YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comİşverenler İçin Çare Olacak Mı Torba Yasa!

ELAZIĞ VE MALATYA DA DEPREMDEN DOLAYI ENERJİ BORCUNA 1 YIL ERTELEME

Afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğalgaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresi ve kapsamı belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi faiz alınmayacaktır.(Anapara ödenecektir)

KİMLİK BİLDİRİMİ EKSİK YASAYA GİRİYOR İŞVERENLERİ UYARIYORUZ BU KONUDA ALT DÜZENLEME İHTİYAÇ VAR!

26.6.1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 6. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, yukarıda belirtilen süre içerisinde genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabilir. Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması durumunda üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında elektronik ortamda yapılan bildirimler, genel kolluk tarafından köy ve mahalle muhtarları ile paylaşılır."

Çözüm Önerisi

''5510 sayılı yasanın Ek 1. Maddesinde yapılacak ilave bir düzenlemeyle SGK’na yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimlerin 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanununa göre yapılmış sayılması da yeterli görülüp,geçmişe dönük uygulamalarında aynı şekilde kabul edilmesi yönünde bir düzenleme işverenlerin bu yönde sıkıntılarını ortadan kaldıracaktır.''

''elektronik bildirim ile birlikte,emniyet/jandarma sisteme düşülmesi için işveren e-devlet şifresi ile işlem yükü ortaya çıkacaktır yada emniyet/jandarma için şifre alımı gibi ekstra iş yükü''

Özellikle sanayici için bu yük kaldırılması gerekir.

İktidar vekilleri bu konuda ilave düzenleme yapması gerekir,işverenleri bürokrasi boğmadan.

MYKK BELGE MASRAFLARI "31.12.2021" şeklinde değiştirilmiştir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2021 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti (…) (1) Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

AHİLİK SANDIĞI ESNAF ODALARI İSTEGİ DOĞRULTUSUNDA ERTELENİYOR

"GEÇİCİ MADDE 22- Ek 6. madde hükümleri ile 5510 sayılı Kanundaki Esnaf Ahilik Sandığına ilişkin hükümler 1.1.2021 tarihine kadar uygulanmaz."

ASGARİ ÜCRET TEŞVİKİ KOPYA YAPIŞTIR GELİYOR!(İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN FİNANSE EDİLİYOR)

31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 80- Bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kollan hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2019 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128 Türk Lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayışım geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

**Sigorta Primine Esas Kazancı 2019 yılında 3.840 TL. ve altında bildirilenler için toplam prim ödeme gün sayışım geçmemek üzere....

b) 2020 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2020 yılı Ocak ila Aralık aylan/dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

**30x2,5=75 LİRA TEŞVİK VAR

Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutan 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 Türk Lirası olarak esas alınır.

**SENDİKALI İŞYERLERİNDE  256X30=7.680 TL.SPEK olan işverenleri içinde teşvik devam ediyor

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı Ocak ila Kasım aylan/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

  • Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,
  • şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan ,
  •  sigortalıların prime esas kazançlarını 2020 yılı Ocak ila Aralık aylan/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.
  • İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2020 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği,
  • sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,
  • Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlanın 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun ek 14. maddesi hükümleri uygulanmaz.

Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır. 2019 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2019 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

3213 sayılı Kanunun ek 9. maddesi uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan "linyit" ve "taşkömürü" çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç 341 Türk Lirası(10.230.-TL. SPEK) olarak ve 2019 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50'sini geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz.

4734 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.

2020 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir."

İŞVERENLER DE BURADA DİKKAT KESİLMESİ GEREKİR!

Sigortalıların prime esas kazançlarını 2020 yılı Ocak ila Aralık aylan/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

BURADA ASLINDA İŞVERENLERİN KASIT VE KUSURU ARANMALIDIR.

BU KONUDA BİR ÇOK İŞVEREN MAĞDUR VE MAĞDUR OLACAK YOL YAKIN İKEN DÜZENLEME YAPILARAK GEÇMİŞE YÖNELİKTE BİR HAK VERİLMESİ GEREKİR.

2016 ila 2019 yılları arasında Asgari ücret teşvikinden sadece prime esas kazançlarının eksik bildirilmesi nedeniyle denetimler de tespit edilmesi halinde ,eksik sigorta primlerini tebliğden itibaren ek süre verilerek, gecikme zammı ve faizi ile ödenmesi durumunda teşviklerin tamamı o sürelerde geçerli sayılması,Kanun tarihinden önceki süreler içinde,teşviki iptal edilenler için düzeltmelerde ise, bu haktan yararlanmak için yayımı tarihinden ek süre verilmesi gerekir.

TİSK bu şekil de bir düzenleme için Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile fikir alışverişi yapması gerekir.

Bunun içinde kanun nezdinde 5510 SS ve GSSK geçici yada ek madde konulmalıdır.

19.02.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM