YAZARLARIMIZ
Dr. Ufuk ÖZDEMİR
Yeminli Mali Müşavir
ufuk@proymm.comGaranti Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir garanti belgesi.
 

Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu

İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.

Servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.


Garanti ve Tamir Süresi

Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya ilişik listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.

Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin 2 yıl olduğu kabul edilir.

Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı- üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar.

Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı–üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.


Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler

Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer alır:

a) İmalatçı- üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

b) Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

c) Fatura tarih ve sayısı,

d) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

e) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

f) Garanti süresi,

g) Azami tamir süresi,

h) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,

ı) Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,

i) Kullanım hataları,

j) Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,

k) Bakanlık izin tarihi ve sayısı.

Başvuru  İmalatçı-üretici veya ithalatçılar bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe veya merkezlerinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne başvururlar.

a) Bu Yönetmeliğe uygun şekilde Bakanlıkça bastırılmış 3 adet garanti belgesi örneği,
b)Yetkililerin noter onaylı imza sirküleri,
c) Firmaya ait Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin bir örneği,
d) Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu.

Malın bakım gerektirmemesi veya tamirinin mümkün olmaması ile yaygın olarak kullanılmaması durumlarında, kullanım ömrü süresince arızalanması halinde yenisi ile değiştirileceğinin imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından taahhüt edilmesi ve ürüne ait garanti belgesi üzerinde açıkça belirtilmesi kaydıyla, bu maddenin (c) bendinde belirtilen belge aranmayabilir. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karara bağlanır.

Gerek ilk başvuru ve gerekse model ilavesi sırasında ibraz edilen Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzları görüldükten sonra başvuruda bulunan firmaya iade edilir. Firma bu kılavuzları istenildiğinde ibraz etmek üzere saklamak zorundadır.
 

Dolayısıyla garanti belgesi öncesi satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmalıdır.
 

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ 

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak, Bakanlıkça tesbit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik, kadro, takım, teçhizat, yedek parça ve bunun gibi kriterler ile firmanın unvan ve merkez adresine göre düzenlenen ve her yıl vize edilen belgeyi, ifade eder.
 

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURULARI 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 15 ve 31 inci maddelerine dayanılarak Bakanlığımızca düzenlenen “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” eki listede yer alan sanayi mallarını imal ve/veya ithal eden firmalara, Genel Müdürlüğümüzce “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” verilmektedir.
 

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ MÜRACAATI SIRASINDA

İSTENİLEN BELGELER 

1) Dilekçe, internetten alınan başvuru numarası dilekçede yeralmalıdır. (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne), 

2) Bakanlıkça bastırılmış 3 adet Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,

(Her hizmet kapsamı için düzenlenecek belgeler Bakanlık’dan veya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden temin edilebilir.) 

3) 3 adet Servis İstasyonlarını Gösterir Liste,örnek aşağıda ki gibidir;


SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE 

İTHALATÇI / İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN  

UNVANI                  :

MERKEZ ADRESİ    :

TEL / TELEFAKS    : 

VERGİ NUMARASI :

E-MAİL ADRESİ    :

HİZMET KAPSAMI : 

 

 

YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN  

SIRA NO

UNVANI

HİZMET YERİ ADRESİ

YETKİLİNİN ADI SOYADI

TEL/FAKS

VERGİ NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğunu Onaylarız.

                                                                                                 İmalatçı-Üretici / İthalatçı

                                                                                                              Firma Yetkilisi

                                                                                                                İmza – Kaşe

 

4) Servis istasyonlarının; imal ve/veya ithal edilen ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standardına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu ve ayrıca başvuruda bulunan imalatçı-üretici ve/veya ithalatçıya hizmet verebileceğini gösterir, T.S.E.’den alınan veya Bakanlıkça düzenlenen uygunluk belgesi aslı veya  T.S.E. veya Bakanlıkça onaylı sureti veya aslının noter tasdikli örneği,  

5) İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçının noter tasdikli imza sirküleri.
 

İSTENİLEN BELGELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

1) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi alınacak mal veya mal grubunun ne olduğu dilekçede belirtilecektir. 

2) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgeleri “Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı” ile “Vize” bölümleri hariç olmak üzere Firma tarafından bilgisayar veya daktilo ile doldurulacaktır. Belge üzerindeki adres, Firmanın merkez adresi (ticaret sicilinde kayıtlı olan adres) olacaktır. Verilen Hizmet Kapsamı bölümüne, başvuruda bulunulan ürün grubuna ait T.S.E. tarafından düzenlenen Hizmet Yeri Yeterlilik  Belgesindeki veya Bakanlıkça tanzim edilen uygunluk belgelerindeki “Verilen Hizmet Kapsamı” belirtilecektir. 

3) Servis İstasyonlarını Gösterir Listede servisin unvanı, adresi, yetkilisi ve telefonu tam olarak doldurularak, kaşelenip imzalanacaktır. Burada belirtilen servis adresleri T.S.E. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeleri veya Bakanlıkça tanzim edilen uygunluk belgelerinde yer alan  “Hizmet Yeri Adresi”  ile aynı olacaktır. 

4) T.S.E. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerinin veya Bakanlıkça tanzim edilen uygunluk belgelerinin geçerlilik süreleri başvuru tarihi itibariyle dolmamış olmalıdır. T.S.E. hizmet standardı veya teknik düzenlemesi dilekçede belirtilen ürün grubuna uygun olmalıdır. 

5) TSE’den alınan Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerinde imalatçı –üretici ve/veya ithalatçının unvanı açıkça yazmalıdır. Servis istasyonu, imalatçı-üretici ve/veya ithalatçıya hangi Standard kapsamında hizmet veriyor ise unvan o standardın altına yazılmış olmalıdır.

Yine satış sonrası hizmet yeterlik belgesi müracatında yer alacak uygunluk belgesi için 

Satış sonrası hizmet yeterlilik için gereken TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi içinde aşağıdaki presüdür geçerlidir. 

 

TSE den yapılacak müracatlar için; 

1- Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli) 

2- Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli) 

3- Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde) 

4- Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme. 

HİZMET YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ Müracaat Formu doldurulduktan sonra bütün ekleri ile birlikte bir dosya içerisine yerleştirilerek o ildeki TSE Bölge Müdürlüğü/Mahalli Temsilciliği'ne teslim edilmelidir. 

özetlersek;Garanti belgesi müracatına gidecek işlemler, marka tescil belgesi  ile yoksa,marka tescil belgesi müracatının yapıldığına dair alınacak yazı ile  başlar,akabinde TSE den veya bakanlıktan alınacak uygunluk belgesi,bakanlıktan yapılacak satış sonrası hizmet yeterlik belgesi ve en nihayetinde garanti belgesi şeklinde bir iş akışı ile işlemler devam eder.
 

20.07.2007

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM