YAZARLARIMIZ
Yakup Avcı
E. Vergi Denetmeni
İç Denetçi
Antalya İl Özel İdaresi
yakupavci@hotmail.comMuhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ Taslağı Neler Getiriyor?

1- GİRİŞ

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin 1 ve 3 numaralı fıkralarının amir hükmü Maliye Bakanlığı’na; bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirleme, bunlarda değişiklik yapma ve tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin verme veya zorunluluk getirme, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirme ve bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirleme yetkisi vermektedir. Maliye Bakanlığı www.gib.gov.tr adresinde yayımladığı muhasebe sistemi uygulama genel tebliğ taslağı ile bu yetkilere dayanarak birtakım düzenlemelere gitmeyi planlamaktadır.

Makalemizin konusunu muhasebe sistemi uygulama genel tebliğ taslağı çerçevesinde,  bilanço esasına göre defter tutan vergi mükelleflerine ait muhasebe kayıtlarının, bu amaca yönelik olarak hazırlanmış muhasebe programları kullanılarak oluşturulması ve saklanması konusunda öngörülen düzenlemeler oluşturmaktadır.
 

2- BİLANÇO USULÜNE TABİ MÜKELLEFLERDE DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN MEVCUT DÜZENLEMELER

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175. maddesinde “Mükellefler bu kısmında yazılı maksat ve esaslara uymak şartiyle, defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve tarzda tanzim etmekte serbesttirler. Ancak, Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bunları mükellef, şirket ve işletme türleri itibariyle uygulatmaya ve buna ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Ticaret Kanunu'nun ticari defterler hakkında hükümleri mahfuzdur.

Maliye Bakanlığı, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgari hususlar ile standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Denilmektedir. Görüleceği üzere mevcut düzenlemelerde bir taraftan mükelleflere muhasebe programı kullanma konusunda serbesti tanınmakta, öte yandan Maliye Bakanlığı’na bu konuda belli standartlar getirme yetkisi verilmektedir.Aynı kanunun 182. maddesi ve izleyen maddelerinde mükellefler bazında tutulması gerekli olan defterler sıralanmaktadır. Buna göre bilanço usulüne tabi mükellefler yevmiye defteri, envanter defteri ve defter-i kebir tutmak zorundadırlar.Öte yandan mükelleflerin yasal defterlerinin kayıt zamanı ile ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 219. maddesinde işlemlerin, işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizamını bozmayacak şekilde en fazla on gün içinde kaydedilmesi gerektiği belirtilmekte, kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, işlemlerim bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmünde olduğu ancak bu kayıtların, işlemlerin esas defterlere en geç 45 gün içinde aktarılması gerektiği ifade edilmektedir.

Teknolojinin gelişimine paralel olarak muhasebe standartlarının da geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. 4731 sayılı yasa ile 30.12.2001 tarihinde VUK mükerrer 242. maddesi 2. bendine aşağıdaki tanımlar fıkra olarak eklenmiştir. Buna göre,

·          Elektronik Defter: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

·          Elektronik Belge: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünüdür.

·          Elektronik Kayıt: Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini ifade eder.

3- BİLANÇO USULÜNE TABİ MÜKELLEFLERDE DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN YENİ  DÜZENLEMELER:

Maliye Bakanlığı yukarıda belirlenen yetkilere dayanarak, yasada tanımlanan elektronik belge ve kayıtlarla ilgili muhasebe sistemi uygulama genel tebliğ taslağı ile 2 yeni düzenleme getirmeyi öngörmektedir.  

3.1- Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Vergi Mükelleflerinin Muhasebe Kayıtlarını Bilgisayar Programları Aracılığı İle Oluşturma Ve Saklama Zorunluluğu : 

Muhasebe programları ile ilgili öngörülen düzenlemeler aşağıda maddeler halinde izah edilmiştir: 

1.       Bilanço esasına göre defter tutan vergi mükelleflerinin muhasebe kayıtlarını oluşturmaları sırasında kullanacakları bilgisayar programlarını serbestçe seçebilmeleri öngörülmüş, ancak bu programların  Tebliğde belirlenen gereksinimlerini karşılamaları gerektiği ifade edilmiştir. 

2.       Bilanço esasına göre defter tutan vergi mükelleflerinin kullancakları muhasebe programlarına ait işleyiş tarzı, kayıtların saklanmasında kullanılacak formatlar ve veritabanı konusunda tebliğde herhangi bir sınırlama yapılmamış, mükelleflerin belirlenen içerikteki kayıtları mevcut veya temin edecekleri bilgi sisteminin yapısına göre oluşturup saklayacakları ifade edilmiştir.  

3.       Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin Vergi Usul Kanununa göre tutmak zorunda oldukları defterleri şimdiye kadar olduğu gibi tutmaya devam edecekleri, yasal süreler çerçevesinde muhafaza edecekleri ancak bu defterlere ait kayıtları tebliğde belirlenen koşulları içeren muhasebe programları aracılığı ile oluşturacakları belirtilmiştir. 

4.       Bu tebliğ ile bilanço esasına göre defter tutan vergi mükellefleri için, muhasebe programları aracılığı ile oluşturulan muhasebe kayıtlarına ilişkin veritabanı, veritabanı kayıtları veya diğer saklama ortamlarını Vergi Usul Kanununun yasal defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü 5 yıllık süre içinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak muhafaza için kayıtların Maliye Bakanlığına aktarımı söz konusu olmayıp, muhafaza işlemi tamamı ile mükelleflerin kendi bünyelerinde yapılacaktır. Muhafaza edilen verilerin inceleme veya başka herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen istenmesi durumunda ise mükellefler, istenen verilerin yaygın formatlardan en az birisi ile (.xls, .txt, .csv, xml...) aktarımı konusunda gerekli imkanlara sahip olacaktır.  

3.2-  Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Vergi Mükelleflerine İlişkin Kayıt Saklama Gereksinimleri: 

Bilanço esasına göre defter tutan vergi mükellefleri için tespit edilen kayıt saklama gereksinimleri aşağıdaki şekildedir.  

3.2.1- Satış Faturalarına İlişkin Kayıtlar  

Bilanço esasına göre defter tutan I’inci sınıf tüccarların, satmış oldukları mal veya sunmuş oldukları hizmet dolayısı ile düzenlemiş oldukları satış faturaları ile ilgili olarak, muhasebe programları aracılığı ile yapacakları kayıtlarda asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer vermesi gerekmektedir.

·          Fatura tarihi

·          Fatura seri-sıra no

·          Alıcının adı-soyadı/unvanı

·          Alıcının ticari bir işletme olması durumunda alıcıya ait vergi kimlik numarası (gerçek kişiler için vatandaşlık numarası)

·          Gerçek kişilere tüketim amacına yönelik olarak yapılan satışlarda fatura tutarının katma değer vergisi hariç ....... YTL’yi aşması durumunda alıcıya ait vergi kimlik numarası (vatandaşlık numarası)

·          Satılan herbir emtia veya sunulan herbir hizmetin nevi

·          Satılan herbir emtianın miktarı

·          Satılan herbir emtianın veya sunulan herbir hizmetin birim fiyatı

·          Satılan herbir emtianın veya sunulan herbir hizmetin toplam tutarı

·          Fatura üzerinde yer alan vergisel yükümlülükler ( KDV, ÖTV gibi)  

3.2.2- Alış Faturalarına İlişkin Kayıtlar  

Bilanço esasına göre defter tutan I’inci sınıf tüccarlar, temin etmiş oldukları mal veya hizmet dolayısı ile almış oldukları alış faturaları ile ilgili olarak, muhasebe programları aracılığı ile yapacakları kayıtlarda asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer vereceklerdir.

·          Fatura tarihi

·          Fatura seri-sıra no

·          Satıcının adı-soyadı/unvanı

·          Satıcıya ait vergi kimlik numarası (gerçek kişiler için vatandaşlık numarası),

·          Alınan herbir emtia veya hizmetin nevi

·          Alınan herbir emtianın miktarı

·          Alınan herbir emtia veya hizmetin birim fiyatı

·          Alınan herbir emtia veya herbir hizmetin toplam tutarı,

·          Fatura üzerinde yer alan vergisel yükümlülükler ( KDV, ÖTV gibi)  

3.2.3- Dönem Başı ve Dönem Sonu Emtia Stoklarına İlişkin Envanter Kayıtları  

Bilanço esasına göre defter tutan I’inci sınıf tüccarların, dönem başı ve dönem sonu emtia mevcutlarına ilişkin kayıtlarını her bir emtia ile ilgili olmak üzere asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutmaları gerekmektedir.  

·          Emtia cinsi

·          Dönem sonu ve dönem başı emtia miktarı

·          Herbir emtiaya ilişkin birim maliyeti

·          Herbir emtiaya ilişkin toplam tutarı  

3.2.4- Nakit Ödemelere İlişkin Kayıtlar  

Bilanço esasına göre defter tutan I’inci sınıf tüccarların, herhangi bir nedenden dolayı yapmış oldukları nakit ödemeleri ile ilgili muhasebe kayıtlarında asgari olarak aşağıda yer alan bilgilerin bulunması gerekmektedir.  

·          Lehine ödeme yapılanın adı, soyadı veya unvanı

·          Ödeme tutarının ..... YTL’yi aşması durumunda lehine ödeme yapılana ait vatandaşlık numarası veya vergi kimlik numarası

·          Ödeme yapılan döviz cinsi

·          Ödeme tarihi

·          Ödeme nedenine ilişkin açıklama

·          Ödeme tutarı

3.2.5- Ücret Ödemelerine İlişkin Kayıtlar 

Bilanço esasına göre defter tutan I’inci sınıf tüccarların yapmış oldukları ücret ödemelerine ilişkin kayıtlarda yer alması gereken asgari unsurlar aşağıdaki şekildedir. 

·          Ücret ödemesinin yapıldığı tarih

·          Ücret ödemesi yapılan kişinin adı-soyadı/ünvanı,

·          Ücret ödemesi yapılan kişiye ait vergi kimlik numarası (Gerçek kişiler için vatandaşlık numarası)

·          Ödenen ücretin brüt tutarı

·          YTL / Döviz cinsi

·          Ücret ödemesi üzerinden yapılan yasal kesintiler  

3.2.6. Alınan Çeklere İlişkin Kayıtlar  

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından alınan çeklere ilişkin olarak yapılacak muhasebe kaydında yer alması gereken asgari unsurlar aşağıdaki şekildedir.  

a) Çek düzenleyen kişiden (keşideci) alınmış ise;

·          Keşidecinin Adı-Soyadı/Unvanı

·          Keşideciye ait Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası

·          Çekin ait olduğu banka ve şube adı

·          Çekin bağlı olduğu hesap numarası

·          İbraz tarihi

·          Çek numarası

·          Döviz cinsi

·          Tutar

·          Açıklama  

b) Çek ciro yolu ile alınmış ise;

·          Çeki ciro edenin (ciranta) Adı-Soyadı / Unvanı

·          Çeki ciro edene ait Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası

·          Çeki düzenleyenin (keşideci) Adı-Soyadı / Unvanı

·          Çeki düzenleyene ait Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası

·          Çekin ait olduğu banka ve şube adı

·          Çekin bağlı olduğu hesap numarası

·          İbraz tarihi

·          Çek numarası

·          Döviz cinsi

·          Tutar

·          Açıklama  

3.2.7- Verilen Çeklere ilişkin Kayıtlar  

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından verilen çeklere ilişkin olarak yapılacak muhasebe kaydında yer alması gereken asgari unsurlar aşağıdaki şekildedir.  

a) Çeki mükellefin kendisi düzenliyorsa;

·          Çekin emrine veya nama yazılı olması durumunda alacaklının Adı-Soyadı / Unvanı

·          Çekin hamiline yazılı olması durumunda hamilin Adı-Soyadı / Unvanı

·          Alacaklının veya hamilin Vergi Kimlik Numarası veya Vatandaşlık Numarası

·          Çekin ait olduğu banka ve şube adı

·          Çekin bağlı olduğu hesap numarası

·          Düzenlenme tarihi

·          Çek Numarası

·          Döviz Cinsi

·          Tutar

·          Açıklama.  

b) Mükellef, daha önce ciro yolu ile temin etmiş olduğu çeki ciro ediyorsa;

·          Ciro edilen kişinin Adı-Soyadı/Unvanı

·          Ciro edilen kişinin Vergi Kimlik Numarası veya Vatandaşlık Numarası

·          Açıklama.  

3.2.8- Alıcı ve Satıcı Hesaplarına İlişkin Kayıtlar  

Bilanço esasına göre defter tutan I’inci sınıf tüccarların alıcılar veya satıcılar ile ilgili kayıtlarını her bir alıcı veya satıcıya ait alt hesaplarda takip etmesi gerekmektedir.  

3.2.9- Alacak Senetlerine İlişkin Kayıtlar  

Bilanço esasına göre defter tutan I’inci sınıf tüccarların alacak senetlerine ilişkin muhasebe kayıtlarında yer alması gereken asgari unsurlar aşağıdaki şekildedir.  

a)   Ellerinde bulunan alacak senetlerine ilişkin muhasebe kayıtlarında;

·          Borçlunun Adı-Soyadı / Unvanı,

·          Borçluya ait Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası,

·          Döviz cinsi,

·          Senedin düzenlenme tarihi,

·          Senet tutarı,

·          Senet vadesi,  

b)   Ciro yolu ile alınan senetler ile ilgili olarak yapılacak muhasebe kayıtlarında;

·          Asıl Borçlunun Adı-Soyadı / Unvanı

·          Ciro edenin Adı-Soyadı / Unvanı

·          Döviz cinsi,

·          Senedin düzenlenme tarihi,

·          Senet tutarı,

·          Senet vadesi,  

3.2.10. Borç Senetlerine İlişkin Kayıtlar

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından verilen borç senetlerine ilişkin muhasebe kayıtlarında yer alması gereken asgari unsurlar aşağıdaki şekildedir.  

a) Senedi mükellefin kendisi düzenliyorsa;

·          Alacaklının Adı-Soyadı /Unvanı,

·          Alacaklıya ait Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası,

·          Senedin düzenlenme tarihi

·          Vade

·          Tutar

·          Döviz cinsi

·          Açıklama  

b) Mükellef, daha önce ciro yolu ile temin etmiş olduğu senedi ciro ediyorsa;

·          Ciro edilen kişinin Adı-Soyadı/Unvanı

·          Açıklama.  

3.2.11- Banka İşlemleri İle İlgili Kayıtlar  

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından bankacılık işlemleri ile ilgili olarak yapılacak muhasebe kayıtlarının her bir banka hesabı itibari ile alt hesaplar aracılığı ile takip edilmesi esastır. Ayrıca banka hesabı üzerinden veya hesaba bağlı olmaksızın yapılan işlemler ile ilgili olarak (havale gönderme veya alma, EFT, virman, teminat mektubu verilmesi veya tahsil edilmesi ....) yapılacak muhasebe kayıtlarında aşağıdaki bilgilerin her bir işlem için ayrı ayrı yer alması gerekmektedir.

·          İşlem türü

·          Döviz cinsi,

·          İşlem tutarı,

·          İşlem tarihi

·          Açıklama  

3.2.12- Banka Kredilerine İlişkin Kayıtlar  

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından temin edinen banka kredileri ile ilgili muhasebe kayıtlarında asgari olarak yer alması gereken unsurlar aşağıdaki şekildedir.  

·          Kredi alınan banka ve şube adı

·          Kredi hesap numarası

·          Döviz cinsi

·          Kredi tutarı

·          Kredi vadesi

·          Kredi faiz oranı

·          Açıklama.  
 

4- ÖNGÖRÜLEN STANDARTLARA UYMAYANLARA UYGULANACAK MÜEYYİDE: 

a) Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 ncü maddesinde öngörülen özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.  

b) Oluşturulan muhasebe kayıtlarında yer alması gereken asgari unsurlar ile söz konusu kayıtların manyetik ortamda muhafazası ve istendiğinde ibrazına ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında değinilen Kanunun mükerrer 355 nci maddesinde öngörülen özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.  
 

5- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: 

Görüleceği üzere muhasebe sistemi uygulama genel  tebliğ taslağı, bir taraftan bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflere yasal defterlerinin yanısıra kanuni defter ve muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda saklama ve gerektiğinde ibraz etme zorunluluğu getirmekte, öte yandan  alış-satış faturası, nakit para, ücret, çek,senet,banka ve kaydi envanter gibi verilerin saklanması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Tebliğ taslağında öngörülen bu düzenlemeler bir mali milat niteliği taşımaktadır. Her ne kadar muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda izlenmesi konusunda Maliye Bakanlığı’na bir veri aktarımı öngörülmemiş olsa da, bu kayıtların Bakanlığın istediği bilgileri  içermesi zorunluluğu muhasebe programlarına belli bir standart getirecektir. 

Öte yandan makalemizin 3.2 bölümünde belirtilen alış-satış faturası, nakit para, ücret, çek,senet,banka ve kaydi envanter gibi verilerin tebliğ kapsamında Bakanlıkça her an incelenebilir olması, mükellefler açısından mali disiplini getirecek niteliktedir. 

Sonuç olarak vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve mali disiplinin sağlanması açısından bu tebliğin uygulamaya girmesi faydalı olacaktır. 

Not: Bu makale Kasım 2007 dönemi E-Yaklaşım Dergisi’nden iktibas edilmiştir.

 

26.11.2007

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM