hizmeti, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğiyle beraber, 01 Mayıs 2012 tarihinden bu yana, KDV tevkifatı kapsamına alınmıştır.

Nakliye hizmetindeki KDV tevkifatı, 01 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği ile de; 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki usul esaslar büyük bir değişikliğe uğramadan devam etmiştir.

01 Mayıs 2012 tarihinden bu yana tevkifat kapsamına alınan Nakliye hizmetinde 2/10 oranında KDV tevkifatı yapılabileceği gibi, 5/10 oranında da KDV tevkifatı yapılabilecektir.

Bu konu, hem faturayı düzenleyecek nakliye firmasını ilgilendirdiği gibi, hem de nakliye hizmeti alan kurumu veya KDV mükelleflerini ilgilendirmektedir. KDV tevkifatının yapılmasının zorunlu olduğu işlemlerde; tevkifatın yapılmamasından nakliye hizmetini alanların da sorumluluğu bulunmaktadır.

Tevkifat yapılması gereken bir işlemde tevkifatın yapılmaması durumunda; tevkif edilmesi gereken KDV tutarı, tevkifat yapma zorunluluğu bulunanlardan cezalı olarak istenecektir. Ancak faturadaki KDV’nin tamamının satıcı (nakliye hizmetini veren) tarafından beyan edilmesi durumunda ise; vergi aslı (tevkif edilmesi gereken KDV tutarı), alıcıdan talep edilmeyecektir. Sadece beyan edilen KDV’nin ödenip ödenmediğine göre alıcıdan vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi talep edilecektir.

Bu anlamda nakliye hizmetini verenler kadar nakliye hizmetini alanların da dikkatli olması gerekmektedir.

 

YAPIM İŞLERİNDE 2/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI

KDV Genel Uygulama Tebliğ ile; belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Belirlenmiş alıcılar ise şunlardır:

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

- Kalkınma ve yatırım ajansları.

Yapım işlerinin kapsamı belirlenirken; yapım işleriyle ilgili nakliye hizmeti de kapsam içine alınmıştır.

Ayrıca yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen nakliye hizmetine ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır.

Buna göre; nakliye hizmeti, doğrudan belirlenmiş alıcılara yapılmasa dahi, bunların taşeronlarına yapılması durumunda da KDV tevkifatı yapma zorunluluğu bulunmakta ve faturaların tevkifatlı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Nakliye hizmeti veren ile alan arasında sözleşme olmaması durumu değiştirmemektedir.

Örnek vermek gerekirse; Yolyapar Ltd Şirketi, Karayolları Bölge Müdürlüğünden duble yol yapımı kapsamında karayolu yapımı işini almıştır. Yolyapar Ltd. Şirketi, almış olduğu bu yapım işini Diyar Taşeronluk Ltd. Şirketine vermiştir. Diyar Taşeronluk Ltd. Şirketi de karayolu yapım işinde kullanmak üzere asvalt satın almış ve satın aldığı asvaltın nakliye işini İyitaşır Nakliye Ltd. Şirketine yaptırmıştır.

Bu durumda, İyitaşır Nakliye Ltd. Şirketi nakliye hizmetini belirlenmiş alıcıya yapmamakla birlikte nakliye hizmeti, belirlenmiş alıcıya yapılan yapım işinin parçası olduğu için, tevkifatlı fatura düzenleyecektir. Aynı şekilde Diyar Taşeronluk Ltd. Şirketi ve Yolyapar Ltd. Şirketi tevkifatlı fatura düzenleyecektirler.

DİĞER HİZMETLER KAPSAMINDA 5/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI

Anılan Genel Tebliğ ile; KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve genel tebliğde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki örnekteki İyitaşır Nakliye Ltd. Şirketi, Karayolları Bölge Müdürlüğünün Tüpraş’tan satın almış olduğu asvaltı, Diyarbakır’daki deposuna taşımıştır. Bu durumda İyitaşır Ltd. Şirketi, Karayolları Bölge Müdürlüğü adına tevkifatlı fatura düzenleyecek ve düzenlediği faturada 5/10 oranında KDV tevkifatını gösterecektir.

KDV TEVKİFATI OLMAYAN NAKLİYE HİZMETİ

Yapım işleri kapsamında yukarıda belirttiğimiz belirlenmiş alıcılara veya bunların taşeronlarına ile 5018 sayılı Kanunu kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilere yapılan nakliye hizmetleri KDV tevkifatı kapsamında değildir. Dolayısıyla faturalar, tevkifatsız olarak düzenlenecektir.

Örneğin İyitaşır Ltd. Şirketinin, Sağlam Yapı İnşaat Ltd. Şirketinin yaptığı özel inşaat kapsamında satın almış olduğu inşaat malzemelerinin nakliye hizmetinde, KDV tevkifatı yapılmayacak ve faturalar tevkifatsız olarak düzenlenecektir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM