YAZARLARIMIZ
Ufuk Doğruer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
udogruer@turmob.org.trBağımsız Denetim / Belirsiz Denetim

Bağımsız denetim,

KAYİK olarak işlem görecek ve bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin kıstaslar, 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/5973 sayılı BKK ile 2012/4213 sayılı BKK ’nda değişiklik yapılmak sureti ile değiştirilmiştir. 
Kıstaslar aşağıdaki şekilde güncellenmiştir;
a-      Aktif toplamı 75.000.000,00 TL ve üzeri
b-     Yıllık net satışları 150.000.000,00 TL ve üzeri
c-      Çalışan sayısı 250 ve üzeri

Bu tutarların değişmeden önceki hali;

a-      Aktif toplamı 150.000.000,00 TL ve üzeri
b-     Yıllık net satışları 200.000.000,00 TL ve üzeri
c-      Çalışan sayısı 500 ve üzeri olarak yürürlükte idi.

Bu kapsamda

“· Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.

· Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır.

· Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır.”

“Bağımsız denetime tabi olup olmama testi için, son iki yıla ait finansal tablolar olan 31.12.2012 ve 31.12.2013 tarihli bilanço ve gelir tabloları ile ilgili dönemlere ait ortalama personel sayıları belirlenecek, sonuçlar belirlenen hadlerin üzerinde ise şirket denetim kapsamına girmektedir. Şirket genel kurulu / ortaklar kurulu 2014 yılı içinde yapacağı toplantı ile bağımsız denetim kuruluşunu belirlemelidir.”

Belirsiz denetim,

Aktif büyüklük ve ciroları kıstasların altında kalıp kapsam dışı kalan anonim şirketler.

İzninizle, üzerinde yıllarca çalışılan ve ticari hayatımızın üzerine bir güneş gibi doğan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ilginç olduğunu düşündüğüm birkaç maddesine değinmek istiyorum.

Bilindiği üzere 11.04.2013 tarih ve 6455 sayılı torba kanun ile TTK ’nın 397.maddesine ilave yaparak, “MADDE 80 – 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(5) Dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan anonim şirketler ile 4572 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları bu fıkra hükümlerine göre denetlenir. Denetime ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Kanunun denetçinin sorumluluğuna ilişkin hükümleri, bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilere de kıyasen uygulanır.”  kapsam dışında kalan bütün anonim şirketler denetim kapsamına alındı.

Ancak bu yazının hazırlandığı tarih (19 Mart 2014) itibarıyla, kanunda bahsi geçen denetim yönetmeliği ile ilgili bakanlık sessizliğini koruyor.

*İşin ilginç tarafı, TTK MADDE 409- (1) Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.” 

Sonuç; 2013 yılına ait genel kurul en geç 31.03.2014 tarihine kadar yapılmalı.

*Diğer bir ilginçlik, TTK MADDE 397- (1) Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. (2) Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir.”

Sonuç; 31.03.2014 tarihine kadar yapılması gereken 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında denetim raporunun hazır olması gerekmektedir. Aksi halde finansal tablolar yok hükmünde dir !  Denetim raporunun hazır olabilmesi için, şirketin bu genel kurul toplantısından önce yapacağı başka bir genel kurul toplantısı ile önce denetçisini seçmeli (TTK MADDE-399) ve denetçinin bu süre içerisinde TMS/TFRS ’ye uygun denetim raporunu genel kurula teslim etmesi gerekmektedir.

Haydi, kolay gelsin.

21.03.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM