YAZARLARIMIZ
Yavuz Selim Durmuş
Vergi Müfettişi
yavuzselimdurmus@windowslive.com3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Hükümlerinin Uygulanmamasının Mali Sisteme ve Meslek İtibarına Verdiği Zararlar

İşbu makalede sözde meslek mensuplarının belgelerini ve şifrelerini neden başkalarına kullandırdıkları, kullandıranlar hakkında yapılması gerekenler, uygulamadaki aksaklıklar ve tüm bu aksaklıkların mali sisteme indirdiği darbeler tetkik edilecektir.

Ayrıca belgesini ve/veya şifresini kullandıran sözde meslek mensupları ile başka birinin belgesi ve/veya şifresiyle ile meslek mensubu olarak kendini tanıtıp, işlem yapanların yüksek etik değerleri bünyesinde barındıran ve saygınlığı olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ile Yeminli Mali Müşavirlik mesleklerine ve mensuplarına verdikleri zararlar bu makalenin bir başka konusunu teşkil etmektedir. Son olarak da yapılması gerekenler ve önerilerimize yer verilmiştir.

1-GİRİŞ

Meslek mensuplarının teşkil ettiği Meslek Odalarının Organları 3568 sayılı kanunun 17. Maddesi ile Odaların organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu olarak belirlenmiştir.

Oda Disiplin Kurulunun görevleri ise mezkûr kanunun 26. Maddesinde,” Disiplin Kurulunun görevleri, Oda Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması açılması kararı üzerine üyeler hakkında disiplin soruşturması yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek ve Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.” Şeklinde belirtilmiştir.

İlgili kanunun verdiği yetkiye istinaden çıkarılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’nin 9. Maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası aşağıdaki hallerde uygulanır.

- Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren eylemin yeniden işlenmesi,

- Meslek mensuplarının kasten vergi zıyaına sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi,

-Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi, herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırılması veya meslek mensubunun mesleki konulardaki yetkilerini genel vekâletname ve/veya düzenleme şeklinde vekâletname ile veya muvazaa yoluyla yahut da başka kanunlardaki düzenlemeleri kötüye kullanarak, mesleğini bizzat yapmayıp, yetkilerini devamlı ya da geçici olarak meslek mensubu olmayan kişilere kullandırması, kendi adına müşteri kabul etmesine, resmî belgelerde mühür ya da kaşesinin kullanılmasına izin verilmesi.

-Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak, beyanname düzenlenmesi ve imzalanması,

Yukarıda bahsedilen disiplin hükümlerinin uygulanmadığını üzülerek takip etmekteyiz. Hatta daha acı olanı hakkında Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri tarafından onlarca sorumluluk raporu yazılan sözde meslek mensuplarının mesleğin onurunu ayaklar altına aldıkları halde haklarında en fazla uyarma, kınama cezalarının tatbik edildiğini biliyoruz.

2-Meslek Odaları Ne İş Yapar

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun amacı ilgili kanunun 1. Maddesiyle açıkça izah edilmiştir; “ İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere, "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik" ve "Yeminli Mali Müşavirlik" meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemektir.

            Meslek odalarının amacı yukarıdaki maddeden de görüleceği üzere aidat toplamak, gelirlerini artırmak değildir. Kanaatimizce yüksek mesleki standartların önündeki en büyük engel olan, mesleği layıkıyla icra etmeyen ve belgesini/şifresini kullandıran sözde meslek mensuplarıdır. Bunlar hakkında disiplin hükümlerinin uygulanmamasının nedenleri işbu makalemizin izleyen bölümlerinde açıklanacaktır.

            Meslek odaları sadece eğitimler tertipleyen, sosyal etkinlikler düzenleyen bir yapıda kurulmamıştır. Mesleki standartları yükseltmenin yolu iyi niyetli olmak ve disiplin hükümlerini hakkaniyetle uygulamaktan geçer. Bu, işini layıkıyla yapan meslek mensuplarının hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmaları, saygın bir mesleğe sahip olmanın onurunu yaşamaları ve nitelikli insan kaynaklarını mesleğe yönelmesi için hayati öneme haizdir.

            3- Hakkında Sorumluluk Raporları Düzenlenen Meslek Mensupları

            213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesi, “Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

 2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.

(2) b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.

 c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.”

            Bu fiillere iştirak ettiklerine dair suç raporu tanzim edilmese dahi, hali hazırda haklarında mali ve disiplin yönünden işlem yapılan binlerce meslek mensubu bulunmaktadır. Ancak odaların internet sitelerinden de görülebileceği üzere, disiplin yönünden işlem yapılan meslek mensubu sayısı çok azdır. Bunlar da çoğunlukla ceza mahkemesinde sahte belge düzenleme suçuna iştirak etmediklerini, belgelerini/şifrelerini bir başkalarına kullandırdıklarını itiraf ederek ispat edenler oluşturmaktadır. Odalar bu durumda meslekten çıkarma cezası vermek durumunda kalmaktadır.

            4-Belge/Şifre Kullandırmanın Mali Sisteme İndirdiği Darbeler

            Sahte belge kullanma ve düzenleme fiilleri son yıllarda profesyonelleşerek artmaktadır. Üzülerek görmekteyiz ki bazı meslek mensupları sahte belge düzenleme şebekelerini organize etmekteler. Ancak bunların sayısının çok az olduğunu gerçek bir meslek mensubunun buna tenezzül etmeyeceğini de belirtmek isterim.

            Ancak, bir sözde meslek mensubunun belgesini kullanan ve az biraz muhasebecilik mesleğini öğrenmiş olan kişiler sahte belge düzenleme organizasyon işine girmekte daha az risk görüyorlar. “Nasılsa benim başıma bir şey gelmez mali müşavirlik ruhsatı benim değil” diye düşünüyorlar.

            Bazı sözde meslek mensupları da suç teşkil edecek bir işe girmeyeceğine güvendiği birisine belgesini/şifresini kullandırıp,  hem ruhsatından kira geliri elde etmek, hem de dışarıdan firmalara danışmanlık hizmeti vermek yolunu izlemektedirler.  Böylelikle muhasebe işlemleri, yetkin olmayan kişilerce tatbik edilmekte bu da Hazineyi her yıl milyarlarca TL zararlara sokmaktadır. Bu tarz kişiler genellikle; kulaktan dolma bilgilerle defter işleyen, beyanname veren, mükellefe vergi çıkarmamanın en iyi muhasebecilik olduğunu düşünen kişilerdir. Hâlbuki gerçek bir meslek mensubu Sosyal sorumluluğunda bilincinde olarak ödenmesi gereken verginin doğruluğunu önemser. Mükellefi için vergi planlaması yapar. Vergi kaçırmayı değil, gerektiği durumlarda ( kriz, sektör daralması, finansal olarak şirketin zor durumda olması vb.) vergiden kaçınmayı mükellef ile birlikte planlar.

            5- Belge/Şifre Kullandırmanın Meslek Mensuplarına ve Mesleğe Verdiği Zararlar

            Belge/ Şifre kullandırmanın yaygınlaştığı günümüzde işini hakkıyla yapan, zor süreçlerden geçerek mesleğe kabul edilen genç meslektaşlar hak ettikleri ücretleri alamamakta, mükellef bulmakta zorlanmaktadırlar. Belgesini/Şifresini kullandıranların belgelerinin iptal edilmesi durumunda mükellefler mecburen gerçek meslek mensubu olan işini layıkıyla yapan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler ile çalışmak zorunda kalacaklardır.

            Toplumda oluşan Muhasebeci algısı ve hatta iyi muhasebeci algısı ne yazık ki kitabına uyduran, az vergi çıkaran muhasebecidir. Vergi inceleme oranlarının düşük olması da bu muhasebecilerin ve bunlar ile çalışan mükelleflerin kendilerini haklı hissetmelerine neden olmaktadır.

Tam bir yüksek etik değerler mesleği olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleği mensupları ile Asliye Ticaret Mahkemesinde ifa ettiği mesleğin, bir kamu hizmeti olduğunu bilerek Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına, mesleki kurallara ve meslek ahlakına uyacağına mesleğini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yerine getireceğine namusu ve şerefi üzerine yemin eden Yeminli Mali Müşavirlik mesleği mensupları her şeyden önce, yetkisi olmadan bu mesleği bir başkasının ruhsatını kullanarak yerine getirmeye çalışanları ve belge/şifre kullandıranları şikâyet etmeli, bir araya gelerek bunlar hakkında disiplin hükümlerinin işletilmesi için odalara baskı kurmalıdırlar.

6- 3568 Sayılı Kanun’un Alt Düzenlemelerindeki Disiplin Hükümleri

Meslek mensuplarına ve aday meslek mensuplarına uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma: Meslek mensubuna ve aday meslek mensubuna, mesleğin yürütülmesinde daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama: Meslek mensubuna ve aday meslek mensubuna, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

c) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma: Mesleki sıfatı saklı kalmak koşuluyla altı aydan az, bir yıldan fazla olmamak üzere, mesleki faaliyetten alıkoymadır.

d) Yeminli sıfatını kaldırma: Yeminli Mali Müşavirin yeminli sıfatının kaldırılması ve mührünün geri alınmasıdır.

e) Meslekten çıkarma: Meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha mesleği yürütmesine izin verilmemesidir.

 Uyarma cezası aşağıdaki durumlarda uygulanır:

a) Müşterilerin işlerine karşı, kayıtsız ve ilgisiz kalınması, müşterilerle mesleki konularda yapılacak sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, sözleşmenin taraflarca fesh edilmesi hâlinde, iş sahibinin defter ve belgelerinin otuz gün içinde devir ve teslim tutanağı düzenleyerek teslim edilmemesi (Devir ve teslim işleminin gerçekleşemediğinin meslek mensubu tarafından Odaya bildirilmesi durumu hariç.)

b) Birlikçe yayımlanan, genelge ve yönerge hükümlerine aykırı olarak, meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunulması,

c) Aday meslek mensubunun, mesleğin vakar ve onuru ile bağdaşmayan işler yapmasına neden olunması veya bilerek izin verilmesi veya bu eyleme göz yumulması,

d)Mevzuata aykırı tabela kullanılması

e)  Müşteri bildirim listelerinin tam ve doğru olarak Odaya süresinde verilmemesi,

f) Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen sosyal sorumluluk hükümlerine uyulmaması,

g) En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen, oda aidat borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi,

h) Adres değişikliklerinin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak süresinde bildirilmemesi,

i) Mesleğin yürütülmesi esnasında; görevi ile ilgisi olmayan konularda, çıkar çatışmalarına taraf olunması,

j)  Meslek mensuplarınca, Oda yönetim, denetim, disiplin kurulu tarafından görevleri ile ilgili olarak istenen her türlü belge ve bilginin verilmemesi,

k) Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına her türlü vasıtayla meslektaşın veya müşterilerinin iş sırlarını ele geçirmeye veya açıklamaya yöneltmesi,

l)  Yukarıda sayılanlar dışında, mesleğin vakar ve onuruna aykırı davranışlarla, görevin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunulması.

Kınama cezası, aşağıdaki durumlarda uygulanır:

a) Üç yıllık bir dönem içinde uyarma cezası gerektiren herhangi bir eylemin yinelenmesi,

b) Meslek mensuplarınca, sahip olunmayan unvanların kullanılması,

c) Yeminli mali müşavirlerce, kendisinin, eşinin (boşanmış dahi olsa) usul ve füruundan birinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının veya bunların ortak veya yönetiminde oldukları firmaların işlerine bakılması veyahut bu yakınlıktaki akrabalarından olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin baktığı işlerin, tasdik edilmesi,

d) Meslek mensuplarınca, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte öngörülen yazılı hizmet sözleşmesi yapmadan iş kabul edilmesi,

e) Meslek mensuplarınca, sahte veya içeriği itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği resmi kurum ve kuruluşlarca saptanan iş sahiplerinin (zorunlu olarak oda tarafından görevlendirmeler hariç), odalar ve Birlik tarafından ilanından sonra defterlerinin tutulması ve işlerinin görülmesi,

f) Meslek mensuplarınca, reklam yasağına uyulmaması,

g)  Meslek mensuplarınca, asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul edilmesi, ücret yönetmeliğine aykırı olarak, ücretini tahsil etmediği hâlde daha sonraki yıllarda işin sürdürülmesi,

h) Ücret Yönetmeliğine aykırı davrandığı için işi geri verilmiş ve oda ve Birlikçe ismi ilan olunmuş iş sahiplerinin (zorunlu olarak oda tarafından görevlendirmeler hariç) işlerinin kabul edilmesi,

i) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak, mesleki faaliyette bulunulması,

j) Yeminli Mali Müşavirlerce, kendi defterleri hariç, defter tutulması, muhasebe bürosu açılması veya muhasebe bürosuna ortak olunması,

k) Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere, bilerek iş önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunulması,

l) Aynı unvan sahibi meslek mensubunun sorumluluğundaki işlerle ilgili, görev ve sorumluluk almadan, bir başka meslek mensubunun görüş bildirmesi, uygulamaları hakkında iş sahiplerine karşı olumsuz eleştiriler yapması,

m) Mesleğin gereği gibi yürütülmesini sağlayacak şekilde; şubenin bağlı bulunduğu odanın çalışanlar kütüğüne kayıtlı sorumlu ortak görevlendirmeden ve bu ortak sayısından fazla şube açılması,

n) Meslek mensuplarınca, kasıt olmaksızın gerekli özen ve titizlik yeterince gösterilmeden; yasal düzenlemelere ve ilan olunmuş norm ve standartlara aykırı olarak beyanname ve bildirimlerin imzalanması, denetlenmesi ve tasdik edilmesi,

o) Oda ve birlik kurulları başkan ve üyelerinin; bu görevleri dolayısıyla kanun ve yönetmeliklere aykırı davrandıklarının tespit edilmesi,

p) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce; çalışanlar kütüğüne kayıt olmadan birden fazla beyanname imzalanması,

r)  Büro Tescil Belgesi alınmaması, süresinde vize ettirilmemesi,

s)  Birlik Genel Kurulunca belirlenen "büro standartlarına uyulmaması, açılan işyerlerinin bağımsız büro şeklinde olmaması, başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticari faaliyet ile iç içe olması, ev olarak kullanılan ikametgâhların aynı zamanda büro olarak kullanılması, bir meslek mensubunun (ortaklık durumu hariç) birden fazla bürosunun olması,

ş) Mesleki bürolarda bağımlı çalışmakta iken bu görevlerinden ayrılan meslek mensuplarının işten çıkış tarihinden itibaren, stajını tamamlayarak mesleği yapmaya hak kazanan meslek mensuplarının ise meslek ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe, ayrıldıkları yahut yanında staj yaptıkları meslek mensuplarının rızası olmadan onların müşterilerine hizmet vermeleri,

 t) Meslek mensubunun, kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçekdışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunması,

 u)  Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir çıkar sağlanması veya vaat edilmesi sureti ile iş alınması,

ü) Mevzuat hükümlerinin emredici kurallarına aykırı davranmak sureti ile rekabette avantaj yaratılması,

 v) Diğer meslek mensubu hakkında, ilgili kuruluşlara asılsız ihbar veya şikâyette bulunulması,

  y) Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına ve vekillerine onları işlerini yerine getirirken yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek çıkarlar sağlayarak veya önererek doğrudan veya dolaylı olarak menfaat sağlaması.

 z)  Bu Yönetmelikte yer almayan, 3568 sayılı Kanuna aykırı diğer eylemlerde bulunulması ve Birlikçe çıkarılmış diğer yönetmelik hükümlerine ve zorunlu meslek kararlarına uyulmaması.

Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası, her bir eylem için altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere aşağıdaki hâllerde uygulanır:

  a) Üç yıllık bir dönem içinde kınama cezası gerektiren herhangi bir hâl ve eylemin yinelenmesi.

    b) Çalışanlar listesinde kayıtlı bulunan meslek mensuplarınca sahip olunan unvanla Kanunun 2’inci maddesinde yer alan işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek veya tüzel kişilere bağlı ve onların işyerlerine bağımlı olarak açık veya gizli hizmet sözleşmesi ile çalışılması.

     c) Meslek mensuplarınca; meslek mensubu olmayan veya mesleği yapmaları yasaklanmış kişilerle Kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işbirliği yapılması.

     d) Müşterilerden makbuz düzenlemek veya her türlü yöntem ile topladıkları para veya para hükmündeki değerleri kendisine veya bir başkasına mal edilmesi veya emanetin inkâr edilmesi.

      e) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması.

       f) Meslek mensuplarınca, beyanname ve bildirimlerin imzalanması ve denetimi ile ilgili yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davranılması veya beyanname imzalama ve denetim yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması.

       g) Yeminli mali müşavirlerce, tasdike ilişkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davranılması veya tasdik yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması.

       h) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası kesinleştiği hâlde, mesleki faaliyete doğrudan devam edilmesi.

 Yeminli sıfatını kaldırma cezası aşağıdaki durumlarda uygulanır:

Yeminli Mali Müşavirlerin, mükerrer şekilde, tasdike ilişkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davrandıklarının veya tasdik yetkilerini mükerreren kasten gerçeğe aykırı olarak kullandıklarının anlaşılması ve bu durumun mahkeme kararı ile kesinleşmesi halinde, Yeminli sıfatını kaldırma cezası verilir ve mührü geri alınır.

Meslekten çıkarma cezası aşağıdaki hallerde uygulanır:

a) Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren eylemin yeniden işlenmesi,

b) Meslek mensuplarının kasten vergi zıyaına sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi,

c)  Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi, herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırılması veya meslek mensubunun mesleki konulardaki yetkilerini genel vekâletname ve/veya düzenleme şeklinde vekâletname ile veya muvazaa yoluyla yahut da başka kanunlardaki düzenlemeleri kötüye kullanarak, mesleğini bizzat yapmayıp, yetkilerini devamlı ya da geçici olarak meslek mensubu olmayan kişilere kullandırması, kendi adına müşteri kabul etmesine, resmî belgelerde mühür ya da kaşesinin kullanılmasına izin verilmesi.

d) Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak, beyanname düzenlenmesi ve imzalanması,

            7- Odaların Disiplin Hükümlerini Yerine Getirmemelerinin Sebepleri

            Odaların disiplin hükümlerini yerine getirmemelerin en önemli sebebinin oda aidatlarından mahrum kalmamak olduğu kanaati bizde kuvvetle mevcuttur. Ayrıca oda seçimlerinde koz olarak kullanılması adına disiplin raporları sümen altı edilebiliyor. Bir önemli neden de, meslek mensuplarının ellerindeki ekmekten olmaması yönünde işlem tesis edilmesi. Ancak gereken disiplin hükümlerinin uygulanmaması Hazinemize her yıl milyarlarca TL zarar vermekte ve meslek mensuplarının hak ettiği yaşam standartlarına ulaşamamalarına sebep olmaktadır.

            8- Devletin Yapması Gerekenler

-Meslek mensupları acilen incelemeye alınmalı, beyannamelerini verdiği, tam tasdik raporu tanzim ettiği, iade raporu tanzim ettiği, muhasebecilik hizmeti verdiği mükelleflerini tanımayan meslek mensuplarının tespit edilmesi ve bunların belgelerinin iptalinin sağlanması,

 

-Meslek sürekli gelişim ve teknolojiye uyum gerektirdiğinden, 65 yaşından sonra yalnız danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesinin sağlanması, beyanname verme ve rapor yazma hususunda bunlara kısıtlamalar getirilmesi,

-Belge kullandıran sözde meslek mensuplarının son 5(beş) yıl içerisinde beyanname verdiği, rapor tanzim ettiği mükelleflerin iadelerinin geri istenmesi ve acilen tam olarak incelemeye alınması

-Kayıt dışılıkla mücadelede bir nevi kamu hizmeti üstenen meslek mensupları ile mükelleflerin parasal ilişkilerinin minimize edilmesi için çalışmalar yapmak, örneğin sözleşmede belirtilen ücretin vergi dairesine yatırılması aksi takdirde beyannamelerin kabul edilmemesi, meslek mensubu adına tahsil edilen ücretlerin belli periyotlarla meslek mensubuna aktarılması,

-Kamuda görev yapmakta iken, görevinden ayrılarak meslek mensubu olanların oda yönetimlerinde yer almalarının kolaylaştırılması,

  • Disiplin hükümlerini yerine getirmeyen odaların gerekli idari/cezai yaptırımlarla karşılaşması
  • Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin şahıs olarak çalışmaları, şirket olarak çalışmaları, personel sayıları, demirbaş ve bilgisayar sayısı, görev yaptığı mahal vb. kıstaslar ile muhasebecilik faaliyetini ifa edebileceği, sözleşme imzalayabileceği, beyannamesini verebileceği, mükellef sayısı, yıllık tanzim edebileceği tam tasdik raporu, iade raporu sayısının kapasitesinin bilimsel ölçütlerle oluşturulması ve Meslek Mensuplarının kapasitesinin üzerinde işlem yapmalarının önüne geçilmesi,

 

9-SONUÇ

 

Tıp fakültesini bitirmemiş, uzmanlığını yapmamış ancak bir doktorun yanında kendisini geliştirmiş birisine canımızı, sevdiklerimizi emanet eder miyiz? Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mesleği ile Yeminli Mali Müşavirlik meslekleri de teknik ve uzmanlık isteyen alanlardır. Bunun için mükelleflerin, meslek mensuplarıyla anlaşırken onların mesleki kimlik kartlarını görmeleri önem arz etmektedir. Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Sistemi ile riskli görülen meslek mensupları tarafından beyannameleri verilen mükelleflerin vergi incelemesine alınmaları daha kolay olabilmektedir. Yetkin olmayanların verdikleri beyannameler, yazdıkları raporlar ile Hazinemiz her yıl milyarlarca TL zarara uğratılmaktadır. Vatandaşlarımız da dikkatli olmalı belge/şifre kullandıran ve kullananları gerekli mercilere şikâyet etmelidir. Son olarak belirtmek isterim ki; bir mesleğin standartlarını ve hak ettiği saygınlığını o mesleğin mensupları belirler. Siz bir meslek mensubu olarak mesleğinize sahip çıkmaz, bir başkasının aslında hak etmeden para kazanmasına göz yumarsanız hem mesleğinizi hem geleceğimizi tehdit eden bu sorun asla çözülmeyecektir.

Kaynakça:

  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
  • 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği

28.02.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM