YAZARLARIMIZ
Dr. Ufuk ÖZDEMİR
Yeminli Mali Müşavir
ufuk@proymm.comSizin Sorduklarınız

SORU;Şirketimizde özel fatura ile bavul ticareti yapılmaktadır. Dab ve gümrük onaylı faturalar elimize kdv beyan süresi içerisinde gelmemektedir. Biz de bu sebepten yüklenilen kdv de satışımıza isabet eden kdv (% 18) kadar iade talebinde bulunmaktayız. Yaptığımız işlemin doğru olup olmadığıyla ilgili bir sıkıntı yaşamaktayız. Çünkü konuyla ilgili açık bir tebliğ bulunmamakla beraber bu işlemin doğru olduğunu gösterir birkaç yazıya ulaşmış durumdayım. Sizden alacağımız bilgi ile teyit etmiş olacağız. Tünay Köker 

CEVAP: Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ’in (İhracat 2003/3) 1 inci maddesinde; özel fatura düzenlenmek suretiyle yapılacak satışların, özel fatura kapsamı eşyanın yurt dışı edildiğinin tespiti amacıyla özel faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması ve mal bedeli dövizlerin, aracı banka veya özel finans kurumlarına satılarak döviz alım belgesi düzenletilmesi kaydıyla,  İhracat Yönetmeliğine göre ihracat olarak kabul edileceği ifade edilmiştir. 

    Bavul ticareti kapsamında yapılan satışlarda şekil ve muhtevası Maliye Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenen ve 61 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği ekinde örneği bulunan  "Özel Fatura" nın kullanılması gerekmektedir. Özel Fatura 5 nüsha olarak düzenlenecek, 1 inci nüshası alıcıya verilecektir. 2,3 ve 4 üncü nüshalar malın gümrükten çıkışı sırasında onaylatılacak, 5 inci nüsha ise satıcıda kalacaktır.  

  Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ’in 2 inci maddesi uyarınca, özel faturalar, ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılması halinde, Belgesiz İhracat Kredisi, Dahilde İşleme İzni, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilmektedir.  

    Bavul ticareti kapsamında yapılan satışlara ait döviz bedeli Bankalara veya Özel Finans Kurumlarına satılacak ve buna ilişkin olarak düzenlenecek döviz alım belgesinin (DAB) aslı veya noter onaylı örneği, ilgili döneme ait Katma Değer Vergisi beyannamesine eklenecektir. 

     Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere, özel fatura ile satışı yapılarak fiilen yurt dışı edilen mallara ait iade talebi satış faturasının ilgili gümrükten onaylı bir örneği ile D.A.B.’nin de satışın yapıldığı döneme ilişkin katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar temin edilmesi durumunda satışın gerçekleştiği dönemde yapılacaktır. Bu süreye kadar gerekli belgelerin temin edilememesi durumunda, söz konusu satışa ilişkin rakamlar genel esaslara göre beyan edilecek, iade talebi ise Tebliğ’de belirtilen sürelere uyulmak kaydıyla gümrükten onaylı faturanın ve usulüne uygun düzenlenmiş D.A.B.’nin satıcıya ulaştığı dönemde yapılabilecektir. 

       Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı satışlarda, İstisna Belgesi alan mükelleflere imalatçılar tarafından yapılacak ihraç kaydıyla teslimlerde, 3065 Sayılı Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında işlem yapılabilecektir. İstisna Belgeli satıcılara ihraç kaydıyla teslimde bulunanların tecil edilen vergilerinin terkin işlemleri için, gümrükte tasdik edilen özel Fatura nüshasının aslı veya noter ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış örneği ibraz edilecektir.  

     İstisna Belgeli satıcılara ihraç kaydıyla teslimde bulunanlar lehine doğacak Katma Değer Vergisi iade alacaklarının nakden iadesi mümkün olmayıp  mahsuben iade söz konusu olacaktır.bu yüzden istisna belgeniz var ise ihracat kaydıyla teslim gibi işlem yapmanızda arada başka bir satıcı var ise  sakınca yok,sayın köker.bu konudaki işlemler de zaten yazım dada mevcut idi.ancak direk siz bavul ticareti ile ilgili teslimi yapan ve özel faturayı kesen iseniz ki yazınızdan bunu anlıyorum,uygulamanız yanlıştır,İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo dan anlaşılacağı üzere faturanın % 18 i mümkün değil,o faturaya giren maliyetlerin,alımların kdv si kadar iade alabilirsiniz.

 

SORU: 691 nolu hesapla ilgili bir sorum olacak

a limited şirketi

*1,198.57-ytl 2006 2 dönem net karı

*3,456-ytl kkeg

691 ve 370 nolu hesapların kayıtları ve bu hesaplara yazılacak tutarların
hesaplaması nasıl olacaktır.ayla yener. 

CEVAP:

-----------/--------------------
691........                    240,405
            370......                        240,405
1198,57+3,456=1202,026 * % 20
---------------/---------------
692........                  1198,57
                     691.........              240,41
                     590.......                958,16

---------------/----------------

 

SORU: a işletmesi  işletme hesabına  göre defter (işletme esasına göre )  tutarken hadleri aştığından gelecek yıl yevmiye defteri kebir ( bilanço usulüne göre) defterlerini tutmak zorundadır.gelecek yıl mesela   100 kasa hesabına,  500 sermaye hesabına, geçmiş yıl kar ve zararlarına yani kısaca hesap bakiyelerini nasıl oluşturacaktır. bunu sormamın sebebi işletme defterinde  faturalar işlenirken hepsi peşin olarak işlem görmek ve ayrıca  sermaye kar ve zararların hesaplarda gösterilmesi söz konusu değil. 

CEVAP: Şahıs firmasının öz varlık tespitini yapacaksınız,bankalar,stoklar,çekler,senetler,

satıcılar araçlar,demirbaşlar, birikmiş amortismanlar,hepsını açtıktan sonra sermaye hs.sızın bakiyeniz olacaktır

 

SORU:20/102006 tarihli yazınızı okudum.beyanname ile ilgili bir sorum olacak.hsp kdv:122.151,21 ind.kdv:137.215,57ihr.kayıtlı yüklenim:3.764,14 ind.orana tabi satış yüklenim:13.364.40 bu  bilgilere göre devir kdv oluşur mu?teşekkürler stj.yaşar 

CEVAP: ihr.kayıtlı yüklenim:3.764,14 ind.orana tabi satış yüklenim:13.364.40 toplam  17.128,54 iadeye konu yüklenim kdv si mevcut.,ind.kdv toplamı ve hes kdv  bakiyesi(HSP KDV:122.151,21 -İND.KDV:137.215,57)=15.054.36   yukarıdaki iadenin tamamını almak isterseniz ancak 15.054.36 sini isteyebilirsiniz ve iade istenilen bu ayda da devir söz konusu olmaz

 

SORU: Bilindiği gibi yıllara sari işler geçici vergi beyannamelerine dahil edilmemekte bu işlerden kesilen vergiler de geçici vergiden mahsup edilememektedir. Ancak bu durumda da geçici vergi beyannamesi eki gelir tabloları işletmenin gerçek durumunu göstermemektedir. Şöyle ki; 2005 yılından devreden bir inşaat işinin 2006 yılı nisan ayında bittiğini düşünelim. Sadece bu işin işletmeye sağladığı kar 300.000.-ytl olsun. İşletmenin 2006 yılı faaliyetlerinden ise 100.000.- ytl zararda olduğunu düşünelim. Bu durumda 2006 yılı 2. geçici vergi beyanında 100.000-ytl zarar beyan edilecektir. Ancak 2006 yılında bitmiş olan iş dahil edilseydi 200.000-ytl kar bildirilecekti. Zarar beyan edildiği zaman yıl içinde bankalara kredi ve teminat talebi için verilen ve bankalarca da tercih edilen geçici vergi beyannameleri işletmenin gerçek durumunu yansıtmadığı için sorun olmaktadır. Bunu önlemek için biten işin geçici beyannameye dahil edilmesi ve bu iş için kesilen verginin de geçici vergiden mahsup edilmesi (2006 yılında kar varsa bunu ilgilendiren vergi hariç) sakıncalı mıdır? Yani böyle bir uygulama yapsak mali açıdan bir cezaya muhatap olur muyuz? 

CEVAP: bu anlattığınız  uygulama sadece bankalara yönelik verilecek gelir tablosu düşünülerek yapılamaz,yıl içinde biten iş de olsa o dönemin geçici vergisine dahil edilmemesini idare istemektedir.o yılın kurumlar vergisine ilave edeceksiniz.stopajını da yine o yılın kurumlar vergisinden mahsup edeceksiniz.geçici vergilerle ilişkilendirmeyin.aksini yaparsanız,inceleme elemanın cezalı tarhiyatlı yorumuna muhatap olursunuz.benim size önerim bankalarla gireceğiniz ilişkilerde firmanın net işletme sermayesi,cari oranları gibi hesaplara girin ve düzeltmeleri yaparak bilançoyu buna göre tanzim edin.

 

SORU: Belediyelerde döviz hesaplarındaki döviz alış-satış işlemlerinden doğan kur farklarının muhasebesi yapılırken, merkez bankasının o günkü hangi kuru dikkate alınır?  benim bildiğim efektif satış kuru olması gerekiyor ama uygulanan sadece döviz satış kuru diye duydum acaba bu doğrumudur? 

CEVAP: nakit yabancı paralar efektif alış kuru,çek poliçe hazine bonosu tahvil v.b.dövizli hareketler de döviz alış kurundan değerlendirilir.bu hususta maliyenin verdiği yıl sonu değerlerinden yıl sonunu,yıl içinde de merkez bankası değerlerinden, değerlendirirsiniz

 

SORU: Şubat ayı e bildirgeleri verilirken eksik günler 28 den mı düşülecek yoksa 30 dan mı düşülecek.Nagihan  Şengül 

CEVAP: Eğer ay içinde işe girilmiş ise 28 den hesaplıyorsunuz, Örneğin, 10 şubat ta çalışmaya başlayan sigortalının gün sayısı (28 gün çeken aylarda) fiilen çalışılan 19 gün olarak bulunacaktır. Yani, şubat ayı içinde işe girilmiş olması halinde (tam ay çalışılmamış olması halinde) çalışılan gün sayısı kadar sigortalı olunacaktır.yok eğer istirahat var ve önceden gelen sigortalı ise 30 gün üzerinden sigortalılığı hesap edeceksiniz.Resul Kurt üstat ay sonunda çıkış var ise yani 28 inde  işten çıkmış ise 30 gün üzerinden hesap yapacaksınız diyor. Ancak bizim kullandığımız bordro programlarında 28 inde çıkmış adama 30 denilince zaten tahakkuk yapamıyorsunuz  ve bu yüzden biz 28 inde çıkmış adamın çalışma gün sayısına 28 diyoruz.kısmi süreli çalışanlar da sözleşme üzerinden sigortalılığı hesaplayacaksınız 

 

SORU:

-----------------------/-----------------------------

100 YADA 120                           141,60 TL 

                                             600 SATIŞLAR       100 TL

                                             360 ÖTV                20TL

                                             391 KDV                21,60 TL

----------------------/------------------------------- 

ötv uygulamasının kdv beyannamesinde nasıl gösterilmesi gerektiğini açıklarsanız sevinirim.ötv beyannamesi verdikten sonra kdv beyannamesinde 600 ve buna karşılık gelen 391 tutar direkt 18tl olarak geçiyor.diğer kalan kısmı ilave edilecek dv satırına atıyor acaba uygulama da doğru olan bumudur.ayrıca ötv li matrah üzerinden kdv hesaplanması çifte vergilendirme kapsamına girdiğinden  bu şekilde uygulanması doğrumudur. 

CEVAP: Ötv li toplamdan kdv de beyan ediyorsunuz,haliyle kdv beyanı ve gelir tablonuz arasında fark gözükecek,tarama servisi farkın nedenini sorarsa ötv den denilecek.

 

SORU: ÖTV de II sayılı listede, tekneler var. biz dışarıdan bitmemiş bir tekne aldık. yani kalıp halinde almış bulunmaktayız.Tekneyi alırken de %8 ÖTV ödüyoruz.Karşı firma ÖTV li kesmem lazım dedi. Çünkü tekne satıyorum sonuçta diyor.Yalnız tekne tam bitmediği için bizde bunun üzerinde inşaa ve malzeme alacağız. 50 milyarlık tekne olacak 100milyar. peki buna 2.defa ötv hesaplattırırlar mı?Bildiğim kadarıyla ÖTV bir kere alınır. 

CEVAP: Öncelikle ötv ye tabii malların,yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması durumunda ödenecek ötv den ödenen ötv mahsup edilir.ancak siz listede yer alan ilgili tekne yı aldığınız aynı gitip nosu ile satıyorsanız böyle bir durum mevcut değil.ötv de ilk aşamada ödendiğinden,sonraki aşmalarda ötv ye tabii değildir.

 

SORU: Çalışan  sayımız 50 üzerinde  olduğu için işyeri hekimi bulundurmaktayız.hekim aynı zamanda sağlık  ocağında emekli sandığına bağlı olarak çalışan pratisyen hekim .bizim  firma  olarak yapmamız gereken nedir.bu kişiye  ssk yapmalımıyız veya bordro düzenlemelimi.murat  meral 

CEVAP:657 ye tabii bir doktoru ssk lı yapamayız,faturada düzenleme söz konusu olamayacağından.gider pusulası düzenleyerek,(% 10 stopaj keserek)gidere yazabilirsiniz.

09.06.2007

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM