YAZARLARIMIZ
Dr. Ufuk ÖZDEMİR
Yeminli Mali Müşavir
ufuk@proymm.comFon Amaçlı Yeni Finansal Araçlardan Repo-Ters Repo ve Muhasebe Uygulamaları

REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİ 

   Repo     işlemleri    menkul    kıymetin  belli     bir    tarihte    belli  bir fiyattan geri      almak      amacıyla      satımını   içermektedir.    Repoya   konu    olan menkul kıymet, teminat vasfı taşımakta olup,  esas  itibariyle  kısa  vadeli  borç verme  işlemi  söz  konusu  olmaktadır. 

   Repo işlemlerinde esas itibariyle iki taraf vardır. 

- Menkul Kıymeti elinde tutan ve fon ihtiyacı olan taraf. 

- Fon fazlası olan ve kıymeti ödünç karşılığı teminat alan taraf. 

   Menkul kıymet işlemleriyle uğraşan aracı   kurumlar   ve   bankalar   fon toplamak   amacıyla  repoyu sıklıkla kullanırlar. 

   Repo   işlemlerinde      özellikle ülkemizde   vergi avantajı   iki yıl öncesine kadar vardı,ancak şu an stopaj uygulanmaktadır.

        Mevduatta    ödenen   gelir  vergisi stopajı  , repoda söz   konusu  değilken iki yıldır stopaj uygulanmaktadır   ve stopaj oranı şu an için % 22 dir .  Ayrıca, repo getirisi kurumlar vergisi matrahına dahil   edilmektedir.   Diğer    ülke uygulamaları, bu açıdan farklılık arz etmektedir.
 

REPO VE REPO ÇEŞİTLERİ 

Normal Repo: Genel  olarak geri satın alma anlaşması bir kuruluş tarafından    diğerine,    önceden belirlenmiş   bir   tarihte ve belli bir     fiyattan     geri    alınacağı taahhüt    edilen    bir     değerin satılmasıdır.

Ters Repo:  Bankaların,  tasarruf sahiplerinin    elindeki   menkul kıymetleri   tekrar   iade   etmek koşulu  ile  satın alması ve vade sonunda    satın   alınan  menkul kıymetin iade edilmesidir.

Açık Repo:

  Taraflardan biri, sözleşmeyi  istediği zaman bozabilme, borç alan ise teminat      olarak      verdiği      menkul kıymetleri    değiştirme   hakkına   sahip olduğunda buna açık repo denilmektedir.

Sürekli Repo:

Taraflardan biri sözleşmeyi fes    etmediği   sürece    vade    sonunda sözleşmenin  kendiliğinden  yenilenmesi durumunda   olması  durumundaki  repo sürekli repo denilmektedir.

Gerçek Repo:

      Uygulamada    menkul kıymetler hemen teslim edilmediğinden, tasarruf   sahibine  bir   emanet makbuzu verilmektedir.   Bu    makbuz,     menkul kıymetlerin  tasarruf  sahibi  adına, repo işlemi yapan aracı kurum veya bankada saklı     tutulduğunu     teyit   etmektedir. Böylece menkul kıymetlerin önce teslim alınması,  sonrada  iade  edilmesi sorunu ortadan  kaldırmaktadır.  Gerçek menkul kıymetlerin    teslimi,    gerekse   emanet makbuzu   verilmesi durumlarında işlem gerçek repo almaktadır.

Fiktif Repo:

  Bir  menkul  kıymetin birden   fazla  kişi  yada  kuruluşa makbuz    karşılığında    satılması yada  karşılığında  hiçbir  menkul kıymet bulunmadığı halde varmış gibi   satış  yapılması  fiktif  repo adını  taşımaktadır.  Buna “Açığa Repo” da  denilmektedir.  Bu  tür işlemler yasalarca yasaklanmıştır.


TÜRKİYE’DE REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİ 

  Ülkemizde    repo    ve    ters    repo işlemleri,    Bankalarla    Bankalar, Bankalarla       aracı        kurumlar, Bankalarla  T.C.  Merkez  Bankası veya  Bankalar ve aracı kurumlarla diğer    gerçek    ve    tüzel   kişiler arasında  gerçekleştirilmektedir. 

İŞLEME KONU KIYMETLER 

   Repo  işlemleri  daha  çok sabit getiri kamu   kıymetleri   kullanılmaktadır. Bunlar,

- Devlet Tahvilleri

- Hazine Bonoları

- Banka  Bonoları  ve  banka  garantili bonolar,

- Kamu ortaklığı idaresi, Toplu Konut İdaresin’ce  ihraç  edilen  borçlanma senetleriyle,    mahalli    idareler   ve bunlarla    ilgili    idare,   işletme   ve kuruluşların   kanun   uyarınca  ihraç ettikleri  borçlanma  senetleri,

- Varlığa dayalı menkul kıymetler dahil     olmak    üzere    menkul kıymetler        borsaları       veya  teşkilatlanmış  diğer piyasalarda işlem gören  veya borsada tescil edilmiş        olan       borçlanma senetleri,

- Dövize endeksli olarak çıkarılan hazine    bonoları     ve     devlet tahvilleri,

- Eurobond  gibi yabancı tahvillerRepo işlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 

   Türkiye’de  Bankalar,  aracı kurumlar ve aracı   kurumların   dışındaki  şirketlerin repo       işlemlerine       ilişkin       yasal düzenlemeler    mevcuttur.    Bankalarca yapılan   repo   işlemlerine   uygulanacak muhasebe  esasları, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu’nun    51.  Maddesine   istinaden çıkarılan   Tek   Düzen   Hesap  Planı  ve İzahnamesi,     2499     Sayılı     Sermaye Piyasası Kanununa istinaden yayınlanan Seri:5 No:7 Sayıl Tebliğ ve T.C. Merkez Bankası   tarafından   çıkarılan  Ek  Repo Genelgesinde Düzenlenmiştir. 

REPO İŞLEMLERİ ÖRNEK UYGULAMA VE MUHASEBE İŞLEMLERİ 

1)       Bankaların Repo -Ters Repo   İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

1.1 Bankaların Repo İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

•          Hazine bonosu işlemine katılan bir bankanın ihale işlemi muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır. 

280 BORÇLU GEÇİÇİ HESAP

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

  00 50 İhale Teminatlar

  00 50 000 Devlet İç Borçlanma Sen.

  00 50 000 00 Hazine Bonosu

            290 ŞUBELER CARİ  HES.

               00 Fon Yönetimi

                00 000 Merkez Bankası

 

•          İhale kazanılmazsa teminat geri alınarak hesaplar ters işlemle kapatılır .  İhale   alınırsa   menkul   kıymetler çeşitlerine   göre   ayrılarak  aşağıdaki  gibi  hesaplara aktarılır.

•          Nazım hesaplarda izlenme ise şu şekilde yapılır.  

996 DİĞER NAZIM HES.ALACAK

XXX

 

        82 Müşteri Emanetleri

 

 

        82 01 Hazine Bonosu

 

 

             998 DİĞ.NAZIM HES. BORÇ

 

XXX

                    82 Müşteri Emanetleri

 

 

                    82 01 Hazine Bonosu

 

 

998 DİĞER NAZIM HESAP.BORÇ.

XXX

 

        81Banka Stoku Men.Kıymetler

 

 

        81 01 Hazine Bonosu

 

 

             996 DİĞER NAZIM HES.ALA

 

XXX

                    81 Banka Stoku Men.Kıy.

 

 

                    81 01 Hazine Bonosu

 

 

  

1.2 Bankaların Menkul Kıymetleri Geri Alma Vaadi ile Satış Kaydı (Ters Repo) 

       a) Menkul Kıymetlerin Satışı 

Banka Zararlı Satış 

010 KASA

870 SERMAYE  PİY. İŞL.ZARAR

XXX

XXX

 

 

 

 

 

 

 

XXX

        00 Devlet İç Borçlanma Senetler

        00 000 Hazine Bonosu

            030 MENKUL KIY.CÜZDANI

                    20 Devlet İç Borç.Senetleri

                    20 000 Hazine Bonosu

 

Banka Maliyetine Satış 

010 KASA

            030 MENKUL KIY.CÜZDAN

XXX

 

 

 

 

 

XXX

                   20 Devlet İç Borç.Senetleri

                   20 000 Hazine  Bonosu

 

Banka Karlı Satış 

010 KASA

        750 SERM. PİY.İŞL.KARLARI

XXX

 

 

 

 

XXX

 

 

XXX

                00 Devlet İç Borç.Senetleri

                00 000 Hazine Bonosu

        030 MENKUL KIY.CÜZDANI

                    20 Devlet İç Borç.Senetleri

                    20 000 Hazine Bonosu

  

Bankaların menkul kıymet emanet kaydı 

996 DİĞER NAZIM HESAP.ALACAK

        82 Müşteri Emanetleri

XXX

 

 

 

 

 

 

XXX

 

        82 01 Hazine Bonosu

               998 DİĞ.NAZIM HES,BORÇ.

                       82 Müşteri Emanetleri

                       82 01  Hazine Bonosu

 

Banka stokunda çıkış kaydı

İşleme  konu   olan  menkul  kıymetlerin  vade  sonu  değerinin hesaplarda izlenmesi 

998 DİĞER NAZIM HESAP.BORÇLAR

        81 Banka Stoku Menkul Kıymetler

XXX

 

 

 

 

 

 

XXX

 

        81 01 Hazine Bonosu

             996 DİĞ.NAZIM HES,ALAÇAK

                       81 Banka Stoku Men. Kıy.

                       81 01  Hazine Bonosu

978 TAAHHÜTLERİMİZDEN ALAÇA

        11 Repo İşl. Doğan  Taah.Alacaklar

XXX

 

 

 

 

 

XXX

 

           980 TAHHÜT. BORÇLAR

                 10 Banka Stoku Menkul Kıy.

 

 

Vade    sonunda    geri    dönen   menkul   kıymetler   yeniden stoka alınmaktadır. 

996 DİĞER NAZIM HESAP.ALACAK

XXX

 

        81 Banka Stoku Men.Kıymetler

 

 

        81 01 Hazine Bonosu

 

 

          996 DİĞER NAZIM HESP.BORÇ

 

XXX

                   81 Banka Stoku Men.Kıymet

 

 

                   81 01 Hazine Bonosu

 

 

998 DİĞER NAZIM HESAP. BORÇ

XXX

 

       82 Müşteri Emanetleri

 

 

       82 01 Hazine Bonosu

 

 

           996 DİĞER NAZIM HESP.ALAC

 

XXX

                   82 Müşteri Emanetleri

 

 

                   82 01 Hazine Bonosu

 

 

 

      Repo sözleşmesinde banka menkul kıymetleri, vade sonunda müşteriden    geri   satın   alacağını   ve  borcunu  ödeyeceğini taahhüt   ettiğinden,   sözleşme   bitimin  taahhütlerini   yerine getirecektir. Bu işlemin  kaydı; 

980 TAAHHÜTLERİMİZDEN BORÇ

        00 Taahhütlerimize Borçlar

XXX

 

 

 

 

 

XXX

 

           978 TAAHHÜT. ALACAKLAR

                 10 Repo İşl.Doğan Alacaklar

 

1.3 Bankanın Menkul Kıymetleri Geri Satma Vaadi ile Alış Kaydı (Ters Repo) 

     Vade Sonunda geri satmak üzere maliyetine alınan menkul kıymetin kaydı 

030 MENKUL KIYMET CÜZDANI

        03 Ters Repo İşlemleri

XXX

 

 

 

 

 

 

XXX

        03 01 Hazine Bonosu

                0 10 KASA

 

Karlı Alış Kaydı 

030 MENKUL KIYMET CÜZDANI

        03 Ters Repo İşlemleri

XXX

 

 

 

 

 

 

XXX

XXX

        03 01 Hazine Bonosu

             010 KASA

             750  SERMAYE PİY.İŞL.KARI

                    00 Menkul Değer Alım Kay.

                    00 01 Hazine Bonosu


Zararına Alış Kaydı 

030MENKUL KIYMETLER CÜZDANI

        03 Ters Repo İşlemleri

XXX

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

XXX

        03 01 Hazine Bonosu

870 SERMAYE  PİY.İŞL.ZARARLARI

        00 Menkul Değer Alım Zararı

        00 01 Hazine Bonosu

                    010 KASA

 

      Alınan  menkul  kıymetler banka stoğuna  nominal değerler üzerinden girer. 

996 DİĞER NAZIM HESAP.ALACAK

        81 Banka Stoku Menkul Kıymetler

XXX

 

 

 

 

 

 

XXX

 

        81 01  Hazine Bonosu

               996 DİĞ.NAZIM HES,BORÇ.

                     81 Banka Stoku Menkul Kıy

                     81 01  Hazine Bonosu

 

      Banka  portföyüne  giren  menkul  kıymetin  vade  sonunda ulaşacağı değer şu şekilde muhasebeleştirilir. 

978 TAAHHÜTLERİMİZDEN ALACAK

       12 Ters Repo İşl.Doğan Taahütl.Alacak

XXX

 

 

 

 

 

XXX

            980 TAAHHÜTL,BORÇLAR

                   01 Ters Repo İşlemlerden Borçla

     

  Bankanın    yaptığı    ters    repo    işleminin    vade   sonuna gelindiğinde banka portföyüne giren menkul kıymetler geri satılacaktır. 

010 KASA

     030 MENKUL KIYMETLER CÜZDAN

XXX

 

 

 

 

XXX

             03 Ters Repo İşlemleri

             03 001 Hazine Bonosu  Nominal  değer  üzerinden  banka  stoğundan çıkan menkul kıymetlerin muhasebe kaydı; 

998 DİĞER NAZIM HESAP.BORÇLAR

        81 Banka Stoku Menkul Kıymetler

XXX

 

 

 

 

 

 

XXX

 

        81 01  Hazine Bonosu

             996 DİĞ.NAZIM HES,ALACAK

                     81 Banka Stoku Menkul Kıy

                     81 01  Hazine Bonosu

 

      Menkul   kıymetler   banka   stoğundan   çıktığında ,  banka yapmış   olduğu   ters   repo   işlemi  gereği,  taahhüt  ettiği

borcunu ödemiş olmaktadır. 

980 TAAHHÜTLERİMİZDEN BORÇLAR

       01 Taahhütlerimizden Borçlar

XXX

 

 

 

 

 

XXX

            978 TAAHHÜTL,ALACAKLAR

                 12 Ters Repo İşl.Doğan Alacaklar

  

2)       Ticari İşletmelerin Repo İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 

      İşletmelerin   işlemlerini   Tek  Düzen  Hesap  Planına  göre tutma    zorunluluğundan    dolayı    Repo    ve   Ters   Repo işlemlerini de  TDHP’na  göre  yapmalıdır. Ayrıca çıkarılan ilgili    tebliğlere  de   uyma   zorunlulukları   vardır.   Ticari işletmelerin menkul kıymet alış kayıtları aşağıdadır. Yetkili kuruluşlar   ile   repo   işletmeler ,   ödenen  tutar  üzerinden muhasebe kayıtlarını şu şekilde yapabilirler.örneği 7/b seçeneğine göredir. 

112 KAMU KES.TAHV.,SNT. VE BONO

        01 Eman.Ver. Kamu Kes. Tahvil Sn.

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX

        01 01  X Bankası

        01 01 01 Hazine Bonosu

        01 01 01 001 ............Vad.Haz.Bonosu

                    102 BANKALAR

                    102 01 X BANKASI

795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR

     00 10 BSMV

XXX

 

 

 

 

 

 

XXX

 

 

     00 11  AS

          193 PEŞİN ÖDENE VERGİ VE FON

                  00 10 BSMV

                  00 11 DV

 

Bu  vergilerin  işletme  tarafından  ödenmesi durumunda 380 Ödenecek   Vergi   ve   Fonlar   hesabına   alınarak  ödenmesi gerekir.    Ticari    işletmeler    Ters   Repo   işlemiyle   kendi portföyüne    giren   menkul   kıymetleri   nominal   değerleri üzerinden Nazım Hesaplarda izlenir. 

900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR

XXX

 

        11 Emanete Verilen Menkul Kıymetler

 

 

         11 01 Kamu Kes.Tah. Sen.Bonoları

 

 

         11 01 01 X Bankası

 

 

         11 01 01 01 Hazine Bonosu

 

 

         11 01 01 0 1 001 ..........Vad.Haz.Bono

 

 

               901 ALACAKLI  NAZIM HESAP.

 

XXX

                      11 Emanete Ver.Men.Kıymet

 

 

                      11 01 Hazine Bonosu 

 

 

900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR

XXX

 

       20 Repo Taahhüdünden Alacaklar

 

 

             901 ALACAKLI NAZIM HESAP.

 

XXX

               20 Repo Taahhüdün.Borçlar

 

 

               20 001 Repo Geri Ver.Men.Kıy.Sat.

 

 

 

2.1 Ticari İşletmelerin Menkul Kıymet Satış Kaydı 

      Repo  sözleşmesinin  vadesi  dolduğunda ,   ticari  işletme portföyündeki  menkul  kıymetleri  çıkartmakta,  çerçeve sözleşmesinde   belirlenen   bedeli  bankadan  almaktadır. Böylece işletmenin menkul kıymetleri geri satma taahüdü gerçekleşmiş  olmaktadır.  İşlem  başlangıcındaki ödenen para  ve  geri  tahsilat arasındaki fark menkul kıymet satış karını yada zararını oluşturmaktadır. 

102 BANKALAR HS

XXX

 

     102 01 X BANKASI

 

 

         112 KAMU KES.TAH.SN. VE  BN.   

 

XXX

                02 Em.Ver.Kamu Kes.Tah.Sen.

 

 

                02 01 X Bankası

 

 

                02 01 01 Hazine Bonosu

 

 

                02 01 01 001..........Vad.Haz.Bn.

 

 

         645 MENKUL KIYMET SAT.KAR    

 

XXX

               02 Kamu Kes.Tah.Sen. Ve Bon.

 

 

               02 01 Em.Ver Kamu Kes.Tah.Sn

 

 

               02 01 01 X Bankası

 

 

               02 01 01 001 Repo Haz.Bn.Sat.

 

 

 

      İlgili  Nazım  Hesaplarda nominal değerler üzerinden ters kayıtla kapatılmaktadır. 

901 ALACAKLI NAZIM HESAP

XXX

 

   11 Emanete verilen menkul Kıy.

 

 

    11 01 Hazine Bonosu

 

 

           900 BORÇLU NAZIM HS

 

XXX

             11 Em.Ver. Menkul Kıy.             

 

 

             11 01 Kamu Kes.Tah.Sn.Bn.

 

 

             11 01 01 X Bankası

 

 

             11 01 01 01 Hazine Bonosu

 

 

             11 01 01 01 001 .....Vad.Haz.Bonusu

 

 

901 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

XXX

 

        20 Repo Taahhüdün. Borçlar

 

 

        20 001 Repo Geri Ver.Men.Kıy.Sat.Bed

 

 

              900 BORÇLU NAZIM HESAPLA

 

XXX

                    20 Repo Taahüd. Alacaklar

 

 

                    20 001 X Bankası Repo Çerç.Sö

 

 

 

8.3.1. Banka Repo Muhasebe Uygulaması

X Bankası, T.C.M.B.’nın ihale yoluyla ihraç ettiği menkul kıymetlerden 2.000  YTL’lık Devlet Tahvili almıştır. Aynı gün ABC A.Ş. ile repo çerçeve sözleşmesi yapmıştır. İlgili veriler aşağıdadır.

ABC A.Ş.’nin repo sözleşmesine göre ödeyeceği tutar :2.000.-YTL

X Bankasının sattığı Devlet Tahvilinin nominal değeri   :1.900..-YTL

Repo faiz oranı                                                         :%60

Vade                                                                       :3 gün

Tahvilin geri alım değeri                                            :2.009.YTL

 

Muhasebe kayıtları 

1

-----------------    -------------------

 

 

 

030 MENKUL KIY.CÜZDANI

2000.-

 

 

       30 Devlet Tahvili

 

 

 

            390 MUHTELİF BORÇ

 

2000.-

 

                   98 Müşteri Yat.Hes. 

 

 

 

Merkez bankasından men.kıy.alışı

 

 

2

----------------        -----------------

 

 

 

996 Diğ.Naz.Hes.Alacaklar

2000.-

 

 

   81 Banka Stoku Men.Kıy.

 

 

 

   81 01 Devlet Tahvili

 

 

 

          998 Diğ.Nazım.Hesap.Borç

 

2000.-

 

            81 Banka Stoku Men.Kıy

            81 01 Devlet Tahvili

 

 

 

Banka Stokuna gir.men.kıy.nazım

 

 

 

Hes.izlenmesi

-----------------         ------------------

 

 

 

3

 

-----------------    -------------------

 

 

 

998 Diğ.Naz.Hes.Borçlar

2000.-

 

 

       82 Müşteri Emanetleri

 

 

 

       82 01 Devlet Tahvilleri

            996 Diğ.Naz.Hs.Borçlar

 

 

2000.-

 

               81 Banka Stoku Men.Kıy 

               81 01 Devlet Tahvili

 

 

 

Müşteri emanetl. alınan men.kıy nazım hesap izlemesi

 

 

4

----------------        -----------------

 

 

 

010 KASA

2.000.-

 

 

         030 MENKU KIY.CÜZ.

 

   1.900.-

 

            01 Devlet Tahvili

 

 

 

          750 SERM PİY. İŞL.KARL

                  001 Devlet Tahvili

ABC A.Ş.’ne menkul kıymet satışı

-----------------       --------------------

 

        100.-

5

------------------   ----------------------

 

 

 

996 Diğ.Nazım Hes.Alacaklar

1.900.-

 

 

        82 Müşteri Emanetleri

        82 01 Devlet Tahvilleri

               998 Diğ.Nazım Hes.Borç

 

 

 

1.900.-

 

                      82 Müşteri Emanetl.

 

 

 

                      82 01 Devlet Tahvil

ABC A.Ş. Tar eman bırak tahv.naz. Hesap izlemesi

 

 

6

------------------     --------------------

 

 

 

998 Diğ.Nazım Hesap.Borçlar

        81 Banka Stoku Men.Kıy.

1.900.-

 

 

        81 01 Devlet Tahvilleri

            996 Diğ.Nazım Hes.Alacak

 

 

1.900.-

 

               81 Banka Stoku Men.Kıy

 

 

 

               81 01 Devlet Tahvilleri

 

 

 

ABC A.Ş.’ne satılan men kıym. Banka stokundan çıkarılan

 

 

7

-----------------      ---------------------

 

 

 

978 Taahhütlerimizden Alacaklar

2.009.-

 

 

 

 

 

 

8

       11 Repo İşl.Doğ.Taah.Alacak

    980 Tahhütlerimizden Borç

             01 Repo İşlemler Doğ.Ala.      

Satılan menkul kıymetlerin vade sonu değeri

-----------------       --------------------

830 VERGİ VE HARÇLAR

        01 BSMV

             380 ÖDE. VER. VE FON.

                    01 BSMV

Müşteriden tahsil edilmek üz.ayrıl %5lik BSMV

 

 

 

 

 

 

 0.49.-

 

2.009.-

 

 

 

 

 

 

 0. 49.-

9

------------------   ----------------------

 

 

 

030 MENKUL KIY.CÜZDANI

2.009.-

 

 

         01 Devlet Tahvili

                        010 KASA

Vade sonu geri dön men kıymet müşteri  Ödemesi

 

 

2.009.-

10

------------------      --------------------

 

 

 

010 KASA

             0.49.-

 

 

          830 VERGİ VE HARÇLAR

 

           0. 49.-

 

 

11

                  01 BSMV

 

----------------      ---------------------

 

 

 

996 Diğ.Naz.Hes.Alacaklar

2.009.-

 

 

        81 Banka stoku Men.Kıy.

 

 

 

        81 01 Devlet Tahvili

 

 

 

            998 Diğ.Naz.Hs.Borçlar

 

2.009.-

 

                 81 Bank Stoku Men.kıy

 

 

 

                 81 01 Devlet Tahvili

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

Vade son geri dön men kıy banka stokuna geri dönm.

-------------------     -------------------

998 Diğ.Nazım Hs.Borçlar

       82 Müşteri Hizmetleri

       82 01 Devlet Tahvilleri

          996 Diğ.Naz.Hs.Alacaklar

               82 Müşteri Emanetleri

               82 01 Devlet Tahvilleri

Vade Son geri dön men kıy. Müşt.

Emanetl. Alınması

------------------      --------------------

980 Taahhütlerimizden Borçlar

   01 Repo İşl.Doğ.Taah.Alacaklar

       978 Tahhütlerimizden Alacak

         11 Repo İşl.Doğ.Taah.alacak

Satılan Menkul kıymetl vade sonunda ulaştığı değer

-----------------      ---------------------

 

 

 

2.009.-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.009.-

 

 

 

 

 

 

 

2.009.-

 

 

 

 

 

 

 

2.009.-

 

 

  

8.3.2. Banka Ters Repo Muhasebe Uygulaması

X Bankası, A Aracı kurumuyla 2.000.000.000-TL’lık repo (Ters Repo) çerçeve sözleşmesi yapmıştır. İlgili veriler aşağıdadır.

X Bankası Ters Repo Tutarı                                       :2.000.-YTL

A Aracı kurumun sattığı Devlet Tahvili Nominal Değeri : 2.100.-YTL

Repo Faiz Oranı                                                        :%60

Vade                                                                       : 3 gün

Devlet Tahvilin geri alım değeri                                  : 2.009.-TL

 

Muhasebe kayıtları 

1

------------------   ----------------------

 

 

 

030 MENKUL KIY.CÜZDANI

2.100.-

 

 

        01 Devlet Tahvili

             010 KASA

             750 SERM.PİY.İŞL.KAR

 

 

2.000.-

   100.-

 

                     001 Devlet Tahvili

Menkul kıymetlerin satın alınması

 

 

2

------------------     --------------------

 

 

 

996 Diğ.Nazım Hesap.Alacaklar

        81 Banka Stoku Men.Kıy.

2.100.-

 

 

        81 01 Devlet Tahvilleri

            998 Diğ.Nazım Hes.Borçla

 

 

2.100.-

 

               81 Banka Stoku Men.Kıy

 

 

 

               81 01 Devlet Tahvilleri

 

 

 

Menkul kıym nominal değ. Üzer bank stoğ alınması

 

 

3

-----------------      ---------------------

 

 

 

978 Taahhütlerimizden Alacaklar

       12 Ters Repo İşl.Doğ.Taah.Al

          980 Taahhüt. Borçlar

             01 Ters Repo İşl. Doğ.Ala

A aracı kur ödm taah ettiği menk kıym vade son. Ulaşacağı değer

2.009.-

 

 

2.009.-

 

 

 

4

 

 

 

------------------   ----------------------

 

 

 

010 KASA

2.009.-

 

 

        030 MENKUL KIY CÜZ.

               01 Devlet Tahvilli

Vade sonunda menkul kıymetin geri satılması

 

2.009.-

 

5

------------------     --------------------

 

 

 

830 VERGİ VE HARÇLAR

        01 BSMV

        0.49

 

 

               100 KASA

Ödenen BSMV

 

       0.49,-

6

-----------------      ---------------------

 

 

 

988 Diğ.Nazm.Hs.Borçlar

2.100.-

 

 

 

 

 

 

 

 

7

       81 Banka Stoku Men.Kıymet

       81 01 Devlet Tahvili

           996 Diğ.Nazım.Hs.Alacakl

               81 Banka Stoku Men.Kıy

               81 01 Devlet Tahvili

Menkul kıym nom değer üzer. Banka stoğundan çıkarılması

-----------------       --------------------

980 Taahhütlerimizden Borçlar

    01 Ters Repo İşl.Doğ.Taah.Alac

             978 Taahhüt. Alacaklar

                81 Banka Stoku men.kıy

                81 01 Devlet Tahvili             

A Aracı Kur ödem taahh ettiği men kıy vade son. Ulaştığı değer

 

 

 

 

 

 

 

 

2.009.-

 

 

 

2.100.-

 

 

 

 

 

 

 

2.009.-

 

 

8.3.3. Ticari İşletmelerin Ters Repo İşlemleri Muhasebe Uygulamaları

    AKTİF A.Ş. X Bankasıyla 3 gün vadeli repo işlemi yapmıştır. İlgili veriler aşağıdadır. Repo Edilen Para Tutarı                                                                 :2.000.-YTL

Repo İle Alınan Devlet Tahvillerinin Nominal Değeri: 2.395.-YTL

Repo Faiz Oranı                                                   :%60

Vade                                                                  : 3 gün

Devlet Tahvilin Geri Satım Değeri                         : 2.009.-YTL

 

Muhasebe kayıtları 

1

------------------   ----------------------

 

 

 

112 KAMU KES TAH. SEN.BON

2.000.

 

 

   02 Ema.Verilen Kamu Kes.Tah. Sen.Bono

   02 01 X BANKASI

   02 01 001 Devlet Tahvili

 

 

 

 

                    102 BANKALAR

                          02.01 X Bankası

Menkul Kıymet Alışı

 

2.000.

2

------------------     --------------------

 

 

 

900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR

      11 Em. Ver. Men.Kıy. Nom. Değeri

2.395.

 

 

      11 02 Em.Ver.Kamu Kes.Tah.Sen.Bono     

      11 02 01 X Bankası

      11 02 01 001 Devlet Tahvili

 

 

 

               901 ALACAKLI NAZIM HS.

 

2.395.

 

               11 Menkul Kıymet Alacaklar

               11 01 Devlet Tahvili

 

 

 

Bank emanetindeki men kıy nom değ üzer işl. Portföyüne giriş.

 

 

3

-----------------      ---------------------

 

 

 

900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR

       20 Ters Repo Taahhüdünden Alacaklar

        901 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

          20 Ters Repo Taahh. Borçlar

          20 01 Ters Rep.GeriVer.Men.kıy Sat. Sed.

Vade Son.geri satma bed söz.yap.andaki kayd

2.009.

 

 

 

2.009.

 

4

 

------------------   ----------------------

 

 

 

102 BANKALAR

2.009.

 

 

   02 01 X Bankası

        112 KAMU KES.TAH SEN. VE BONO

              02 Em.Ver.Kam. Kes.Tah.Sen.Bono

              02 01 X Bankası

              02 01 001 Devlet Tahvili

        642 FAİZ GELİRLERİ

             02 Kamu Kes.Tahv.Sen.Bon.Sat Faiz

 

 

2.000.

 

 

 

       9.

 

             02 02 Em.Ver Kamu Kes Tah.Sen.Bo                           

             02 02 001 X BnkRepDevTah SatFaizi

Menkul kıymetin Satışı

 

 

5

------------------     --------------------

 

 

 

901 ALACAKLINAZIM HESAPLAR

      11 Menkul Kıymetlerden Alacaklar

      11 01 Devlet Tahvili

2.395.

 

 

               900 BORÇLU  NAZIM HS.

 

2.395.

 

                    11 Em.Ver.Men.Kıy.Nom.Değeri

                    11 02 Em.Ver.Kamu.Kes.Tah.Se

                    11 02 01 X Bankası

                    11 02 01 001 Devlet Tahvili

 

 

 

Bank eman.men kıy nominal değer üzerinden işl portföyünde çık.

 

 

6

-----------------      ---------------------

 

 

 

901 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

       20 Ters Repo Taahhüdünden Borçlar

        20 01 Ters Rep.GeriVer.Men.kıy Sat. Sed.

             900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR

                    20 Ters Repo Taahh. Alacaklar  

Vade Başında geri satma bedeli ile yapılmış olan kaydın kapatılması

2.009.

 

 

 

 

2.009.

26.09.2006

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM