YAZARLARIMIZ
Yılmaz Ay
Vergi Başmüfettişi
Bilim Uzmanı
yay68@yahoo.comİlgili Bakanlıktan İzinli Doktor Ya Da Şirketler Tarafından Yönlendirilen Hastalara Verilen Teşhis ve Tedavi Hizmetlerine Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranı

1- GİRİŞ

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı’nca teşhis ve tedavi hizmeti konusunda ruhsatlandırılan hastanelerle herhangi bir hizmet ilişkisi bulunmayan, sağlık bakanlığı tarafından izin ve  yetki verilen anlaşmalı doktorlar yada şirketler tarafından yönlendirilen hastalara teşhis ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Uygulamada hastanelerle anlaşmalı doktorlar ya da şirketlerin yönlendirdiği hastalar tedavi edilmekte, hastaneler tarafından verilen tedavi hizmetinin bedeli hastaları yönlendiren doktorlar ya da şirketler tarafından ödenmekte ve faturalar da doktorlara ya da söz konusu şirketler adına düzenlenmektedir.

Hastanelerle anlaşmalı olan doktorlar yada şirketler tarafından yönlendirilen hastalara hastanelerde verilen teşhis ve tedavi hizmetleri nedeniyle ödemeyi yapan doktorlara ya da şirketlere düzenlenen faturalarda Katma Değer Vergisi oranının ne olması gerektiği konusunda idare ile uygulayıcılar arasında görüş farklılıkları bulunmakta ve bu görüş farklılıkları ihtilaflara yol açmaktadır.

2- İLGİLİ MEVZUAT

07.05.1987 tarih ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu sağlık hizmetleriyle ilgili temel esasları düzenler. Bu kanuna göre Sağlık Bakanlığı; sağlık ve yardımcı sağlık personelinin yurt düzeyinde dengeli dağılımını sağlamak üzere istihdam planlaması yapar ve sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca denetlenir. Bu kanundan da anlaşıldığı üzere, hekimler Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şartlarda ve şekilde izin alarak ülkemizde sağlık hizmeti sunalabilirler.

07/05/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve Ek 11 inci maddesi ile (Değişik ibare: RG-31/5/2019-30790) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile 508 inci maddesine dayalı olarak çıkarılan yönetmelik gereği;

Özel Hastaneler, Yönetmeliğin 4/ı maddesinde tanımlanan ruhsatnameyi ve 4/j maddesinde tanımlanan faaliyet izin belgesini alarak sağlık hizmeti sunmaya başlayabilir. İlgili Yönetmeliğin birçok yerinde, bina, hizmet ve personel standartları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte düzenlenen tıp merkezleri ise adı geçen Yönetmeliğin 4/f maddesinde tanımlanan ruhsatnameyi ve 4/ç maddesinde tanımlanan  faaliyet izin belgesini, poliklinikler 4/f maddesindeki ruhsatnameyi, muayenehaneler ise il sağlık müdürlüğünden uygunluk belgesi alarak sağlık hizmeti sunmaya başlayabilir.

3- UYGULANMASI GEREKEN KDV ORANI KONUSU

Bir önceki bölümde zikredilen düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere; sağlık hizmetinin % 8 KDV'ye tabi olabilmesi için bu hizmetin yönetmeliklerde tanımlanan ruhsatname ve/veya faaliyet izin belgesi veya uygunluk belgesi olan kişi veya kurumlarca verilmesi yeterlidir.

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan Katma Değer vergisi oranları, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28. Maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, Değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda Katma Değer Vergisi oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar kurulu Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse % 18 olarak tespit edilmiştir.

Sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında ‘‘ İlgili bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri’’ hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla verilen bir sağlık hizmetinin % 8  Katma Değer Vergisi oranına tabi olması için;

          1. Yapılan hizmetin izne tabi olması

          2. İznin Bakanlıklar veya Kanunlarca verilecek türden olması

          3. Hizmeti yapanın bu izne sahip olması

          4. Yapılan hizmetin koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve ambulans hizmetlerinden olması;

şartlarının tamamı birlikte gerçekleşmelidir.

Hastaların doğrudan hastane tarafından tedavi edilmesi, hasta haklarının ve mesleki sorumluluk kapsamında yapılacak hatalarda doktorların  ya da şirketlerin  değil hastanenin sorumlu olması, tahsilatların hastane tarafından gerçekleştirilmesi,  doktorlara ya da şirketlere oda kiralanmadığı, sağlık kuruluşu ile doktorlar ya da şirketler arasındaki anlaşmanın yalnızca sağlık hizmeti kapsamında satın alınan hizmet olduğu,  düzenlenen faturalarda yer alan sağlık hizmetlerinin, kanunda yer alan koruyucu hekimlik ,teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında olduğu anlaşılmaktadır.

Hülasa, Hastanelerde verilen hizmetler, ilgili bakanlıktan izin alınmak suretiyle insan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında ifa edilmekte olup, hastalara verilen teşhis ve tedavi hizmetlerinin bedelini ödeyen doktorlara veya şirketlere düzenlenen faturalarda anılan BKK eki (II) Sayılı Listenin B/21 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi ve düzenlenecek olan belgelerde % 8 oranında Katma Değer Vergisi oranı uygulanması gerektiği düşünülmektedir

09.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM