YAZARLARIMIZ
Prof. Dr. Süleyman Uyar
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
İşletme Fakültesi
suleyman.uyar@alanya.edu.trKredi Tahsis Aşamasında Bankalara Verilecek Analiz Tablosu Güvence Raporu Nasıl Yazılır?

1. Giriş

16.08.2019 tarih ve 30.860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile 01.11.2006 tarihli ve 26.333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin” 11/A maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 100 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında;

a) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde hazırlanıp KGK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel finansal tabloların,

b) Bu finansal tablolarda yer alan bilgilerden hareketle hazırlanacak ve bağımsız denetim kuruluşunun güvence raporunu içeren analiz tablosunun (Ek-1), bankaya verilmesi zorunludur.

Söz konusu finansal tabloların ve güvence raporu ile birlikte analiz tablosunun kredi ilişkisinin devam ettiği sürece her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içinde verilmeye devam edilecektir. Henüz BDDK veya KGK tarafından güvence raporunun formatına ilişkin bir açıklama yapılmamıştır. Uygulayıcıya yol göstermesi amacıyla bu konuda örnek bir rapor yazılması bu haftaki yazımın konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda ilgili standartlar çerçevesinde düşünüldüğünde analiz tablosu için aşağıdaki şekilde bir güvence raporu yazılabilir.

Örnek 1: Kredi İşlemlerine İlişkin Analiz Tablosu Bağımsız Makul Güvence Raporu

………[Borçlunun adı/unvanı] ‘İN

KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ANALİZ TABLOSU

BAĞIMSIZ MAKUL GÜVENCE RAPORU

…..[Borçlunun adı/unvanı]’na [veya Uygun Olan Muhatap]

1) Görüş (Sonuç)

… [Borçlunun adı/unvanı]’in (Borçlu) kredi başvurusuna eklenen, finansal tablolarda yer verilen bilgilerden hareketle hazırlanan ve Ek-1’de verilen analiz tablosu için MAKUL GÜVENCE VERMEKTEYİZ. Bu görüşe aşağıdaki değerlendirmeler ve sonuçlara dayanılarak ulaşılmıştır:

  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanıp Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel finansal tablolarından hareketle EK-1’de verilen analiz tablosu hazırlanmıştır.
  2. Bağımsız Denetim Standardı 805’e göre yapılmış olan bağımsız denetimde olumlu görüşe varılması nedeniyle yürütülen makul güvence denetimi ve inceleme sonucunda bu güvence denetimi raporu hazırlanmıştır.
  3. Borçlunun kredi başvurusuna eklenecek EK-1’deki analiz tablosu tarafımızca incelenmiştir. Tablonun temelini oluşturan varsayımları destekleyen kanıtlara ilişkin incelememize göre, bu varsayımlar analiz tablosu için makul bir dayanak oluşturmaktadır.

2) Görüşün (Sonucun) Dayanağı

Yaptığımız makul güvence denetimi, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının (TDS) bir parçası olan Tarihî Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Standardına (GDS 3000) uygun olarak yürütülmüştür.

Borçlunun hazırladığı analiz tablosu, bağımsız denetimden geçmiş finansal durum tablosu, kar veya zarar tablosu ve nakit akım tablosunda yer alan bilgilere dayanmaktadır.

Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Güvence Denetimini ve İncelemeyi Gerçekleştiren Denetçinin Sorumluluğu bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Borçludan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir.

Kuruluşumuz, Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol Standardını (KKS 1) uygulamaktadır ve buna bağlı olarak Etik Kurallara uygunluk ile ilgili belgelenmiş politikalar, etik gereklilikler ve geçerli yasal ve düzenleyici gereklilikler ile uygun, kapsamlı bir kalite kontrol sistemi sürdürmektedir.

Denetim sırasında elde ettiğimiz denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Borçlunun Sorumluluğu

Borçlu, analiz tablosunu denetimden geçmiş finansal tablolarına uygun olarak hazırlanmasından sorumludur. Borçlu ayrıca, hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen belgelerin hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, bu belgelerin hazırlanma sürecinin gözetiminden sorumludur.

Borçlu, kredi analiz tablosunun dayandığı varsayımların belirlenmesi ve açıklanması dâhil bu bilgilerin hazırlanmasından ve sunumundan da sorumludur.

4) Güvence Denetimini ve İncelemeyi Gerçekleştiren Denetçinin Sorumluluğu

GDS 3000 ve GDS 3400’e uygun olarak yürütülen bu denetimdeki sorumluluklarımız aşağıda belirtilmiştir.

Sorumluluğumuz, analiz tablosunun hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediği hakkında makul güvence elde etmek ve görüşümüzü (sonucu) içeren bir makul güvence denetimi raporu düzenlemektir. Ayrıca, tarafımızca Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak bağımsız denetimi yapılan finansal tabloların finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı ve gerçeğe uygun bir biçimde sunulup sunulmadığı hakkında makul güvence elde etmiş ve bir görüşe ulaşmış olmak sorumluluklarımız arasındadır. GDS 3000’e uygun olarak yürütülen bir güvence denetimi sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, analiz tablosu ile güvence raporu kullanıcılarının, bu projedeki teklife ve güvence raporuna istinaden alacakları kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

GDS 3000’e uygun olarak yürütülen bir güvence denetiminin gereği olarak, güvence denetimi boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz.

Tarafımızca ayrıca, analiz tablosunda hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze (sonuca) dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir.

Sonuç olarak sorumluluğumuz, analiz tablosunun;

  • Dayandığı yönetimin en iyi tahmine dayalı varsayımlarının makul olup olmadığı,
  • Varsayımlara uygun bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı,
  • Uygun bir şekilde sunulup sunulmadığı ve tüm önemli varsayımlar hakkında yeterince açıklama yapılıp yapılmadığı,

hususlarında yeterli ve uygun kanıt elde ederek bir güvence sağlamak ve görüşümüzü içeren bir makul güvence denetimi raporu hazırlamaktır.

5) Raporun Kullanılma Amacı

Bu güvence raporu, Borçlunun yapacağı kredi başvurusuna ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmede yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Başka kullanımlar için uygun olmayabilir.

6) Görüşe (Sonuca) Dayanak Olarak Yürütülen Çalışmalar ve Analizler

Denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan bilgiler çerçevesinden analiz tablosunda yer alan bilgiler için yeniden hesaplama tekniği uygulanmıştır.

[Tarih]

[Denetim Kuruluşu Yetkilisinin İmzası]

[Denetim Kuruluşu Yetkilisinin Adı, Soyadı]

[Denetim Kuruluşu Yetkilisinin Unvanı]

[Bağımsız Denetim Kuruluşu Unvanı]

[Denetim Kuruluşunun Adresi]

Ek-1: Analiz Tablosu

Ek-2: Bağımsız denetimden Geçmiş Finansal Tablolar

Ek-1: Analiz Tablosu

26.08.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM