YAZARLARIMIZ
Dr. Ufuk ÖZDEMİR
Yeminli Mali Müşavir
ufuk@proymm.comDilekçeler De Artık İnternetten

340 sıra no’lu vergi usul kanunu genel tebliği ile Bakanlık beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğu mükellef grupları, faaliyet konuları ile beyanname çeşitleri itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya yetkili bulunmaktadır.

Bu Tebliğe göre; 

1- Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadır. Vergi dairelerinin tam otomasyona geçirilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmekte olup, bu dairelerin sayısı sürekli olarak arttırılmaktadır. Bu nedenle hangi vergi dairelerinin tam otomasyona geçmiş olduğu, Gelirler Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (www.gelirler.gov.tr) güncel olarak izlenebilir.  

2- Uygulamanın başlangıç aşamasında, sadece cari döneme ait beyannameler elektronik ortamda gönderilebilecektir. 

3- Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulanmasına 01 Ekim 2004 tarihinden itibaren başlanılacaktır. Bu nedenle, Eylül 2004 dönemine ait olup 01 Ekim 2004 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden aşağıda belirtilenler elektronik ortamda gönderilebilecektir.  

a) Katma Değer Vergisi Beyannameleri (1 ve 2 no.lu),  

b) Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2a beyannamesi hariç),  

c) Muhtasar Beyanname,  

d) Damga Vergisi Beyannamesi,  

e) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi,  

f) Özel İletişim Vergisi Beyannamesi,  

g) Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi.

h) Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamesi.
 

ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR  

1- Beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecek mükellefler ile aracılık yetkisi verilen meslek mensupları, her bir beyanname türü için ayrı ayrı hazırlanmış beyanname doldurma programlarını Gelirler Genel Müdürlüğü internet sitesine bağlanarak kendi bilgisayarlarına ücretsiz olarak yükleyeceklerdir. Beyanname doldurma programları, mevzuatta meydana gelecek değişiklikler dikkate alınarak sürekli güncel tutulacaktır. Dolayısıyla, beyannamelerin şeklinde herhangi bir değişiklik olması halinde, mükelleflerin ve meslek mensuplarının en son versiyonu kullanmaları gerekecektir.  

2- Elektronik beyanname doldurma programları, birkaç bilgi girişiyle beyannamenin ilgili satırlarını otomatik olarak hesaplayıp dolduracak şekilde hazırlanmış olup, kendi içinde matematiksel kontrollere de yer verilmek suretiyle, mükelleflerin ve meslek mensuplarının beyannamelerini kolaylıkla doldurmaları ve matematiksel hataların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.  

3- Elektronik beyanname programlarının internet sitesinden alınıp bilgisayarlara yüklenilmesi, beyannamelerin doldurulması, gönderilmesi ve programın kullanımında dikkat edilecek diğer hususlar, ekran görüntülerini de içerecek şekilde hazırlanacak kullanıcı el kitapçıklarıyla internet ortamında mükelleflere ve meslek mensuplarına ayrıca duyurulacaktır.  

4- Mükelleflerin ve meslek mensuplarının kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak gönderecekleri beyannameler, sistem tarafından ön kontrolleri yapıldıktan sonra kabul edilecektir. Gönderilen beyannamelerde hata tespit edilmesi halinde, bu hatalar hatanın kaynağı ile birlikte mükellef veya meslek mensubuna elektronik ortamda hemen bildirilecek ve söz konusu hatalar düzeltildikten sonra tekrar aynı şekilde gönderilecektir.  

Vergi İdaresine gönderilen beyannamelerin geçerliliği ve matematiksel hata içermediği sistem tarafından saptandıktan sonra, beyannameyi gönderen mükellef veya meslek mensubunun ekranından onay vermesi istenecektir. Onaylama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte beyanname idareye verilmiş sayılacaktır. Beyannamenin kanuni sürede verilen beyanname olarak kabulü için onaylama işleminin en geç beyannamenin verilmesi gereken son gün saat 24:00'den önce tamamlanmış olması gerekmektedir.  

5- Onaylama işlemi tamamlanan beyannamelere ait tahakkuk fişleri aynı anda kesilecek ve ekran görüntüsü olarak mükellefe veya meslek mensubuna gönderilecektir. Bu gönderiyle birlikte tahakkuk fişinin mükellefe tebliğ işlemi de tamamlanmış olacaktır. Mükellef veya meslek mensupları diledikleri takdirde tahakkuk fişinin bir örneğini kendi yazıcılarından kağıt olarak alabileceklerdir.  

Elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ait tahakkuk bilgileri, vergi tahsil yetkisi verilmiş bankalara da açılacak olup, mükelleflerin tahakkuk eden vergilerini bilgisayar ortamında hesaplarının bulunduğu bankadan ödemeleri de mümkün olabilecektir.  

6- Elektronik beyanname gönderme yetkisi verilen meslek mensupları, müşterilerinin istemeleri halinde, elektronik ortamda gönderdikleri beyanname ve buna ait tahakkuk fişini, elektronik ileti olarak veya kağıt ortamında kendi yazıcılarından alarak müşterilerine vermek zorundadırlar.  

7- Beyannamelerin teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün olmaması halinde, kanuni sürenin son gününe kadar bağlı bulunulan vergi dairesine posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi veya elden verilmesi gerekmektedir. Herhangi bir gecikmeye ve mağduriyete neden olmamak için meslek mensuplarının ve mükelleflerin, elektronik beyannamelerini beyannamenin verileceği son günü beklemeksizin göndermeleri yararlı olacaktır.  

8- Elektronik beyanname programları, e-beyanname ile birlikte verilmesi gereken bilgi, belge ve listelerin de elektronik ortamda düzenlenerek gönderilebilmesine imkan verecek şekilde hazırlanmıştır. Bununla birlikte bazı belge ve raporların, bu aşamada elektronik ortamda alınması mümkün bulunmadığından, e-beyanname gönderme programında yer almayan belge ve raporlar dilekçe ekinde beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine verilecektir.  

Bu çerçevede, imzalanmış/tasdik edilmiş olan e-beyannameler imzalayan/tasdik eden meslek mensuplarınca gönderilecektir.  

3- Elektronik beyanname göndermeye aracılık etme konusunda yetki almış meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmek için müşterisiyle (Ek :3)'de yer alan sözleşmeyi, beyannamelerini münferit olarak elektronik ortamda göndermek isteyen mükelleflerle de (Ek :4)'de yer alan sözleşmeyi imzalamak ve bu sözleşmelerde belirtilen hükümlere uymakla yükümlüdürler.  

4- Kağıt ortamda düzenlenip verilen beyannamelerle elektronik ortamda düzenlenip gönderilen beyannamelerin hukuki sonuçları itibariyle hiçbir farkı bulunmamaktadır. Buna göre, meslek mensuplarının beyannamelerin düzenlenmesi, tasdik edilmesi ve imzalanmasına ilişkin olarak 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan sorumlulukları, elektronik ortamda düzenledikleri beyannameler için de aynen geçerli olacaktır.

Bakanlık bu tebliğ de temenni ettiği dilekçelerin de internetten verilmesinin altyapısını hazırlamış,Dilekçematik uygulaması ile vergisel iş ve işlemler gerçekleştirilirken uygulamada birliğin sağlanması ve en kısa sürede en az maliyetle  başvuru dilekçesinin hazırlanabilmesini amaçlamıştır.Ancak bence bu temenni dilekçelerin de internetten verilebilmesi durumunda geçerli olacaktır.

Günlük yaşantıda vergi dairesiyle olan işlemlerde sıklıkla kullanılan dilekçelerden önemli bir kısmı (38 adet) bu bölümde yer almaktadır. Mükellefler hangi konuda talepte bulunacaklarsa konuyla ilgili dilekçeyi seçip istenen bilgileri girerek göster butonuna basıp bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra çıktı almak suretiyle dilekçelerini hazırlayabilecekler,

ancak  bu dilekçeleri internetten gönderemedikten sonra bence çok anlam ifade etmemektedir.aşağıda ki dilekçe örnekleri dilekçematik uygulamasından faydalanarak çıkartabilirsiniz.


Aynı Vergi Dairesinin Sınırları İçinde Adres Değişikliği Dilekçesi

Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi

Ceza İndirim Talebi Dilekçesi

Ceza İndirim Talebi Dilekçesi ( Teminat Gösterilmesi Durumunda )

Defter Belge İbraz Dilekçesi

Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi

Ek Faaliyette Bulunma Dilekçesi

Gelir Tablosu ve Bilanço Tasdiki Talep Dilekçesi

İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe ( S.M.M. / S.M.M.M. )

İhbarnamenin Kaldırılması İçin Talep Dilekçesi

İşe Başlama / Bırakma Bildirimi - ÖN YÜZ

İşe Başlama / Bırakma Bildirimi - ARKA YÜZ

Kesin Teminat Mektubu Örneği ( 84 Sıra Nolu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğ )

Mahsup Talebi Dilekçesi

Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine İlişkin Dilekçe

Mükellefiyet Yazısı Talep Dilekçesi

Mükellefler Tarafından Kullanılan Belgelerin Tasdikine İlişkin Olarak Noterlerce Doldurulacak Bilgi Formu

Nakit İadeler İçin Banka Hesap No Bildirim Dilekçesi

Nakit İade Dilekçesi

Ödeme Kaydedici Cihaz Alma Yazısı İzin Dilekçesi

Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Talep Dilekçesi

Pişmanlık Talebi Dilekçesi

Stopaj Kesintisi Onayı Talep Dilekçesi

Şube İşe Başlama Dilekçesi

Vergi Levhası

Vergi Levhası Tasdik Bildirim Dilekçesi ( S.M.M. / S.M.M.M. ) 

Vergi Levhası Tasdik Ettirme Dilekçesi

Uzlaşma Talebi Dilekçesi


Evet kendini yenileyen ve yenilemeye devam eden meslek kitlesine doğru hızlı adımlarla gidiyoruz,nerden nereye,umarım e-devlet anlayışı içerisinde  bu dilekçelerde internetten verilebilir yakın zamanda. SSK, Bölge Çalışma, İstatistik formları, İş Kurumu bildirimleri v.b., internetten bildirimlerinin mümkün  olacağı bir gelecekte çalışma verimi ve kalitesi de artacaktır.

04.08.2007

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM