YAZARLARIMIZ
Dr. Ufuk ÖZDEMİR
Yeminli Mali Müşavir
ufuk@proymm.comAlüminyim'da KDV Tevkifat Polemiği

ALÜMİNYUM, (Al), Gümüş parlaklığında beyaz, özgül ağırlığı 2.56 (2.7) olan, 658°C’de eriyen, 2056°C’’de kaynamaya başlayan hafif metal. Çekme mukavemeti muhtelif durumlarda 7-18 kg/mm2. Uzama, muhtelif durumlarda %2-6 veya %20-35. Alüminyum metali, dövmeye, çekmeye; özel bir kaynak tozu ile kaynak yapılmaya uygun olup; ince tel şeklinde çekilebilir, en ince tabaka şeklinde haddelenebilir ve darbeyle işlenebilir. Açık havada ve inceltilmiş organik asitler etkisine karşı dayanıklıdır. Alüminyum, yumuşak olup, demirden üç kat daha hafiftir ve alüminyumun özgül ağırlığı bakırdan üç defa düşük olmakla beraber iletkenliği bakır iletkenliğinin %62' sine erişir. Alüminyum oksijene karşı büyük bir ilgisi olmakla beraber ince bir amorf alümin tabakası (Alüminyum oksit veya hidroksit) ile (0,1) korunursa havadan müteessir olmaz, suyu da bozundurmaz. Alüminyumun yumuşaklığı birçok uygulama alanında saf olarak kullanılmasına imkân vermez; bu bakımdan genellikle “hafif alaşımlar” adı verilen çeşitli alüminyum alaşımları yapılır. Üretim, gümrük, uluslararası ticaret ve alüminyumla ilgili örgütlerin sistemlerinden kaynaklanan, alüminyum sınıflandırmaları vardır.

Üretim aşamalarına göre alüminyum sınıflandırmasını aşağıdaki gibi yapmak mümkündür:

a)Döküm mamulleri (döküm ingotu, işleme ingotu, sürekli döküm levha, granüle alüminyum, toz alüminyum),
b) Hadde mamulleri (en az 6 mm kalınlığı haiz “sıcak levha” , 0.2 mm-6mm arasında olan “soğuk levha”, 7-200 mikron arasında kalınlığı olan “Folyo”)
c) Ekstrüzyon mamulleri (içi dolu profiller, içi boş profiller, alüminyum tel)
d) Parça döküm mamulleri (kum döküm mamulleri, kokil döküm mamullleri, basınçlı  döküm mamulleri)


ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİ;

Kullanım alanlarına, üretim teknolojilerine, ticari ve endüstriyel sistemlere bağlı olarak elde edilen ve bunlar dikkate alınarak tasnife tabî tutulmuş alüminyum mamûlleri.

Üretim teknolojisine bağlı olarak alüminyum;
( 1 ) Döküm ürünleri,
( 2 ) Hadde ürünleri
( 3 ) Ekstrüzyon ürünleri
( 4 ) Parça döküm ürünleri olmak üzere dört grupta toplanabilirler.

Döküm ürünleri, kendi gurubunda;

a) Döküm ingotu: Alaşımlı külçe, alaşımsız külçe, elektrik iletgeni ( ECG)

b) İşleme ingotu: Yuvarlak ve köşeli ingot ( Ekstruzyon ürünlerinin üretimlerinde kullanılır.)

c) Sürekli döküm levha ve çubuk

d) Granüle alüminyum

e) Toz alüminyum, olarak sınıflandırılır.

Hadde ürünleri de;
a) Sıcak hadde (6 mm ve daha üst kalınlıkta levha rulo)
b) Soğuk hadde ( 0,2 mm- 6 mm arasındaki levha, rulo, şerit, disk)
c) Folyo ( 7-200 mikron inceliğinde levha) olarak tanımlanırlar.

Ekstrüzyon ürünleri;
a) Çeşitli profiller
b) Alüminyum tellerden oluşurlar.

Parça döküm ürünleri ise;
a) Kum döküm ürünleri
b) Kokil döküm ürünleri
c) Basınçlı döküm ürünleri gibi üçe ayrılabilirler.

 
Özellikle gelecekteki kullanım alanlarının dikkate alınması ile yapılan ve ülkemiz “Gümrük tarife ve istatistik pozisyonu” nda ( GTİP) esas alınan alüminyum ürünleri sınıflandırılması şu şekildedir: Külçe; alüminyum toz ve pullar; ekstruzyon ürünleri; levha, iletkenler; folyo; döküm ürünleri.

Bakanlık 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde 104 Seri Nolu kdv genel tebliğinin (2.1) bölümünde yapılan düzenleme ile tevkifat kapsamına alınan alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde tevkifat uygulamasının, 1 Temmuz 2007 tarihinden itibaren yapılacak teslimlerde geçerli olmak üzere, aşağıdaki şekilde yürütülmesi uygun görmüştür.  


Buna göre, alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde KDV tevkifatı;  

- Bunları doğrudan slab, billet, külçe gibi ham maddelerden imal edenler tarafından yapılacak ilk teslimleri ile 

- Bunları ithal edenler tarafından yapılacak ilk teslimlerinde,  

uygulanacak, profil ve levhanın ilk üreticileri ve ithalatçılarından sonraki safhalardaki teslimleri KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır

Öte yandan, 104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin değişiklik yaptığı, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) numaralı bölümü kapsamına giren ve levha ile profil dışında kalan diğer alüminyum mamullerinin her safhasında KDV tevkifatı uygulanacağı tabiidir.
 

Evet problem burada başlıyor, 96 seri nolu KDV Genel Tebliği(5.3)ne diyor;
 

5.3. Bakır Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması

Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımını izleyen ayın başından itibaren bakır ve bakır alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin tesliminde % 90 oranında tevkifat uygulanarak alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.

Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar ile bu ürünlerin ilk üretici (cevherden üretim yapanlar) veya ithalatçılarının bu kapsamdaki teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.  

Tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doğan katma değer vergisi alacaklarının nakden ve mahsuben iadesi, metal, cam, plastik ve kağıt hurda ve atıklarında tevkifat uygulamasını düzenleyen daha önceki Genel Tebliğlerdeki açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

Şükrü KIZILOT üstadımız sayesinde tebliğlerde birbirine yapılan atıflardan kurtulduk derken,alışkanlıklardan kurtulamamak la alakalıdır diye düşünüyorum,atıfta bulunarak tekrar bir tebliğ yayınlamak.

Şu an herkes ürünleri profil veya levha olarak algınan ürünlerdir diye tevkıfat uygulamasının dışına çıkmaya başladı.çünkü 96 ta da bu konuda yeterli bir açıklama mevcut değil. 104 nolu tebliğde de 97 nolu tebliğe atıfta bulunulmakta.

Çinko ve Alüminyum Mamullerinde Tevkifat Uygulaması

96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3.) numaralı bölümünün başlığı "5.3. Bakır, Alüminyum ve Çinko Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması" olarak, bu bölümde yer alan "... bakır ve bakır alaşımlarından mamul; ..." ibaresi, "... bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; ..." şeklinde değiştirilmiştir.

97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1) numaralı bölümünde yapılan açıklamalar, bu düzenleme ile tevkifat kapsamına alınan mamuller için de geçerli olacaktır.     

Çinko ve Alüminyum Külçelerinde Tevkifat Uygulaması

95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (7) numaralı bölümünün başlığı, "7. Hurdadan Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko Külçelerinde Tevkifat Uygulaması" olarak, bu bölümde yer alan, "... hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır külçelerinin..." ibaresi, "... hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ..." şeklinde değiştirilmiştir.

97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.2.) bölümünde yapılan açıklamalar, bu düzenleme ile tevkifat kapsamına alınan külçeler için de geçerli olacaktır.

Evet geldik mi 97 sıra nolu tebliğe sabrınız kaldıysa ve daha küfür etmeğe başlamamışsanız devam edelim,
 

BAKIR MAMULLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI  

1.1. İthalatçıları Tarafından Yapılan Bakır Mamulü Teslimleri  

96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) numaralı bölümünde bazı bakır ürünlerinde tevkifat uygulaması getirilmiş ancak bu ürünlerin ithalatçıları tarafından yurt içindeki teslimleri tevkifat kapsamı dışında tutulmuştur.  

Konunun yeniden değerlendirilmesi sonunda, bu Tebliğin yayımını izleyen 5. günde başlamak üzere, tevkifat kapsamına giren ürünlerin ithalatçıları tarafından yurt içindeki teslimlerinde de, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) numaralı bölümündeki açıklamalar çerçevesinde tevkifat uygulanması uygun görülmüştür.  

1.2. Bakır Külçe ve Mamullerindeki Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır  

95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (7) numaralı bölümünde belirtilen bakır külçeleri ile kapsamı 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) numaralı bölümü ve bu Tebliğ ile belirlenen bakır ürünlerinin tesliminde, faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırının altında olması halinde tevkifat uygulanmaması uygun görülmüştür.  

Ancak, aynı satıcıdan yapılan ve fatura düzenleme sınırını aşan alımların, tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle parçalara bölünmemesi gerekmektedir. Böyle bir durumun tespiti halinde vergi idaresince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlem yapılacaktır.  

Bu düzenleme, bu Tebliğin yayımından önce sözü edilen sınırın altında olduğu halde tevkifat uygulanmayan işlemler için de geçerlidir.  

1.3. Kablo Teslimleri  

96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile bakırdan mamul tellerin teslimi tevkifat kapsamına alınmıştır. Ancak, bakır telin plastik, cam, kâğıt, emaye, vernik ve benzeri izolasyon malzemeleri ile kaplanması suretiyle elde edilen "izoleli iletken" teslimleri bu kapsamda mütalaa edilemeyeceğinden tevkifata tabi tutulmayacaktır.


SONUÇ

Çok dağıldık değil mi, şu mali tatil günlerimizde birde bu nerden çıktı diyorsunuz, o zaman gelin beraber toparlayalım.

Aslında sır 104 nolu tebliğde geçen “alüminyum ve alaşımlarından mamul ürünler” de yatıyor, bu ürünleri de yukarda saydık ancak bu tebliğe göre diğer ürünleri de bu Aliminyum levhayı andırıyordu, yada çubuk diye geçiyor ama çubuk görünümlü profildi diyerek tevkifat uygulamasından kaçamazsınız. Alüminyum
profil ve levhanın ilk üreticileri ve ithalatçılarından sonraki safhalardaki teslimleri KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır ve uygulama 1.7.2007 tarihi itibariyle başlamıştır. 105, 104, 97 ve 96 sayılı KDV genel tebliğlerinde konulara değinilmiştir. Bu hususla ilgili de, Sayın Maliye Yetkilileri ne olur oradan oraya atıfta bulunmaya gerek kalmadan bir tebliğ yada sirkü ile kaosa son verin, Şükrü KIZILOT üstadımızın temel gıda ürünlerindeki KDV Oranları ile ilgili yaptığı haberden sonra oluşturduğunuz KDV sirküsünde GİTP NOLARININ açıklamasına varana kadar yapılan o güzel çalışma gibi bir çalışma için mutlaka bir gazete haberi gerekmesin.

18.07.2007

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM