YAZARLARIMIZ
Yiğit Büyükyılmaz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
yigitbuyukyilmaz0802@gmail.com.trFinansman Gider Kısıtlaması Soru Cevaplar

25.05.2021 tarihi itibariyle hayatımıza giren Finansman Gider kısıtlamasını 4.Geçici vergi döneminin yaklaştığı şu günlerde hatırlatmanın faydalı olduğunu düşündüğüm için bu makaleyi paylaşmak istedim.

Bu arada 4.Geçici vergi dönemi son kez uygulanacaktır. Bunu da tekrar hatırlatmak isterim.

7338 sayılı kanun ile 01.01.2022 tarihinden itibaren Geçici Vergi 3.dönem olarak uygulanacaktır.

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI NEDİR?

Kullanılan Yabancı kaynakları Öz kaynaklarını aşan işletmelerde aşan kısma münhasır olmak üzere yatırım maliyetine eklenenler hariç işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı vb. adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10 ununu aşmamak üzere KKEG olarak dikkate alınacaktır.

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI NE ZAMAN YAYINLANDI?

25.05.2021 tarihli 31491 Sayılı Resmi Gazetede 18.Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI HANGİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLIYOR?

01.01.2021 tarihinden itibaren Bilanço Esasına Göre defter tutan mükellefler her geçiçi vergi döneminde bu uygulamayı yapacaklardır.

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASINA KONU OLACAK YABANCI KAYNAKLAR HANGİ TARİHTEN İTİBAREN BAZ ALINACAK?

01.01.2013 tarihinden sonraki yabancı kaynaklar baz alınacak.

KKEG TUTARI NASIL BULUNACAK?

Örnek: Öz kaynak toplamı 500.000-TL olan (X) A.Ş nin aynı dönemde yabancı kaynaklar toplamı 600.000-TL dir. Bu döneme ilişkin toplam finansman gideri 100.000-TL dir.

Hesaplama şu şekilde olacak;
Özkaynaklar:500.000-TL
Yabancı Kaynaklar (Kısa Vadeli+Uzun Vadeli):600.000-TL
Finansman gider toplamı:100.000-TL
Özkaynağı aşan kısım:500.000-600.000=100.000-TL
KKEG hesaplamasında baz alınacak oran:%16,66 (Yabancı Kaynak/Finansman gideri)
Aşan kısma isabet eden finansman gideri:100.000-TL
KKEG Olarak dikkate alınacak tutar:100.000/16,66/10=1,666

KISITLAMA KAPSAMINA GİREN YABANCI KAYNAKLAR HANGİLERİDİR?

Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların tümü

FİNANSMAN GİDERLERİNDEN NE ANLAMAMIZ GEREKİYOR?

Yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğan her türlü faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı, faktoring kuruluşlarına verilen iskonto bedelleri vb. adlar altında yapılmış gider ve maliyet unsurları

HANGİ GİDERLER FİNANSMAN GİDER KISITLAMASINA TABİ DEĞİLDİR?

Teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile ilgili yapılan baskı vb. giderler, ipotek masrafları, erken ödeme iskontoları, peşin ödeme iskontoları kapsam dışındadır.
Havale, eft ve bunlara bağlı olarak ödenen bsmw bedelleri

SATICILAR HESABINDAN ORTAYA ÇIKAN VADE FARKLARI KISITLAMAYA TABİ MİDİR?

Satıcılar vb. hesaplardan dolayı ayrı olarak ödenen vade farkları kapsam dahilindedir. Ancak satıcılar hesabının içine eklenmiş vade farkları kapsama dahil edilmemektedir.

YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİNDEN KAYNAKLANACAK KUR FARKI GİDERLERİ KAPSAM DAHİLİNDE MİDİR?

Yabancı paraların değerlemesinden kaynaklanan kur farkı giderleri kapsam dahilindedir.

KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖDENEN TUTARLAR KAPSAM DAHİLİNDE MİDİR?

Belli bir kullanım süresine bağlı olmayan havale masrafları, bsmw gibi giderler kapsam dışındadır. Krediler için ödenen faiz+bsmw ler kapsam dahilindedir.

KULLANILAN KREDİLERİN DİĞER GRUP FİRMASINA AKTARILMASI DURUMUNDA KISITLAMAYA HANGİ ŞİRKET DAHİL OLACAKTIR?

Krediyi üstlenen şirket finansman gider kısıtlamasında krediyi baz alacaktır.

FİNANSMAN GİDERİ YANINDA FİNANSMAN GELİRİNİN BULUNMASI DURUMUNDA NETLEŞTİRME YAPILABİLİR Mİ?

Finansman gider kısıtlamasında sadece finansman giderleri baz alınmaktadır. Ancak istisnai durumlarda netleştirme yapılabilir.

KUR FARKLARINDA AYNI KAYNAKTAN ORTAYA ÇIKAN KUR FARKI GİDERLERİ VE GELİRLERİ MAHSUP YAPILABİLİR Mİ?

Aynı kaynaktan ortaya çıkan bir hesap dönemi içindeki aynı veya farklı geçici vergi dönemlerinde oluşan kur farkı gideri ve kur farkı geliri mahsup edilebilir.

ÖRTÜLÜ SERMAYE, TRANSFER FİYATLANDIRMASI, BİNEK ARAÇ GİDER KISITLAMASINDAN DOLAYI KKEG OLARAK DEĞERLENDİRİLEN FİNANSMAN GİDERLERİ KAPSAMA DAHİL MİDİR?

Kapsama dahil değildir.

YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI NASIL UYGULANACAK?

Yıllara sari inşaat işlerinde finansman gider kısıtlaması işin bittiği dönemde uygulanacaktır.

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASINDA HANGİ BİLANÇO BAZ ALINACAKTIR?

VUK göre çıkarılan bilanço baz alınacak.

Yukarıda bahsettiğimiz bazı terimleri açıklayalım.

Finansman Giderleri: Yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğan her türlü faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı, faktoring kuruluşlarına verilen iskonto bedelleri ve benzeri adlar altında yapılmış olan gider ve maliyet unsurlarından oluşur.

Bu tutarların yer aldığı 780, 660, 656 hesaplar ve benzeri hesaplardaki rakamlar kısıtlamaya tabi olacak.

Öz sermaye: Gider kısıtlamasının yapılacağı dönem itibariyle çıkarılan bilançodaki öz sermaye olup, her dönem sonu itibariyle bilanço çıkarılması gerekiyor.

Ör. 2021/3. Geçici vergi beyannamesi için 30.09.2021 tarihli bilançodaki öz sermaye dikkate alınacak.

Yabancı Kaynaklar: Bilançonun kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamını ifade etmekte.

Finansman Gider Kısıtlamasına tabi olmayan giderler: Teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile ilgili olarak yapılan baskı ve benzeri giderler ile ipotek masrafları gibi herhangi bir yabancı kaynak kullanımına bağlı olmaksızın yapılan giderlerin gider kısıtlamasına konu edilmesi söz konusu değildir.

Aynı şekilde bir finansman gideri olmayıp finansman geliri azalması niteliğinde olan erken ödeme iskontoları veya peşin ödeme iskontoları da gider indirimi kısıtlaması kapsamı dışındadır.

Kredi sözleşmelerine ilişkin olarak ödenen damga vergisi veya banka havale ücretlerine ilişkin ödenen banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi bir yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğmayan gider ve maliyet unsurları gider indirimi kısıtlaması uygulamasına tabi olmayacaktır.

Örnek 2: Öz kaynakları toplamı 2.000.000 TL olan (B) A.Ş.’nin aynı dönemde yabancı kaynakları toplamı 2.500.000 TL’dir. Şirketin bu döneme ilişkin toplam finansman gideri ise 200.000 TL’dir.

(B) A.Ş. devam eden yatırımı dolayısıyla aynı dönemde kullanmış olduğu krediden kaynaklanan 60.000 TL’lik finansman giderini yatırımın maliyetine eklemiştir. 

(B) A.Ş.’nin bu dönemde yabancı kaynak tutarı öz kaynak tutarını aştığı için aşan kısma münhasır olmak üzere yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderinin %10’luk kısmı kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. Diğer taraftan, finansman giderinin yatırımın maliyetine eklenmiş olan kısmı %10’luk bu sınırlamaya tabi tutulmayacaktır.

Bu döneme ilişkin toplam 200.000 TL’lik finansman giderinin 60.000 TL’lik kısmı yatırımın maliyetine eklenmiş olduğundan finansman gider kısıtlamasının hesabında dikkate alınacak tutar (200.000 TL – 60.000 TL=) 140.000 TL olacaktır.

Aşan kısım         : Yabancı kaynak toplamı – Öz kaynak toplamı

                           : 2.500.000 TL – 2.000.000 TL = 500.000 TL

Aşan kısma isabet eden finansman gideri    : Finansman gideri x (Aşan kısım /

     Toplam yabancı kaynak)

                                                                         : 140.000 TL x (500.000 TL /

       2.500.000 TL)

                                                                         : 140.000 TL x %20

                                                                         :  28.000 TL

28.000 TL x %10 = 2.800 TL’lik finansman gideri ise kurum kazancının tespitinde KKEG olarak kabul edilecektir.

13.01.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM