YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.com



SGK Primlerinde 5 Puanlık İndirimde Ödeme Şartı Yumuşatılamaz Mı?

Tarih: 09.06.2014 

5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 24 üncü maddesi ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına, (ı) bendi olarak eklenen bentle;

1- Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna veren,

2- Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile,

3- Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödeyen,

4- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan,

işverenlerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın, Hazinece karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

Beş puanlık indirimden yararlanabilmek için en önemli şart, yukarıda da belirttiğimiz gibi; işveren tarafından verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş prim borçlarının (işveren hissesinin hazinece karşılanacak kısmı hariç) tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Bilindiği gibi, Primler, ilişkin olduğu ayı takip eden ay/dönemin sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gerekmektedir. Ayın 1 ila 30 arasındaki çalışmaları nedeniyle ücret alan sigortalılara ait primler, en geç takip eden ayın sonuna kadar; 15 ila ertesi ayın 14 ü arasındaki çalışmaları nedeniyle ücret alan sigortalılara ait primler ise, takip eden ayın 14 üne kadar ödenmesi gerekmektedir.

Belirtilen bu primlerin, kısmen veya tamamen ödenmemesi veya yasal ödeme süresi geçtikten sonra ödenmesi halinde bu haktan yararlanılamayacaktır.

Kanun hükmü çok açık. Süresinde ödeme yapmayan işverenler bu indirimden yararlanamazlar. Bir gün sonra bile ödense indirim hakkını kaybedersiniz.

“Kural kuraldır, uymayanlar cezasına katlanmalıdır” diyebilirsiniz. Haklısınız da. Ancak gerçek hayatta her zaman böyle olmamaktadır. Olsaydı; her üç beş yılda vergi ve prim aflarıyla karşılaşmazdık.

Yeri gelmişken; kesinlikle af yasalarına karşı değilim. Karşı olduğum tek af; devletin, şahsına ilişkin suç işleyenlerin affetmemesine rağmen, kişilerin şahsına ilişkin suç işleyen kişilerin affedilmesidir. Bu konuda afetme yetkisinin devlette olduğuna inanmıyorum. Bu yetki sadece ve sadece bu suç nedeniyle mağdur olan şahıslarındır. Bunların affetmedikleri kişilerin, devlet tarafından affedilmesini doğru bulmuyorum.

Gelelim konumuza; beş puanlık indirim, sadece düzenli olarak primlerini ödeyen işverenler için çok önemli bir yere sahip değildir. Bu firmalar tarafından üretilen mal ve/veya hizmeti girdi olarak kullanan firmalar ve nihai tüketiciler için de önemli bir yere sahiptir. Çünkü maliyetlerin düşmesiyle satışa konu olan mal ve/veya hizmetin fiyatı da düşmektedir.

Ayrıca Hazinece karşılanan beş puanlık indirim hakkı bulunan firmaların, beş puanlık indirim nedeniyle gelir elde etmiş sayıldığını ve bu gelir nedeniyle Hazineye vergi ödediklerini de belirtmek isterim.

Firmalar için önemli yere sahip olduğunu belirttiğimiz beş puanlık indirimin, primlerini düzenli olarak ödeyen firmanın sadece bir aya ilişkin primlerini ödeyememesi nedeniyle indirim hakkını kaybetmesi ne derece doğrudur?

Çok istisnai bir durum olmakla birlikte, bir firmanın bankaya vermiş olduğu talimatın teknik veya farklı nedenle bir gün sonra ödenmesi durumunda; bu firma beş puanlık indirimden yararlanamayacaktır. Dolayısıyla bir günlük gecikme nedeniyle firma, hem gecikme zammına hem de beş puanlık indirim nedeniyle ödememesi gereken tutara katlanmak zorunda kalacaktır.

Bu nedenle beş puanlık indirimin uygulamasında bir esneklik getirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bizim önerimiz; beş puanlık indirim hakkının, önceki dönemlerde prim borcu bulunmayan firmalara cari dönemde uygulanmasıdır. Bu şekilde bir uygulama ile, yukarıda da belirttiğimiz istinai durumlar nedeniyle ödeme yapamayan firmaların da mağduriyeti giderilmiş olacaktır.

Bugünlerde basında yer alan haberlere göre, son zamanların en geniş kapsamlı vergi ve prim affı için kanun teklifi TBMM’ye verilmiş olup, Başbakanımız da son yapmış olduğu grup toplantısında bu konuyu dile getirmiştir.

Yukarıda belirttiğimiz önerinin, çıkarılacak yasada yer alması gerektiğini düşünmekteyiz.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM