YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comİtfaiyeciler İçin 90 Gün Fiili Hizmeti Teklifi Gelir Mi?

Bugünlerde Orman Yangınları başta olmak üzere bir çok felaketle canları pahasına mücadele eden itfaiyeciler için fiili hizmet zammı 5510/41 Maddesinde 60 gün olarak düzenlenmiştir.

Bu süre brüt olarak veriliyor ,peki neti ne oluyor onu da yazımızda göreceksiniz.

Şehit olan itfaiyeciler var.Ancak  60 gün fiili hizmetin yetersiz olduğunu haklarının 90 gün fiili hizmet olması gerektiğini her zaman dile getirmelerine rağmen maalesef  dikkate alınmamasından üzgünler itfaiye çalışanları.

Çıkan yangında yaralı hayatları kurtarırken kendisi de aşırı dumandan zehirlenen itfaiyeciler olduğu gibi,vefat edenler de var.

Göreve giderken aracın devrilmesiyle vefat eden itfaiye erleri.

Bütün bu acıları görmezden gelinmemesi gerekir.

GÖREVLERİ

a.)Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

b.)Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

c.)Su baskınlarına müdahale etmek,

d.)Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

e.)27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,

f.)5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

g.)Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

h.)Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

ı.)Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

j.)Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

k.)Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

l.)İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

m.)İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

n.)Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

ÇALIŞMA SÜRELERİ

Yerel yönetimlerde Belediye Başkanları emrinde 7/24 saat hazır kıta çalışırlar.

1) İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra tespit olunur.

2) İtfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

3) Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan işçilere, önceden rızaları alınmak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

ÜNVANLAR ASKERİ TERİMLER

Belediye itfaiye teşkilatında çalışan itfaiye eri, itfaiye çavuşu, itfaiye amiri, itfaiye şube müdürü, itfaiye müdürü ve itfaiye daire başkanı yangın personelidir. Bu personel, bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir.

5510 SS ve GSSK GÖRE İTFAİYECİLER FİİLİ HİZMET ZAMMI NEDİR?

Kanunun fiili hizmet süresi zammına ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılar

5510/ 4-1(a/İŞÇİ) ve (c/MEMUR) bentleri kapsamında 40. maddede yer alan tablonun  15 numaralı sırasında belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışanlar 2008 yılı Ekim ayı başından fiili hizmet süresi zammından yararlandırılır.

Kapsamdaki İşler/İşyerleri

Kapsamdaki Sigortalılar

Eklenecek Gün Sayısı

15) İtfaiye veya yangın söndürme işleri

Yangın söndürme işlerinde çalışanlar.

60

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapsamdaki İşler/İşyerleri

Kapsamdaki Sigortalılar

Eklenecek Gün Sayısı

Prim Ödeme Gün Sayısına Ekleme

EMEKLİLİK YAŞINDAN İNDİRİM İÇİN GEREKLİ GÜN SAYISI

EMEKLİLİK YAŞINDAN İNDİRİLECEK SÜRE

FİİLİ HİZMET TESBİTİNDE DİKKAT EDİLECEK SÜRELER

15) İtfaiye veya yangın söndürme işleri

Yangın söndürme işlerinde çalışanlar.

60

5yıl

3600 GÜN

3 yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammının yarısı

17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri

 

5510/40. maddesi kapsamında sayılan iş veya görevlerde çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi, yasada belirtilen işyerlerinde ve belirtilen işleri fiilen yapması koşullarının birlikte gerçekleşmesine bağlı bulunmaktadır. 4-1(a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan ve tabloda belirtilen işleri yapmaları nedeniyle işlerin risklerine maruz kalan sigortalılar yararlandırılacaktır.

Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması için sayılan işyerlerinde çalıştıkları halde, söz konusu işleri/görevleri yapmayan veya sayılan işleri/görevleri yaptıkları halde, söz konusu işyerlerinde çalışmayan sigortalıların işyeri ve iş koşulu şartı bir arada yerine gelmediğinden fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına imkan bulunmamaktadır.

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan işyerlerinde çalışan sigortalıların çalışılan ayın bazı günlerinde kapsam dışı işlerde geçen süreleri ile kapsamda olan işlerde fiilen çalışmayarak risklerine maruz kalmadıkları 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri Kanunun 40. maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Günlük çalışma süresinin bir bölümünde fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde çalışan sigortalılar çalıştıkları sürelerle orantılı olarak fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacaklardır. Gönderilecek belgenin dönemine ait yapılan hesaplama sonucunda, fiili hizmet süresi zammı kapsamında geçen çalışma günlerinin küsuratlı çıkması halinde bu süre tam güne iblağ edilecek, söz konusu belgenin dönemine ait fiili hizmet süresi zammının küsuratlı çıkması halinde ise tama iblağ yapılmayacaktır. Ancak, tama iblağ işlemi sigortalının hizmet bildirimi veya emeklilik işlemlerinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacaktır.

Kontrol, denetim ve idareciliğin gerektirdiği gözlem ve benzeri amaçlarla süreklilik arz etmeyen kısa süreli çalışmalar, bu işlerin fiilen yapılmayıp işin yönetim görevinin yapılması ile söz konusu işleri yapmakla birlikte işin otomasyonla yapılması, ileri teknolojilerin kullanılması gibi sebeplerle iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınarak, riskin ve zararlı faktörlerin etkilerinin ortadan kalktığı durumlarda sigortalılar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmayacaktır.

Örnek

Yangın söndürme işinde fiilen çalışan sigortalının, bir yılda 1348 saat söz konusu işlerde çalışması halinde, 1348 / 8 = 168,5 gün fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalıştığı gün sayısı bulunur. Gün küsuratları tama iblağ edileceğinden 169 gün olarak değerlendirilir. Bu sigortalının yılın tamamında (360 x 8 = 2880 saat) söz konusu işlerde çalışması halinde bir yıl için en fazla 60 gün fiili hizmet süresi zammı alması gerektiğinden, Kanun kapsamında geçen 169 günlük çalışmasına karşılık verilecek fiili hizmet süresi zammı; FHZ Süresi = 169 x 60 / 360 = 28,1 gün olur.

 Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulamasında, hesaplanan fiili hizmet süresi zammı;

İtfaiye veya yangın söndürme işleri /işyerlerinde için 5 yılı, geçmemek üzere prim ödeme gün sayısına eklenecektir.15. sıralarda yer alan sigortalılar için ise yine 3 yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammının yarısı,emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir.

Kanunla yaştan yapılacak indirim süresinin hesabı, toplam prim ödeme gün sayısına eklenen sürenin yarısı şeklinde belirlendiğinden yaş hadlerinden yapılacak indirim süresi; prim ödeme gün sayısına 5 yıl ilave edilenler için de 2,5 yılı geçemeyecektir. Diğer bir ifade ile 5510 sayılı Kanunun 40. maddesi gereği yaştan düşülecek sürenin tespitinde, prim ödeme gün sayısına ilave edilen sürenin yarısı esas alınacaktır.

SONUÇ:

7/24 esası ile çalışan yukarıdaki görevleri yapan bir itfaiye erinin fiilen yangına müdahale süreleri eklendiğinde ,üstüne üstlük hayati riski ölümle burun buruna olan bu insanlara 90 gün değil 60 gün fiili hizmet zammı verilirken fiili çalışma süresine endekslenen bir fiili hizmet ile mağdur olmaktadır.

360 güne karşılık 60 gün alamıyor,örnekte görüldüğü gibi 30 gün bile alması hayal gibi görünüyor.

05.08.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM