YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comİş Kazası İdari Para Cezası Uygulanması SGK Teşvikini Etkiler Mi?

6331/14 Maddesinde ;

''İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.'' bildirilmesi istenir.

6331/26/e-14'üncü maddeye göre İdari Para Cezaları belirlenmiştir.

Bu Kanunda belirtilen idari para cezaları, 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları hariç gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir.

6331/26-2 Bendinde;

6331 sayılı Kanunda  belirtilen idari para cezaları, 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları hariç gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir.

Kanunda net yazılmıştır.14'üncü madde ile ilgili İdari Para Cezasını ''İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ VERMEYECEKTİR''

14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için uygulanan idari para cezaları hariç tahsil edilen idari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.

SGK TAM YETKİLİ!

14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumunca verilir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen idari para cezalarının tebliğ, itiraz ve tahsilinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümleri uygulanır.

İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde SGK ya da SGK ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde SGK itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. SGK itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir.

İdarî para cezalarının, SGK  itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun 3/4 tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez.

Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren 15  gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

İdarî para cezaları 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

 Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar.

İdarî para cezaları hakkında, bu Kanun ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI

Kanun Maddesi

Ceza Mad.

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil

2020 yılı için uygulanacak temel  ceza miktarı (Yeniden Değerleme Oranı %22,58)

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %22,58)

 

 

Açıklamalar

 
 

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri

10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

 

AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)

TEHLİKELİ (%25 artırılarak)

ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)

TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak)

AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak)

TEHLİKELİ  (%100 artırılarak)

ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)

 
 

26/1-e

14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek.

4.688

4.688

5.860

7.032

4.688

7.032

9.376

7.032

9.376

14.064

TL

 

Yukarıdaki yazılan cezalar Kanunda yazıldığı üzere SGK tarafından uygulanacak,SGK Cari Hesap Kartımıza borç olarak işlenecektir.

TEŞVİK YASAKLISI OLMASA DA İPC TEŞVİKLİ PRİME DE ENGEL OLABİLİR

Sigorta primine esas olan teşviklerde %5 için;

İşverenlerin SGK  prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır.

6111 sayılı teşvikte Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

İşbaşı eğitim programı teşvikinde Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

4447/Geçici Madde 19 -20 Teşvik;

Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz.

İŞVERENLER BUNU YAPIN GEREKSİZ İPC KURTULUN!

İşverenlerin/işveren vekillerinin www.sgk.gov.tr adresinden girerek Kurum internet sayfasında yer alan ve  belirtilen adresten kendilerine ait ;

cep telefon numaralarını ,

 e-mail adres bilgilerini giriş yapmaları halinde işyerlerinde çalışan sigortalılarına, sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen raporlar ve bu raporlara ilişkin çalışılmadığına dair bildirim girişi yapmaları hususunda mesaj gönderilir. 

SONUÇ:

6331 Sayılı Kanun'a göre uygulanan İPC ,14.Maddesinin ayrık tutulması özellikle bunun İPC SGK tarafından uygulanması ve 5510 Sayılı Kanunla şeklinin belirlenmesi,Cari Kart borç olarak işlenmesi teşviklerinizi engeller nitelikte olacaktır.

İPC tebliğleriniz işverene  SGK bildirimleriniz yaptıktan sonra da olsa gelebilir, tedbiri elden bırakmayınız,zaman zaman cari kartınızı kontrol ediniz ve sgk hastalık,analık ve iş kazası bildirim mesajlarına dikkat ediniz.

18.02.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM