YAZARLARIMIZ
Veysel Kayar
Yeminli Mali Müşavir
kayarv@hotmail.comMal Müdürlüğü Mükelleflerini Bekleyen Önemli Tehlike

Bu yazımızda Mal Müdürlüğüne bağlı olan Vergi Mükelleflerinin elektronik ortamda gönderdikleri bildirimler (Ba-Bs) ler le ilgili olarak süresinden sonra yapılan düzeltmelerle ilgili uygulanmakta olan özel usulsüzlük cezaları ele alınacaktır.

213 Sayılı V.U.K.nun 148,149 ve mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımları “Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile Mal ve Hizmet satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile bildirilmeleri hususunda gerekli açıklamalara 350,362,381 ve 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer verilmiş; bildirim verme yükümlülüğü bulunan mükelleflerin belirtilen hadlerin altında kalması sebebiyle bildirilecek alım satımları bulunmasa bile bu bildirim formlarını vermek zorunda oldukları ve verilme zorunluluğu getirilen bildirim formlarını elektronik veya kağıt ortamında belirtilen süre içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Kanunun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacağı açıklanmış bulunmaktadır.

Bilindiği üzere çoğu Mal Müdürlükleri yukarıda bahsi geçen bildirimleri elektronik ortamda internet üzerinden almaktadır. Mal Müdürlüğü mükelleflerinin internet ortamında vermiş oldukları bildirimler için daha sonra  yapmış oldukları düzeltmeler için mükerrer  213 Sayılı Vergi usul Kanunun 355 inci maddesinin

 “ Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5(2) oranında uygulanır.

hükmüne göre özel usulsüzlük cezası kesmek yerine 213 Sayılı Vergi Usul Kanu 376 Sıra No’lu Genel Tebliğin

5-Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükelleflerine bu tebliğ ve daha önceki tebliğlerle getirilmiş olan elektronik ortamda beyanname gönderme zorunluluğu, bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin Başkanlığımız internet sitesinden (www.gib.gov.tr) duyurulmasını izleyen otuzuncu günden itibaren başlayacaktır.”

Hükmüne göre Mal Müdürlüklerinin elektronik ortamda beyanname kabul etmesine rağmen henüz otomasyon sistemine geçmemiş oldukları gerekçesi ile Samsun Vergi dairesi Başkanlığının 21.12.2017 Tarih ve 73305916-105{355-1223}-E.153370 Sayılı özelgesi ile Vergi Usul Kanunu mükerrer 355 /1 göre, indirim uygulanmadan tam olarak kesilmesi hususunda görüş vermiştir.

İlgili özelgenin sonuç bölümü,

Buna göre, anılan maddede ,bildirim ve formların verilme sürelerine göre indirimli ceza kesilmesine yönelik yer alan hükümler ; yukarıda bahsi geçen yetki maddeleri çerçevesinde getirilen ve elektronik ortamda verilmesi gereken bildirim ve form verme yükümlülüğüne ilişkin olduğundan, Ba-Bs bildirim formlarını elektronik ortamda verme yükümlülükleri bulunmayan mükellefler için söz konusu indirimli cezaların uygulanması mümkün bulunmamaktadır. “

Şeklindedir.

Yani özetleyecek olursak elektronik ortamda bildirim kabul eden Mal Müdürlüklerinin Mükellefler tarafından elektronik ortamda daha önce verilmiş olan bildirimler için sonradan yapılan düzeltmeler Mal Müdürlüklerinin Otomasyona geçmedikleri gerekçesi ile mükerrer 355/ 5 maddesinde ki indirim oranında değil de 355/1.maddesine göre tam olarak uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Bu durumda, Maliye bakanlığı mükellefleri yanıltmış ve adalet ilkesine aykırı uygulama tesis etmiştir.

Bir mükellefinin elektronik ortamda beyanname kabul eden Mal Müdürlüğünün otomasyonlu vergi dairesi olup olmadığını bilme şansı bulunmamaktadır. Kaldı ki Vergi Usul Kanunun 376 Nolu Genel tebliği 18.10.2007 tarihinde yayınlanmış bu tarihlerde çoğu Mal Müdürlükleri zaten elektronik ortamda beyanname kabul edemiyorlardı. Mal Müdürlükleri daha sonraki tarihlerde elektronik ortamda beyanname kabul etmeye başlamışlardır. Elektronik ortamda beyanname kabul etmeye başlamaları mükellef açısından Otomasyona geçmiş olarak kabul edilmiştir. Mükellefin bunun aksini bilme şansıda zaten bulunmamaktadır.

Ayrıca Vergide adalet ilkesine göre aynı fiiili işlemiş olan iki ayrı mükellef için sırf vergi daireleri farklı olması nedeniyle iki ayrı tutarda Özel usulsüzlük cezasının uygulanmasında adalet bulunmamaktadır.

Sonuç olarak sonradan yapılan Ba-Bs düzletmeleri nedeniyle indirimsiz olarak Özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalan mükelleflerin olayı yargıya taşımaları, Yargının Vergide adalet ilkesine aykırı olan bu durumu düzelteceği inancındayız.

08.01.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM