YAZARLARIMIZ
Ufuk Ünal
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
E. Sosyal Güvenlik Denetmeni
ufuk-unal@hotmail.comŞubat Ayı Gün Bildirimleri Nasıl Yapılmalı?

1. GİRİŞ

İşçilerin ay içindeki çalışmaları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86. maddesine göre elektronik ortamda işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmek zorundadır.

Yapılan aylık prim hizmet belgesi bildirimlerinde, aylık(maktu) ücretle çalışanlar için ücretsiz izin ve mazeretsiz devamsızlık halleri haricinde 30 gün olarak yapılması gerekirken, günlük veya saatlik çalışanlar için ise fiili çalışmalarının bulunduğu günlere hakkedilen hafta tatili günleri eklenerek yapılmalıdır.

Kısmi süreli çalışanlar için ise 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesine göre kısmi süreli iş sözleşmesinde belirtilen aylık toplam çalışma süresi, ay içerisinde çalışılabilecek toplam çalışma saat sayısının üçte ikisinden küçük olması durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesi kapsamında değerlendirilecek, sigortalının bildirilecek gün sayısı ise aylık toplam çalışma süresinin, 7,5’a bölünmesi sonucu hesaplanacaktır.

2020/20 sayılı Genelgeye göre “Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir.”

2. ŞUBAT AYI BİLDİRİMLERİ

2.1. Tam Çalışma  

Şubat ayı içinde sigortalının aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması veya işyerinin başka bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, sigortalının hizmetlerinin kesintisiz olması, başka bir ifade ile aylık tam ücrete hak kazanmış olması halinde, Şubat ayı içindeki nakil tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin prim gün sayılarının toplamının 30 olması gerekmektedir.

2.2. İşyerinin Nakil Hali

İşyerinin veya sigortalının nakli nedeniyle Şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve nakil sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30 güne tamamlanması için gerektiğinde,

Eski işyerindeki prim gün sayısına Şubat ayının 29 çektiği yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün ilave edilecek ve e-Bildirgede işten ayrılış tarihi seçilmeksizin arta kalan günler için “DİĞER” kodu ile eksik gün bildirilecektir.

Ancak, 28 çeken Şubat ayları için, ayın 26’sı ile 27’sinde eski işyerinden çıkıldı ise ilave 2 gün eski işyerine eklenemeyeceğinden yeni işyerindeki prim gün sayısına eklenecek ve e-Bildirgede işe giriş tarihi seçilmeksizin arda kalan günler için “DİĞER” kodu ile eksik gün bildirilecektir.

Yine, 29 çeken Şubat ayları için ayın 28’inde eski işyerinden çıkıldı ise ilave 1 gün eski işyerine eklenemeyeceğinden yeni işyerindeki prim gün sayısına eklenecek ve e-Bildirgede işe giriş tarihi seçilmeksizin arda kalan günler için “DİĞER” kodu ile eksik gün bildirilecektir.

Örneğin, (C) Limited Şirketinin işyerini 27/02/2022 tarihinde kapatarak 28/02/2022 tarihinde İzmir’den İstanbul’a taşıdığı ve nakil dolayısıyla İstanbul’da 28/2/2022 tarihi itibariyle yeni bir işyeri dosyası tescil ettirdiği varsayıldığında, şubat ayı içindeki çalışmaları tam olan ve aylık tam ücrete hak kazanan sigortalıların her iki işyerinden bildirilecek prim ödeme gün sayılarının toplamının 30 olabilmesi için;

-Eski e-Bildirge şifresi ile 27 gün üzerinden

-Yeni e-Bildirge şifresi ile 1+2=3 gün (25 gün “DİĞER” neden ile eksik gün bildirilecek) üzerinden bildirim yapılabilecektir.

2.3. Ay İçinde İşe Girme/Ayrılma

Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. Aynı şekilde işe girişlerde de kişinin giriş tarihinden itibaren parmak hesabı yapılarak çalıştığı günler hesaplanacaktır.

Örneğin bir işyerinde çalışan (A) sigortalısının, 22/02/2022 tarihinde işe giriş bildiriminin yapılması durumunda kişi adına 7 gün bildirim yapılması gerekirken, (B) sigortalısının 14/02/2022 tarihinde işten ayrılması durumunda kişi adına 14 gün bildirim yapılması gerekecektir.

2.4. Ay İçinde Çalışılmayan Günlerin Bulunması

Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örneğin, bir işyerinde çalışan (A) sigortalısının, 2022/Şubat ayında 8 gün ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 28 gün bulunması ve sigortalının 8 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, bahse konu sigortalının 2022/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 20 olacaktır.

28.02.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM